• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проекти на ИБИР-БАН 2016

    Проекти на ИБИР-БАН 2016 (текущи)

    Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

    Тема на проекта, ръководител

    Финансиране

    1. COST Action CA15138, European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge (TRANSAUTOPHAGY)- "Европейска Мрежа за мултидисциплинарна изследователска работа и транслиране на познанията за автофагоцитозата"

     

    Членове на Управителния съвет: доц. д-р Сорен Б. Хайрабедян, дбн
    Заместник в Управителния съвет: доц. Красимира Тодорова, дбн

    2016-2020

    2. COST Action FA 1205, Оценка и подобряване качеството на   гамети от водни животни за подобряване на водните ресурси. Необходимостта от хармонизиране и стандартизиране на променящите се методологии  и подобряване трансфера от академията към индустрията - AQUAGAMETE.

     

    Членове на Управителния съвет: доц. д-р Росен Стефанов, доктор

    2012-2016

    3. COST Action FA 1403, „Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори“ (POSITIVe)

     

    Членове на управителния комитет: доц. Елена Кистанова, доктор

     

    2014-2018

     

    4. COST Action F1201, "Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни " - EPICONCEPT

     

    Членове на управителния комитет: проф. Д. Качева, доц. Е. Кистанова

    2012-2016

     

     

    Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe - SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен

    Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

    Партньор: Чешка Академия на Науките;
    Ръководител от българска страна – доц. Павел Рашев

     

    2014-2015

     

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии

    Партньор: Египетска Aкадемия на науките, “Национален научен център” – Dokki, Gizza, Cairo

    Ръководител – доц. Росен Стефанов

     

     

    Национални проекти, финансирани от Оперативни програми, Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

    Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

    Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

    Договор Фонд Научни изследвания, МОН, 2011-

     

    44 976 лв

    Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

    доцент Пламен Тодоров

    Договор Фонд Научни изследвания, МОН, 2012-

     

    150 000 лв

    Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

    Ръководител – проф. Алтънкова, Медицински университет София;
    Ръководител от ИБИР - доц. Милена Мурджева, доктор

     Договор ДДВУ02/31, Фонд Научни изследвания, МОН

     

     Проекти по договори с международни и национални частни организации

    Тема на проекта, ръководител

    Договореност

     “PIF binding partners” (“Протеинови интерактори на "ПреИмплнтационенФактор"TM)

     Ръководител: доц. Сорен Хайрабедян

     работен колектив (д-р С. Хайрабедян, д-р КрасимираТодорова)

    подписан договор за научна колаборация с компания BioIncept (САЩ)

    Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с Медицински Център „Димитров”.

    Ръководител: доц. ПламенТодоров

    Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с Медицински Център „Димитров”

    Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност, ИБИР и фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“

    Ръководител: проф. М Иванова

    Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност с фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата