Обществени поръчки, открити през 2019 г.

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

http://www.bas.bg/2019/04/08/%d0%be%d0%bf-3-2/

Споразумение ИБИР – БАН и БАН за участие в стандартна балансираща група

Договор с „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД за доставка на активна електрическа енергия

Приложения:Приложение 1 б

Приложения 2 и 3

Гаранция за изпълнение

Обявление за сключен договор

 

 

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” при БАН (ИБИР – БАН), с адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе” №73, ЕИК BG 000662139,

на основание чл. 20 от ЗОП, отправя покани, за срок от 10 календарни дни, да бъдат предоставени предложения по обособени позиции от ОП – 1 до ОП-12

Офертите/предложенията/ следва да съдържат:

1. Документ за актуална регистрация в Търговския регистър(Посочване на ЕИК.).

2. Декларация, че дружеството/компанията/ няма публични задължения(ДДС,  осигурителни вноски).

3. Ценово предложение.

4. Срок за доставка.

5. Декларации за съответствие(Сертификати по ISO или други удостоверяващи документи).

6. Проект на договор.

Офертите се подават в деловодството ИБИР-БАН, на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73, 1113 София, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, телефон за контакт: 02 872 00 18.

Срок за подаване на офертите – 18.02. 2019 г., 16: 00 часа.

Офертите ще бъдат разгледани на  19.02. 2019 г., 11: 00 часа.

Покани:

1. Покана по обособени позиции 1 и 4;

2. Покана по обособена позиция 2;

3. Покана по обособена позиция 3;

4. Покана по обособена позиция 5;

5. Покана по обособена позиция 6;

6. Покана по обособени позиции 7 и 8;

7. Покана по обособена позиция 9;

8. Покана по обособена позиция 10;

9. Покана по обособена позиция 11;

10. Покана по обособена позиция 12.

(Публикувано на 08.02.2019 г. в 17:10 часа)

 

Протокол  № 1 от 19.02.2019 г. на комисията за отваряне на офертите, назначена със заповед № 23/19.02.2019 г. – тук

(Публикувано на 20.02.2019 г. 13:31 часа)

Протокол № 2 от 26.02.2019 г. на комисията за отваряне на офертите, назначена със заповед № 23/19.02.2019 г. – тук

(Публикувано на 27.02.2019 г. 12:53 часа)

Решение № 1 от 28.02.2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител – тук

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.