• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Програма за подпомагане на младите учени в БАН - 2016 година

    Програма за подпомагане на младите учени в БАН 2016   (текущи)

    Проекти, финансирани от Българска Академия на Науките

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    136 Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки гл. ас. Елена Христова доц. д-р Сорен Хайребедян, дбн 10000
    130 Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност докторант Боряна Петкова доц. Цветелина Орешкова 9500
    241 Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3 докторант Андрей Величков доц. Велислава Терзиева 9500
    139 Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis ас. д-р Десислава Градинарска проф. Мария Иванова, дссн 9500
    134 Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволовоклетъчни маркери и опити за насочена диференциация на клетки, изолирани от фоликулярна течност ас. Надя Петрова Доц. Пламен Тодоров 8000
    135 Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на мезенхимни стволовите клетки докторант Мариана Христова Доц. Пламен Тодоров (без възнаграждение) 8000

     

     

    Отчети по прокетите за подпомагане на младите учени в БАН 2016:

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    136 Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки гл. ас. Елена Христова доц. д-р Сорен Хайребедян, дбн 10000

     

    Анотация
     Основната цел на настоящия проект е да се проведат епигенетични изследвания в хода на диференциацията на мезенхимни стволови клетки, с оглед бъдещото им използване в регенеративната медицина. Ще бъдат анализирани степента на ДНК метилиране на гени, които се експресират по време на специализацията им към неврогенна линия, както и на хистонов белтък, участващ в регулацията на процеса. Получените резултати ще допринесат за поставяне на времева рамка на епигенетичните изменения в клетките и по-пълно разбиране на процеса, което ще е от голямо значение при надеждното им използване в клиничната практика.

     

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    130 Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност докторант Боряна Петкова доц. Цветелина Орешкова 9500

     

    Анотация
     По време на бременността, с цел приемане на алогенния плод, в майчиния организъм се установява нова имунологична хомеостаза. Нарушаването й води до патологични състояния като прееклампсия и спонтанен аборт. Съществено за правилната диагностика и терапия на имуно-обусловената патологична бременност е определянето на толерогенните фактори и референтните им стойности. В този проект ще бъдат анализирани имуномодулиращите фактори IL-10 и CD83, и възможността техните експресия и плазмени нива да се прилагат като диагностични и прогностични маркери на проблемната бременност.

     

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    241 Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3 докторант Андрей Величков доц. Велислава Терзиева 9500
     
    Анотация
     Проектът представлява анализ на корелацията между РНК и протеинова експресия на ниво единична клетка в конкретна клетъчна популация. Целта е определяне значението на каталитичната субединица на PRC2 комплекса - EZH2 за развитието на регулаторните Т клетки при здрави контроли и намиране на специфични разлики при пациентки с репродуктивни проблеми. Резултатите от разработката ще доведат до по-добро познаване на механизмите на имунологична хомеостаза. Това ще увеличи възможностите за търсене на нови диагностични подходи при състояния на нарушен имунен толеранс.

     

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    139 Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis ас. д-р Десислава Градинарска проф. Мария Иванова, дссн 9500
     
    Анотация
     Заболяването доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) се среща при мъже, кучета и по-рядко при други видове. Анализът и дефинирането на биологичната роля на специфични СПП при ДПХ са важни за постигане на успешна кри о консервация на сперматозоиди, с оглед бъдещото им използване в репродуктивните биотехнологии и асистираната репродукция. Ще се работи със следните съвременни методи - HPLC, CASA, SDS - PAGE, 2D електрофореза и криоконсервация на сперма. Като биологичен обект ще се ползва вида Canis. Разработката е с практическа насоченост за нуждите на частни ветеринарни клиники и развъдници.

     

      

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    134 Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволовоклетъчни маркери и опити за насочена диференциация на клетки, изолирани от фоликулярна течност ас. Надя Петрова Доц. Пламен Тодоров 8000

      

    Анотация
     Фоликулярната течност ще бъде разгледана като потенциален източник на стволови клетки. Материалът е сравнително лесно достъпен от APT клиниките. Ще бъдат проведени задълбочени имунофенотипни и морфологични анализи и ще направим опити за инвитро диференциация на клетките до линии, които не се срещат физиологично в яйчника. Изследванията в тази област биха разкрили нови възможности за регенеративната медицина, фармацията, асистираната репродукция и др. Освен това re ще обяснят редица процеси, които настъпват в яйчника при ракови заболявания и изчерпване на яйчниковия резерв.

     

      

     

    Вх.№Тема на проектаМлад учен ръководител на проектаНаучен ръководителОтпуснато финансиране [лева]
    135 Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на мезенхимни стволовите клетки докторант Мариана Христова Доц. Пламен Тодоров (без възнаграждение) 8000

      

    Анотация
     Ще бъдат проведени комплексни криобиологични изследвания върху човешки мезенхимни стволови клетки. Целта е да се установи как процесът на криоконсервация влияе върху стволовите клетки и на базата на получените резултати да се предложи подходящ за практиката метод за замразяване. Информацията за токсичното действие и криозащитния ефект на различни криопротектори. състоянието на клетките след различни методи на консервация, процесите, протичащи в клетъчните култури при диференциация ще подпомогне подобен род изследвания и при други видове стволови клетки.

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата