• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проекти на ИБИР-БАН 2008-2012

    Проекти на ИБИР-БАН 2008-2012

    Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

     

    Тема на проекта, ръководител

    Финансиране

    1.ReProForce FP-7- REGPOT-2009-1 Повишаване на изследователския капацитет на българския институт по биология и имунология на размножаването.

    Доц. М.Моллова       

    Доц. Е.Кистанова

     

    2009-2013, 1 499 181 евро

    2. COST Action FA0602 " Биологично активни компоненти на храната, функции на митохондриите и здраве"

    Проф. Д. Качева

    Доц. Е. Кистанова

     

    2007-2011

    20 000  евро  - участие в работни срещи, организиране на семинар в София, кратки научни визити

    3. COST Action F1201 "Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни "

    Проф. Д. Качева

    Доц. Е. Кистанова

     

    2012-2016

    до юли2013 -  700  евро  - участие в работни срещи

    4.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

    GA-2012-3830/001-001

    доцент д-р Б.Георгиев, доктор

     

    2012-2015

     

    до юли2013 - 2700  евро

     

     

    Роля на матриксните металопротеинази 2 и 9 и на протеини отADAMS семейството в патофизиологията на тумори на млечната жлеза.

    Доцент Румен Димитров, доцент Павел Рашев

    Проф. Hans Donat

    2011-2013

     

    10 000 евро за консумативи и пътни

     

    Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe - SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

     

    Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

    Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Маргарита Моллова

     

    2007-2010

     

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

    Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Жулиета Динева

     

    2011-2013

     

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Протеомика на семинална плазма от овен, нерез и куче във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от тези видове.

    Партньор: Университета на Вармия и Мазури, Полша; Ръководител от българска страна –Доц. Д-р Мария Иванова Кичева

     

    2007-2010

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Ин витро матурация, фертилизация и култивация на свински ооцити до стадий бластоцист

    Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките. Ръководител от българска страна - професор Димитрина Качева, двмн; от ИФГЖ- ЧАН - д-р Люси Немцова

     

    2011-2013

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

    Оптимизиране на биотехнологията ембриотрансфер при домашни животни.

    Партньор:  Египетска Академия на Науките. Ръководител от българска страна - професор Димитрина Качева, двмн;

     

    2009-2012

    подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

     

    Национални проекти, финансирани от Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

     

    Локализация и функция на стресови протеини в тестикуларни полови клетки при спонтанна и термоиндуцирана апоптоза

    Доц. М. Моллова

    2007-2010

    25000 лв

    Нова температурно чуствителна супероксид дисмутаза от антрактически гъби: биотехнологично получаване, химическа характеристика и приложение

    съвместен проект с Институт по микробиология, БАН, Ръководител от страна на ИБИР Доц. М. Моллова

     

    2010-2012

    19530 лв

     

    Значение на калций-свързващият протеин секретагогин за хормон-секретиращите невроендокринни клетки

    Гл. ас. Теодора Данева

     

    2007-2010

    20600 лв

    Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве, към програма Развитие на научна инфраструктура 2008

    Доц. М. Моллова

     

    2008-2012

    800 000 лв

    Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми.

    Проф. Д-р И. Кехайов, дмн,.

     

    2008-2012

    250 000 лв

    Пластичнист на мезенхимни стволови клетки

    Проф. С.Кюркчиев

     

    2007-2010

    29 200 лв

    Изследвания върху възможността за контрол на пролиферацията на туморни клетки чрез специфични интерфериращи РНК-молекули

    Проф. Д-р И. Кехайов, дмн,.

     

    2007-2010

     

    25 000 лв

    Изследване антиоксидантния потенциал на мелатонин за подобряване на репродуктивния капацитет при идиопатичен мъжки инфертилитет и варикоцеле

    Доц. Росица Конакчиева

     

    2008-2010

     

    20 000 лв

    Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв

    Доц. П. Тодоров

     

    2009-2012

     

    100 000 лв

    Изследване на подходи за повишаване на репродукцията при биволите

    Доц. Д-р М. Иванова-Кичева и Проф. д-р Д. Качева

     

    2007-2011

     

    25 000 лв

    Съфинансиране към проект: Повишаване на Изследователския капацитет на Българския Институт по биология и имунология на Размножаването

    Координатор на проекта Доц. М. Моллова

     

    2009-2013

     

    324 030 лв

    Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

    Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

     

    2011-2013

     

    44976 лв

    Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване

    Гл.ас. Александър Куков

     

    2011-2013

     

    46445 лв

    Национален конкурс за финансиране на научно издание  МОМН, Фонд” Научни изследвания”: (ДНИС  01/10 от 12.12.2011). ”Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии”

    доц.д-р Милко Събев

    2011-2012

     

    4956 лв

    Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

    доцент Пламен Тодоров

    2012-

     

    150 000 лв

     

     

    Проекти по бюджетната субсидия на БАН (заплати и режийни разходи) 2010-2012

     

    Тема, ръководител

    Години

    Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални клетки (линия BG01) в отсъствие на животински продукти

    Доц.  Ц. Орешкова

     

    2010-2012

    Разработване на лабораторни протоколи за получаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC)

    Доц. М. Мурджева

     

    2010-2012

    Влияние на биологично активни вещества с нехормонален произход върху репродуктивния потенциал при животните

    Доц. Елена Кистанова

     

    2007-2012

    Морфологична характеристика на семенна течност и сперматозоид-специфични протеини и ензими, свързани с оплодителната способност при различни селскостопанси животни

    Доц. д-р Бойко Георгиев

     

