Проекти 2019 – Получени резултати

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Получени резултати 

Проект:  ДН 03/5  Фонд „Научни изследвания”

Тема на проекта: „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“

Ръководител на проекта: доц. д-р Таня Георгиева Димова

Срок: 36 месеца (2 етапа по 18 месеца)

Стойност на проекта 120 000 лв.(1-ви транш 30 000 лв дек 2016, 2-ри транш 30 000 лв март 2017, 3-ти транш – 60 000 лв, дек 2018)

Отчет за 1-ви етап – 30.07.2018

Оценка 1-ви етапМного добър

Получени резултати през 1-ви етап:

–          Ранната бременност при жената индуцира привличане в мястото на контакт с ембриона на активирани и напълно диференцирани  ready-to-act проинфламаторни γδ Т клетки, докато такива промени не се установяват в кръвта на бременните жени. Ранната бременност не повлиява нито количеството, нито фенотипа /активационен и диференциационен статус, хемокинов профил/ на периферните γδ Т клетки, което е индикация, че важните и интересни събития, свързани с индуциране на γδ Т-клетъчен отговор по време на бременността протичат на майчино-феталната граница, вероятно провокирани от взаимодействие с фетални антигени.

–          TCR репертоарът по отношение на δ1, δ2, δ3, γ2, γ3, γ4 и γ5 веригите показва поликлоналност и в кръвта, и в децидуа (ранна и терминална) от бременни жени.  Установява се обаче олигоклонална експанзия на Vγ9 транскрипти и висока рестрикция на CDR3γ9 репертоара в кръвните и децидуалните образци от бременни жени.

–          изследванията върху плацентобиома на БЦЖ-ваксинираните бременни жени показаха, че в кръвта на бременни жени, които са били БЦЖ-ваксинирани в детството си има  живи микобактериални L-форми, способни да образуват колонии и да преминат в циркулацията на новороденото чрез плацентата. В плацентата и в кръвта на бебета, родени от БЦЖ-ваксинирани майки се установяват микобактериални L форми, което означава, че БЦЖ ваксинацията в детството на  жената може да повлияе плацентобиома по време на бременността й.

–          Вертикалният (трансплацентарен) трансфер на микобактериални L-форми се осъществява в посока майчина кръв – децидуа – плацента рано по време на бременността (1-ви триместър).

–          Присъствието на микобактериални L-форми не повлиява количеството на плацентарните патоген-реактивни Vδ2 клетки, но не изключва ефект върху техния фенотип.

–          Особено интригуващо е, че тези L-форми са реверсивни ин витро и могат да се превърнат в изходните си форми – типични микобактерии в случая ваксиналния щам M. bovis.

Способността на бактериите да съществуват като популации от самовъзпроизвеждащи се форми с дефектна или изцяло липсваща клетъчна стена (L-форми) се възприема като адаптивен механизъм за оцеляване и репродуциране на бактериите при неблагоприятни условия. Доказаният  с тези изследвания трансплацентарен пренос на микобактериални L-форми отваря врати за нови изследвания на ефекта на плацентобиома върху имунната система както на фетуса, така и на новороденото бебе в краткосрочен или по-дългосрочен аспект.

Публикации, участия в научни форуми и семинари за 1-ви етап:

–          една статия в престижното списание на Nature Scientific Reports с IF 5.228. Това наистина е голямо признание за успешната работа на нашия екип.

Dimova Т., Terzieva А., Djerov L., Dimitrova V., Nikolov A., Grozdanov P., Markova N. Mother-to-newborn transmission of mycobacterial L-forms and Vδ2 T-cell response in placentobiome of BCG-vaccinated pregnant women. Scientific Reports 2017, DOI: 10.1038/s41598-017-17644-z

–          пет участия (две презентации и три постера) в един национален и в два международни научни форума

–          четири семинара – три в Институционалния семинарен цикъл в ИБИР вкл. и на чуждестранен гост Dr D. Vermijlen и един в Yale University, Dept of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, School of Medicine на ръководителя на проекта доц. д-р Таня Димова (Фулбрайтов стипендиант) по покана на Dr Gil Mor.

Дисертации по проекта:

Завършен дисертационен труд на редовен докторант Антония Терзиева,  която на  заседание на разширен секционен семинар по Имунология към ИБИР-БАН на 19.01.2018 г. и с решение на НС на ИБИР беше отчислена с право на защита.

 

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.