• Гугъл търсене

       
    • Институт по биология и имунология на размножаването
      "Акад. Кирил Братанов"

      • Проекти на ИБИР-БАН 2008-2012

        Проекти на ИБИР-БАН 2008-2012

        Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

         

        Тема на проекта, ръководител

        Финансиране

        1.ReProForce FP-7- REGPOT-2009-1 Повишаване на изследователския капацитет на българския институт по биология и имунология на размножаването.

        Доц. М.Моллова       

        Доц. Е.Кистанова

         

        2009-2013, 1 499 181 евро

        2. COST Action FA0602 " Биологично активни компоненти на храната, функции на митохондриите и здраве"

        Проф. Д. Качева

        Доц. Е. Кистанова

         

        2007-2011

        20 000  евро  - участие в работни срещи, организиране на семинар в София, кратки научни визити

        3. COST Action F1201 "Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни "

        Проф. Д. Качева

        Доц. Е. Кистанова

         

        2012-2016

        до юли2013 -  700  евро  - участие в работни срещи

        4.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

        GA-2012-3830/001-001

        доцент д-р Б.Георгиев, доктор

         

        2012-2015

         

        до юли2013 - 2700  евро

         

         

        Роля на матриксните металопротеинази 2 и 9 и на протеини отADAMS семейството в патофизиологията на тумори на млечната жлеза.

        Доцент Румен Димитров, доцент Павел Рашев

        Проф. Hans Donat

        2011-2013

         

        10 000 евро за консумативи и пътни

         

        Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe - SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

         

        Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

        Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Маргарита Моллова

         

        2007-2010

         

        подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

        Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения - Институт по биотехнология

        Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Жулиета Динева

         

        2011-2013

         

        подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

        Протеомика на семинална плазма от овен, нерез и куче във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от тези видове.

        Партньор: Университета на Вармия и Мазури, Полша; Ръководител от българска страна –Доц. Д-р Мария Иванова Кичева

         

        2007-2010

        подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

        Ин витро матурация, фертилизация и култивация на свински ооцити до стадий бластоцист

        Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките. Ръководител от българска страна - професор Димитрина Качева, двмн; от ИФГЖ- ЧАН - д-р Люси Немцова

         

        2011-2013

        подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

        Оптимизиране на биотехнологията ембриотрансфер при домашни животни.

        Партньор:  Египетска Академия на Науките. Ръководител от българска страна - професор Димитрина Качева, двмн;

         

        2009-2012

        подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

         

        Национални проекти, финансирани от Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

         

        Локализация и функция на стресови протеини в тестикуларни полови клетки при спонтанна и термоиндуцирана апоптоза

        Доц. М. Моллова

        2007-2010

        25000 лв

        Нова температурно чуствителна супероксид дисмутаза от антрактически гъби: биотехнологично получаване, химическа характеристика и приложение

        съвместен проект с Институт по микробиология, БАН, Ръководител от страна на ИБИР Доц. М. Моллова

         

        2010-2012

        19530 лв

         

        Значение на калций-свързващият протеин секретагогин за хормон-секретиращите невроендокринни клетки

        Гл. ас. Теодора Данева

         

        2007-2010

        20600 лв

        Изграждане на център за научни изследвания на проблеми в репродуктивното здраве, към програма Развитие на научна инфраструктура 2008

        Доц. М. Моллова

         

        2008-2012

        800 000 лв

        Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми.

        Проф. Д-р И. Кехайов, дмн,.

         

        2008-2012

        250 000 лв

        Пластичнист на мезенхимни стволови клетки

        Проф. С.Кюркчиев

         

        2007-2010

        29 200 лв

        Изследвания върху възможността за контрол на пролиферацията на туморни клетки чрез специфични интерфериращи РНК-молекули

        Проф. Д-р И. Кехайов, дмн,.

