ОБЯВА ЗА КОНКУРС

  • Post by:
  • ноември 11, 2019
  • Comments off

На основание чл.46, ал.2 от Устава на Българска академия на науките и чл.26, ал.4 от Правилника за устройството, управлението и дейността, правилник за процедурата по избор на ръководител секция/лаборатория от 31.02.2015 г. на ИБИР-БАН, Решение на Научния съвет с Протокол №82/29.10.2019 г.,

ИБИР-БАН обявява:  Вътрешен конкурс за избор на Ръководител секция „Ембриобиотехнологии при животните” при ИБИР-БАН, за срок от четири години.

   Допуснати до участие в конкурса, могат да бъдат кандидати, отговарящи на следните критерии:

  1. Ръководител секция или лаборатория могат да бъдат: лица със звание „Доктор на науките” или хабилитирани учени на основен трудов договор в Института.
  2. Основни функции и задължения:

Отговарят пред ръководството на института за цялостната дейност на ръководените от тях звена.

–       Отговарят и координират научната дейност научната дейност на звеното, което ръководят.

–       Съдействат за отстраняване на възникнали затруднения при ползване на апаратура, помещения и консумативи.

–       Организират научни семинери и колегиуми.

–       Предлагат програми за научното развитие на научния състав.

–       Организират, контролират и отговарят за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в звеното.

  1. Документи за кандидатстване:

Да бъде представен пълен набор документи в един екземпляр на хартиен и електронен носител за допускане до участие в конкурс:

–       Заявление за участие в конкурса;

–       Копие от заповедта за текущия конкурс за избор на Ръководител секция/лаборатория;

–       Автобиография;

–       Диплом за завършено висше образование – копие;

–       Диплом за придобити научна степен и звание – копие;

–       Списък с публикации;

–       Списък цитирания;

–       Публикации и цитирания на електронен носител.

–       Програма за развитие и управление на научното звено.

Документите за кандидатстване да се подават в деловодството на института от 09:00 до 16:00 часа. Срок за подаване на документи /3 седмици/ от обявяването на конкурса: до 28.11.2019 г.

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.