Обществени поръчки, открити през 2020 г.

1. Обява № /8.6.2020, Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

публикувана на 8.6.2020, 15:25

 

Възложител: Национален идентификационен No (ЕИК): 000662139; BG411, Институт по биология и имунология на размножаването акад. Кирил Братанов към Българска академия на науките/ИБИР-БАН/, бул. Цариградско шосе 73, За: Сорен Хайрабедян, България 1113, София, Тел.: 0895 453170, E-mail: shayrabedyan@ibir.bas.bg, Факс: 02 8720022

Обект на поръчката: Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката: 48000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката:ДОСТАВКА НА БИО ФРАГМЕНТ АНАЛИЗАТОР QTY QSEP100 BIO-FRAGMENT ANALYZER СЪС СОФТУЕР

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33120000

Описание:Записващи системи и уреди за изследвания

Срок за получаване на офертите: 19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Документи:

1. Обявление за възлагане – в АОП (линк), като PDF (линк)

2. Образци на документи (линк)

3. Проект на договор (линк)

 

Протокол на комисията

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.