         

        2007-2010

         

        25 000 лв

        Изследване антиоксидантния потенциал на мелатонин за подобряване на репродуктивния капацитет при идиопатичен мъжки инфертилитет и варикоцеле

        Доц. Росица Конакчиева

         

        2008-2010

         

        20 000 лв

        Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв

        Доц. П. Тодоров

         

        2009-2012

         

        100 000 лв

        Изследване на подходи за повишаване на репродукцията при биволите

        Доц. Д-р М. Иванова-Кичева и Проф. д-р Д. Качева

         

        2007-2011

         

        25 000 лв

        Съфинансиране към проект: Повишаване на Изследователския капацитет на Българския Институт по биология и имунология на Размножаването

        Координатор на проекта Доц. М. Моллова

         

        2009-2013

         

        324 030 лв

        Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

        Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

         

        2011-2013

         

        44976 лв

        Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване

        Гл.ас. Александър Куков

         

        2011-2013

         

        46445 лв

        Национален конкурс за финансиране на научно издание  МОМН, Фонд” Научни изследвания”: (ДНИС  01/10 от 12.12.2011). ”Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии”

        доц.д-р Милко Събев

        2011-2012

         

        4956 лв

        Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

        доцент Пламен Тодоров

        2012-

         

        150 000 лв

         

         

        Проекти по бюджетната субсидия на БАН (заплати и режийни разходи) 2010-2012

         

        Тема, ръководител

        Години

        Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални клетки (линия BG01) в отсъствие на животински продукти

        Доц.  Ц. Орешкова

         

        2010-2012

        Разработване на лабораторни протоколи за получаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC)

        Доц. М. Мурджева

         

        2010-2012

        Влияние на биологично активни вещества с нехормонален произход върху репродуктивния потенциал при животните

        Доц. Елена Кистанова

         

        2007-2012

        Морфологична характеристика на семенна течност и сперматозоид-специфични протеини и ензими, свързани с оплодителната способност при различни селскостопанси животни

        Доц. д-р Бойко Георгиев

         

        2007-2012

        Регулаторни механизми при лутиенизацията и апоптозата в преовулаторен фоликул

        Гл. Ас. Ивайло Вангелов, Доц. Жулиета Динева

         

        2010-2012

        Неинвазивен тест върху генетичният потенциал на кумулсни клетки като биомаркери за селекция на овоцити по програма за ин витро оплождане

        Гл. Ас. Красимира Хайрабедян, дб

         

        2010-2012

        Бременност и диабет

        Ас. Катя Тодорова и  Ас. Камелия Петкова

         

        2008-2010

        Цитотоксични изследвания на пoрфиринови съединения върху PC3 клетъчна линия

        д-р Диана Зашева

         

        2010-2012

        Влияние на антифосфолипидните антитела върху репродуктивни клетки

        Ас. Катя Узунова 

         

        2008-2010

        Виабилитет на сперматозоиди от вида Оvis aries след сепариране на спермалната плазма

        Доц. М. Събев

         

         2008-2010

        Изпитване ефекта на протектори и биотехнологии за съхраняване на сперматозоиди от бозайници в условия на хипотермия

        Доц. Д-р Мария Иванова Кичева и Ас. К. Лазов

         

        2008-2010

        Изследване фертилитета на овце след изкуствено осеменяване със съхранена при хипотермични условия сперма

        Гл. ас. Р. Стефанов

         

        2008-2010

        Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху в биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури

        Доц. Д-р Мария Иванова - Кичева

         

        2010-2012

        Кучето като моделна система за изучаване ролята на металопротеиназите в развитието на млечната жлеза в норма и патология

        доц. Павел Рашев

         

        2011-2012

        SCGN като предполагаем тумор супресорен ген

        Гл.ас. Теодора Гичева Данева

         

        2011-2012

        Проучвания върху взаимовръзката на сензорните сигнали и репродуктивните процеси в норма и патология

        Проф. С. Лолов

         

        2011-2012

        Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури

        доц. д-р Мария Иванова

         

        2009-2011

        Влияние на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение (40С)

