Профил на купувача

Профил на купувача – Обща информация и документи

 

Обществени поръчки, открити през 2020 г.

 

I. Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ към Българска академия на науките /ИБИР-БАН/, намиращ се в гр. София, бул.“Цариградско шосе“ № 73.

Уникален номер на поръчката (nnnnn-yyyy-xxxx):01502-2020-0001

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП.

Преписка идентификационеен № ОП- 2- 2020;

Решение за откриване на процедурата

Дата на създаване: 12.08.2020 г.

 

II. ДОСТАВКА НА Echo Revolve – Хибриден лабораторен микроскоп

Уникален номер на поръчката (nnnnn-yyyy-xxxx):01502-2020-0002

Процедура: Възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП (Покана до определени лица)

Преписка идентификационеен № ОП- 3- 2020;

Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП (Покана до определени лица)

Покана до определени лица

Техническо задание

Образци на документи

Дата на създаване: 12.08.2020 г.

 

III. Доставка на биопринтер

Уникален номер на поръчката (nnnnn-yyyy-xxxx):01502-2020-0005 

Процедура: Публично състезание

Преписка идентификационеен № ОП- 4- 2020;

Решение

Обявление 

Дата на създаване: 21.08.2020 г.

 

IV. Доставка на система за флуоресцентен анализ на живи клетки

Уникален номер на поръчката (nnnnn-yyyy-xxxx):01502-2020-0004

Процедура: Възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП (Покана до определени лица)

Преписка идентификационеен № ОП- 5- 2020;

Обявление

Покана

Техническа спецификация

Образци на документи

Образец на договор

Дата на създаване: 21.08.2020 г.

 

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя

Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Обществени поръчки, открити през 2019 г.

Обществени поръчки, открити през 2017 г.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

 

Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.