Проекти на ИБИР-БАН 2013

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Проекти на ИБИР-БАН 2013

Проекти, финансирани по програми на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и/или други международни организации

 

Тема на проекта, ръководител Финансиране
1.ReProForce FP-7- REGPOT-2009-1 Повишаване на изследователския капацитет на българския институт по биология и имунология на размножаването.

Доц. М.Моллова       

Доц. Е.Кистанова

 

2009-2013, 1 499 181 евро
2. COST Action F1201 “Епигенетика и околна среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни ”

Проф. Д. Качева

Доц. Е. Кистанова

 

2012-2016

до юли2013 –  700  евро  – участие в работни срещи

3.  NEAT , Network to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond. LLP-1 -2012-1 UK-ERAZMUS- ENM;  LLP Programme (Lifelong learning

GA-2012-3830/001-001

доцент д-р Б.Георгиев, доктор

 

2012-2015

 

до юли2013 – 2700  евро

 

 

Роля на матриксните металопротеинази 2 и 9 и на протеини от ADAMS семейството в патофизиологията на тумори на млечната жлеза.

Доцент Румен Димитров, доцент Павел Рашев

Проф. Hans Donat

2011-2013

 

10 000 евро за консумативи и пътни

 

Регионални проекти, като Югоизточна Европа (South Eastern Europe – SEE) и международно финансиране извън ЕС. Двустранни споразумения с академии на науките. Проектите са по безвалутен обмен.

 

Експресия на гени и протеини с роля в репродукцията – маркери за нарушения – Институт по биотехнология

Партньор: Чешка Академия на Науките; Ръководител от българска страна – доц. Жулиета Динева

 

2011-2013

 

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

Ин витро матурация, фертилизация и култивация на свински ооцити до стадий бластоцист

Партньор:  Институт по физиология и генетика на животните, Чешка Академия на Науките. Ръководител от българска страна – професор Димитрина Качева, двмн; от ИФГЖ- ЧАН – д-р Люси Немцова

 

2011-2013

подпомагат се визити на партньорите, няма финансиране на научни изследвания

 

Национални проекти, финансирани от Оперативни програми, Министерство на Образованието и Науката (МОН) и фонд “Научни изследвания”

 

Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии”.  Договор №BG051PO001-3.3.06-0059, финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Доц. М. Моллова

2007-2013

764 724 лв

Съфинансиране към проект: Повишаване на Изследователския капацитет на Българския Институт по биология и имунология на Размножаването

Координатор на проекта Доц. М. Моллова

 

2009-2013

 

324 030 лв

Генно-регулаторни мрежи, включващи микро РНКи, транскрипционни фактори и фузионни онкопротеини в простатната канцерогенеза с диагностично и терапевтично приложение

Доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян

 

2011-2013

 

44 976 лв

Комплексен анализ на редки български породи овце – опазване и устойчиво използване

Гл.ас. Александър Куков

 

2011-2013

 

46 445 лв

Получаване, характеризиране и ин-витро диференциация на овариални стволови клетки

доцент Пламен Тодоров

2012-

 

150 000 лв

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.