Проект ДСД7 “Образование с наука”

Проект ДСД7 “Образование с наука”, с ръководител доц. Десислава Абаджиева, се реализира за периода 22/23 година и е продължение на програмата от предходня период 20/21 г. и е целево финансиране на Българска академия на науките на стойност от 13 950 лв. ИБИР е подизпълнител на програмата, в която водеща организация е ИМИ-БАН.
Целта на проекта е да предостави възможност за развитие и подпомагане интереса към науката на ученици, деца с талант или склонност към по-задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаване със съвременни методи от биологията. Проектът подкрепя прилагане на компетентности при работа с ученици, без да се отдава значение на регионално разположение на училището, от което идват. Насърчава се прилагането на култура към иновации, работа в екип, разработване на проектни предложения за младежки сесии. Предвидени са и дейности, подкрепящи обмяна на умения, по-гъвкаво планиране на образователния процес и навременен преход към променящите се условия на средата, съгласно дигиталната трансформация на образователния процес.
По проекта се извършват дейности като изнесени лекции в училища, с цел популяризиране научната работа на БАН и представяне на някои от възможностите за изява на ученици. Провеждат се присъствени и онлайн форми на школи по биология в ИБИР-БАН за обучение на ученици.

       

       

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.