ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” В ИБИР „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ – БАН

На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 89/03. 11. 2020 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурс за:

                Академичната длъжност „Професор” по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4. – 1 .

                Документи за участие в конкурса:

1. Молба за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Диплом за образователната и научна степен „доктор”;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Удостоверение за стаж по специалността;

7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник брой 102 от  01. 12. 2020 г., стр. 69 – 70

Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.