    2007-2012

    Регулаторни механизми при лутиенизацията и апоптозата в преовулаторен фоликул

    Гл. Ас. Ивайло Вангелов, Доц. Жулиета Динева

     

    2010-2012

    Неинвазивен тест върху генетичният потенциал на кумулсни клетки като биомаркери за селекция на овоцити по програма за ин витро оплождане

    Гл. Ас. Красимира Хайрабедян, дб

     

    2010-2012

    Бременност и диабет

    Ас. Катя Тодорова и  Ас. Камелия Петкова

     

    2008-2010

    Цитотоксични изследвания на пoрфиринови съединения върху PC3 клетъчна линия

    д-р Диана Зашева

     

    2010-2012

    Влияние на антифосфолипидните антитела върху репродуктивни клетки

    Ас. Катя Узунова 

     

    2008-2010

    Виабилитет на сперматозоиди от вида Оvis aries след сепариране на спермалната плазма

    Доц. М. Събев

     

     2008-2010

    Изпитване ефекта на протектори и биотехнологии за съхраняване на сперматозоиди от бозайници в условия на хипотермия

    Доц. Д-р Мария Иванова Кичева и Ас. К. Лазов

     

    2008-2010

    Изследване фертилитета на овце след изкуствено осеменяване със съхранена при хипотермични условия сперма

    Гл. ас. Р. Стефанов

     

    2008-2010

    Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху в биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури

    Доц. Д-р Мария Иванова - Кичева

     

    2010-2012

    Кучето като моделна система за изучаване ролята на металопротеиназите в развитието на млечната жлеза в норма и патология

    доц. Павел Рашев

     

    2011-2012

    SCGN като предполагаем тумор супресорен ген

    Гл.ас. Теодора Гичева Данева

     

    2011-2012

    Проучвания върху взаимовръзката на сензорните сигнали и репродуктивните процеси в норма и патология

    Проф. С. Лолов

     

    2011-2012

    Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури

    доц. д-р Мария Иванова

     

    2009-2011

    Влияние на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение (40С)

    проф. д-р Мария Иванова

     

    2011-2012

    Увреждания  на интрацелуларни протеини в резултат на токсично действие на свободни радикали в криоконсервирана сперма от коч

    доц. д-р Росен Стефанов

     

    2011-2012

    Изследване  оксидант-антиоксидантния статус, качествените параметри на сперматозоидите и някои биохимични показатели в семенна течност от нерез

    доц. д-р Росен Стефанов

     

     2011-2012

    Участие на невроендокринни фактори в етиологията на метаболитна и ендокринна резистентност

    Гл. ас. Георги Георгиев

     

    2011-2012

    Изследване действието на мелатонин в семенна течност при здрави мъже и пациенти с неизяснен инфертилитет

    доц. Росица Конакчиева

     

    2011-2012

    Санитарни аспекти на ембриобиотехнологиите при животни

    проф. Д. Качева

     

    2010-2012

    Оптимизиране на биотехнологията за криоконсервация на сперма от биволи

    проф. д-р Мария Иванова

     

    2012-

    Участие на металопротеиназите в сперматогенезата и оплождането при човек

    доц. Павел Рашев

     

    2012-

    Проучвания върху лигавичния имунитет и компартментализацията на имунния отговор

    проф. д-р Стефан Лолов, дмн

     

    2012-

    Стадийно специфична експресия на ДНК хеликазата RUVBL1/TIP49a по време на спематогенезата

    гл.ас. Теодора Данева

     

    2012-

    Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

    Договор на Медицински университет София; Ръководител – проф. Алтънкова, Ръководител от ИБИР Милена Мурджева

     

    2011-

    Експресия на имунорегулаторни маркери при ин витро децидуализация на човешки стромални клетки изолирани от париетална децидуа

    доц. Цветелина Орешкова

     

    2012-

    Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност

    доц. Мария Стаменова

     

    2012-

    Система за регулация на изхода от митозата и нейното значение за развитието на простатен карцином

     гл.ас. Диана Зашева

     

    2012-

    Оптимизиране на системите за селекция и репродукция при овце от СПБМ за ефективно производство на овцевъдна продукция. Анализ и оценка на генеалогичната структура

    Ръководители: от ИБИР - професор Димитрина Качева, двмн

    от ИЖН-Костинброд - професор Емилия Райчева, доктор

     

    2012-

    Валидиране на биологични ефекти на H. rhodopensis в генотоксичен, оксидативен стрес и активация на вроден имунитет

    Ръководител: главен асистент д-р Сорен Хайрабедян , доктор

     

    2012-

     

     

     

    Проекти, финансирани от правителствени институции и български фирми   

    Договори на ИБИР  с: Медицински център “РепроБиоМед”; Център по  репродуктивно здраве“ Надежда”; Медицински Център „Вяра”. ”Имуно-ендокринна регулация на яйчника”

     Гл. Ас. Ивайло Вангелов

     

    2010-2012

     

    300 лв.

    Подпомагане на практиката за ИО на овце - Морфологични изследвания на сперма

    доц М. Събев

     

    2010-2012

     

    150 лв.

     

    Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с „АГ Медицински Център Димитров” ЕООДфинансиран от АГМЦ „Димитров”

    доц. Пламен Тодоров

     

    2010-2012

     

    консумативи

    Роля на металопротеиназите в патогенезата на рак на гърдата и значението им като прогностични маркери за ранна диагностика

    Гл. ас. Румен Димитров

     

    2010

     

    консумативи

    Договор с ИАССРЖ Разработване на съвременни биотехнологии при криоконсервацията на семенен материал  от различни видове селскостопански разплодници

    доц. д- Мария Иванова,

    2010-2012

     

    11000 лв

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата