• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проекти на ИБИР-БАН 2013

    Проекти на ИБИР-БАН 2013

    Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

     

    Тема на проекта, ръководител

    Финансиране

    1.ReProForce FP-7- REGPOT-2009-1 Повишаване на изследователския капацитет на българския институт по биология и имунология на размножаването.

    Доц. М.Моллова       

    Доц. Е.Кистанова

     

    2009-2013, 1 499 181 евро

    2. COST Action F1201 "Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни "

    Проф. Д. Качева

    Доц. Е. Кистанова

     

    2012-2016

    до юли2013 -  700  евро  - участие в работни срещи

    3.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

    GA-2012-3830/001-001

    доцент д-р Б.Георгиев, доктор

     

    2012-2015

     

    до юли2013 - 2700  евро

     

     

    Роля на матриксните металопротеинази 2 и 9 и на протеини от ADAMS семейството в патофизиологията на тумори на млечната жлеза.

    Доцент Румен Димитров, доцент Павел Рашев

    Проф. Hans Donat

    2011-2013

     

    10 000 евро за консумативи и пътни

     

    Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe - SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

     

    Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

    Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Жулиета Динева

     

    2011-2013

     

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Ин витро матурация, фертилизация и култивация на свински ооцити до стадий бластоцист

    Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките. Ръководител от българска страна - професор Димитрина Качева, двмн; от ИФГЖ- ЧАН - д-р Люси Немцова

     

    2011-2013

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

     

    Национални проекти, финансирани от Оперативни програми, Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

     

    Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии”.  Договор №BG051PO001-3.3.06-0059, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

    Доц. М. Моллова

    2007-2013

    764 724 лв

    Съфинансиране към проект: Повишаване на Изследователския капацитет на Българския Институт по биология и имунология на Размножаването

    Координатор на проекта Доц. М. Моллова

     

    2009-2013

     

    324 030 лв

    Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

    Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

     

    2011-2013

     

    44 976 лв

    Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване

    Гл.ас. Александър Куков

     

    2011-2013

     

    46 445 лв

    Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

    доцент Пламен Тодоров

    2012-

     

    150 000 лв

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата