Предварителна защита на дисертационен труд

  • Post by:
  • октомври 28, 2019
  • Comments off

 На 29.10.2019 /вторник/ от 11.00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, ще се проведе разширен секционен семинар за предварителна защита на дисертационен труд на тема: “Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки, представен от  редовен докторант  Надя Емилова Петрова, към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство, област на висше образование – 6  Аграрни науки и ветеринарна медицина.

    Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.