        проф. д-р Мария Иванова

         

        2011-2012

        Увреждания  на интрацелуларни протеини в резултат на токсично действие на свободни радикали в криоконсервирана сперма от коч

        доц. д-р Росен Стефанов

         

        2011-2012

        Изследване  оксидант-антиоксидантния статус, качествените параметри на сперматозоидите и някои биохимични показатели в семенна течност от нерез

        доц. д-р Росен Стефанов

         

         2011-2012

        Участие на невроендокринни фактори в етиологията на метаболитна и ендокринна резистентност

        Гл. ас. Георги Георгиев

         

        2011-2012

        Изследване действието на мелатонин в семенна течност при здрави мъже и пациенти с неизяснен инфертилитет

        доц. Росица Конакчиева

         

        2011-2012

        Санитарни аспекти на ембриобиотехнологиите при животни

        проф. Д. Качева

         

        2010-2012

        Оптимизиране на биотехнологията за криоконсервация на сперма от биволи

        проф. д-р Мария Иванова

         

        2012-

        Участие на металопротеиназите в сперматогенезата и оплождането при човек

        доц. Павел Рашев

         

        2012-

        Проучвания върху лигавичния имунитет и компартментализацията на имунния отговор

        проф. д-р Стефан Лолов, дмн

         

        2012-

        Стадийно специфична експресия на ДНК хеликазата RUVBL1/TIP49a по време на спематогенезата

        гл.ас. Теодора Данева

         

        2012-

        Молекулни взаимодействия между човешки мезенхимни стволови клетки и тумори – модел за търсене на нови антитуморни средства

        Договор на Медицински университет София; Ръководител – проф. Алтънкова, Ръководител от ИБИР Милена Мурджева

         

        2011-

        Експресия на имунорегулаторни маркери при ин витро децидуализация на човешки стромални клетки изолирани от париетална децидуа

        доц. Цветелина Орешкова

         

        2012-

        Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност

        доц. Мария Стаменова

         

        2012-

        Система за регулация на изхода от митозата и нейното значение за развитието на простатен карцином

         гл.ас. Диана Зашева

         

        2012-

        Оптимизиране на системите за селекция и репродукция при овце от СПБМ за ефективно производство на овцевъдна продукция. Анализ и оценка на генеалогичната структура

        Ръководители: от ИБИР - професор Димитрина Качева, двмн

        от ИЖН-Костинброд - професор Емилия Райчева, доктор

         

        2012-

        Валидиране на биологични ефекти на H. rhodopensis в генотоксичен, оксидативен стрес и активация на вроден имунитет

        Ръководител: главен асистент д-р Сорен Хайрабедян , доктор

         

        2012-

         

         

         

        Проекти, финансирани от правителствени институции и български фирми   

        Договори на ИБИР  с: Медицински център “РепроБиоМед”; Център по  репродуктивно здраве“ Надежда”; Медицински Център „Вяра”. ”Имуно-ендокринна регулация на яйчника”

         Гл. Ас. Ивайло Вангелов

         

        2010-2012

         

        300 лв.

        Подпомагане на практиката за ИО на овце - Морфологични изследвания на сперма

        доц М. Събев

         

        2010-2012

         

        150 лв.

         

        Договор за съвместна научно-изследователска и приложна дейност с „АГ Медицински Център Димитров” ЕООДфинансиран от АГМЦ „Димитров”

        доц. Пламен Тодоров

         

        2010-2012

         

        консумативи

        Роля на металопротеиназите в патогенезата на рак на гърдата и значението им като прогностични маркери за ранна диагностика

        Гл. ас. Румен Димитров

         

        2010

         

        консумативи

        Договор с ИАССРЖ Разработване на съвременни биотехнологии при криоконсервацията на семенен материал  от различни видове селскостопански разплодници

        доц. д- Мария Иванова,

        2010-2012

         

        11000 лв

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Персонализирано търсене
    Мрежата