• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проекти на ИБИР-БАН 2015

    Проекти на ИБИР-БАН 2015 (текущи)

    Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

     

    Тема на проекта, ръководител

    Финансиране

    1. COST Action F1201, "Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни " - EPICONCEPT

    Проф. Д. Качева

    Доц. Е. Кистанова

     

    2012-2016

    до юли2013 -  700  евро  - участие в работни срещи

    2.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

    GA-2012-3830/001-001

    доцент д-р Б.Георгиев, доктор

     

    2012-2015

     

    до юли2013 - 2700  евро

    3. COST Action FA 1205, Оценка и подобряване качеството на   гамети от водни животни за подобряване на водните ресурси. Необходимостта от хармонизиране и стандартизиране на променящите се методологии  и подобряване трансфера от академията към индустрията - AQUAGAMETE.

    доц. д-р Росен Стефанов, доктор

    2012-2016

    4. COST Action FA 1403, „Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори“ (POSITIVe), Членове на управителния комитет: доцент  Елена Кистанова, доктор

    2014-2018

     

     

    Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe - SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

     

    Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

    Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Павел Рашев

     

    2014-2015

     

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    “Изследване  влияниетонаразличнифакторинаоколнатасреда, върхусперматогенезата, овогенезата и ембриогенезатаприексперименталниживотни”

    Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките.

    Ръководител от българска страна

    от ИФГЖ- ЧАН - д-р Люси Немцова

     

    2014-2015

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Подобряване на репроддуктивния потенциал на селскостопански животни чрез ембриобиотехнологии

    Партньор: Египетска Aкадемия на науките, “Национален научен център” – Dokki, Gizza, Cairo

    Ръководител – доц. Росен Стефанов

     

     

    Национални проекти, финансирани от Оперативни програми, Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

     

    Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии”.  Договор №BG051PO001-3.3.06-0059, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

    Доц. М. Мурджева

    2007-2013

    764 724 лв

    Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

    Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

     

    2011-

     

    44 976 лв

    Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

    доцент Пламен Тодоров

    2012-

     

    150 000 лв

    Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

    Ръководител – проф. Алтънкова, Медицински университет София;


    Ръководител от ИБИР - доц. Милена Мурджева, доктор


    Договор ДДВУ02/31, Фонд Научни изследвания, МОН

     

     

     Проекти по договори с международни и национални частни организации

     

    Тема на проекта, ръководител

    Договореност

     “PIF binding partners” (“Протеинови интерактори на "ПреИмплнтационенФактор"TM)

     Ръководител: доц. Сорен Хайрабедян

     работен колектив (д-р С. Хайрабедян, д-р КрасимираТодорова)

    подписан договор за научна колаборация с компания BioIncept (САЩ)

    Договорзасъвместнанаучно-изследователска и приложнадейност с МедицинскиЦентър „Димитров”.

    Ръководител: доц. ПламенТодоров

    Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с Медицински Център „Димитров”

    Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност, ИБИР и фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“

    Ръководител: проф. М Иванова

    Договор за провеждане на съвместна научно-изследователска и приложна дейност с фирма ГАЛБА ООД, „Централна ветеринарна клиника“

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата