Програма за подпомагане на младите учени в БАН – 2016 година

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

Програма за подпомагане на младите учени в БАН 2016   (текущи)

Проекти, финансирани от Българска Академия на Науките

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
136 Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки гл. ас. Елена Христова доц. д-р Сорен Хайребедян, дбн 10000
130 Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност докторант Боряна Петкова доц. Цветелина Орешкова 9500
241 Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3 докторант Андрей Величков доц. Велислава Терзиева 9500
139 Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis ас. д-р Десислава Градинарска проф. Мария Иванова, дссн 9500
134 Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволовоклетъчни маркери и опити за насочена диференциация на клетки, изолирани от фоликулярна течност ас. Надя Петрова Доц. Пламен Тодоров 8000
135 Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на мезенхимни стволовите клетки докторант Мариана Христова Доц. Пламен Тодоров (без възнаграждение) 8000

 

 

Отчети по прокетите за подпомагане на младите учени в БАН 2016:

 

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
136 Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки гл. ас. Елена Христова доц. д-р Сорен Хайребедян, дбн 10000

 

Анотация
 Основната цел на настоящия проект е да се проведат епигенетични изследвания в хода на диференциацията на мезенхимни стволови клетки, с оглед бъдещото им използване в регенеративната медицина. Ще бъдат анализирани степента на ДНК метилиране на гени, които се експресират по време на специализацията им към неврогенна линия, както и на хистонов белтък, участващ в регулацията на процеса. Получените резултати ще допринесат за поставяне на времева рамка на епигенетичните изменения в клетките и по-пълно разбиране на процеса, което ще е от голямо значение при надеждното им използване в клиничната практика.

 

 

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
130 Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност докторант Боряна Петкова доц. Цветелина Орешкова 9500

 

Анотация
 По време на бременността, с цел приемане на алогенния плод, в майчиния организъм се установява нова имунологична хомеостаза. Нарушаването й води до патологични състояния като прееклампсия и спонтанен аборт. Съществено за правилната диагностика и терапия на имуно-обусловената патологична бременност е определянето на толерогенните фактори и референтните им стойности. В този проект ще бъдат анализирани имуномодулиращите фактори IL-10 и CD83, и възможността техните експресия и плазмени нива да се прилагат като диагностични и прогностични маркери на проблемната бременност.

 

 

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
241 Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3 докторант Андрей Величков доц. Велислава Терзиева 9500
Анотация
 Проектът представлява анализ на корелацията между РНК и протеинова експресия на ниво единична клетка в конкретна клетъчна популация. Целта е определяне значението на каталитичната субединица на PRC2 комплекса – EZH2 за развитието на регулаторните Т клетки при здрави контроли и намиране на специфични разлики при пациентки с репродуктивни проблеми. Резултатите от разработката ще доведат до по-добро познаване на механизмите на имунологична хомеостаза. Това ще увеличи възможностите за търсене на нови диагностични подходи при състояния на нарушен имунен толеранс.

 

 

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
139 Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis ас. д-р Десислава Градинарска проф. Мария Иванова, дссн 9500
Анотация
 Заболяването доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) се среща при мъже, кучета и по-рядко при други видове. Анализът и дефинирането на биологичната роля на специфични СПП при ДПХ са важни за постигане на успешна кри о консервация на сперматозоиди, с оглед бъдещото им използване в репродуктивните биотехнологии и асистираната репродукция. Ще се работи със следните съвременни методи – HPLC, CASA, SDS – PAGE, 2D електрофореза и криоконсервация на сперма. Като биологичен обект ще се ползва вида Canis. Разработката е с практическа насоченост за нуждите на частни ветеринарни клиники и развъдници.

 

 

 

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
134 Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволовоклетъчни маркери и опити за насочена диференциация на клетки, изолирани от фоликулярна течност ас. Надя Петрова Доц. Пламен Тодоров 8000

 

Анотация
 Фоликулярната течност ще бъде разгледана като потенциален източник на стволови клетки. Материалът е сравнително лесно достъпен от APT клиниките. Ще бъдат проведени задълбочени имунофенотипни и морфологични анализи и ще направим опити за инвитро диференциация на клетките до линии, които не се срещат физиологично в яйчника. Изследванията в тази област биха разкрили нови възможности за регенеративната медицина, фармацията, асистираната репродукция и др. Освен това re ще обяснят редица процеси, които настъпват в яйчника при ракови заболявания и изчерпване на яйчниковия резерв.

 

 

 

Вх.№ Тема на проекта Млад учен ръководител на проекта Научен ръководител Отпуснато финансиране [лева]
135 Влияние на процеса на криоконсервация върху експресията на специфични маркери и потенциала за спонтанна и индуцирана диференциация на мезенхимни стволовите клетки докторант Мариана Христова Доц. Пламен Тодоров (без възнаграждение) 8000

 

Анотация
 Ще бъдат проведени комплексни криобиологични изследвания върху човешки мезенхимни стволови клетки. Целта е да се установи как процесът на криоконсервация влияе върху стволовите клетки и на базата на получените резултати да се предложи подходящ за практиката метод за замразяване. Информацията за токсичното действие и криозащитния ефект на различни криопротектори. състоянието на клетките след различни методи на консервация, процесите, протичащи в клетъчните култури при диференциация ще подпомогне подобен род изследвания и при други видове стволови клетки.

 

 

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.