Обществени поръчки, открити през 2017 г.

ОБЯВИ:

 „Доставка на реактиви и консумативи в десет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на консумативи за клетъчно култивиране“; Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и антитела за имунохистохимия“; Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за хистология“; Обособена позиция № 4: „Доставка на консумативи и антитела за фенотипизиране на gamma/delta T клетки“; Обособена позиция № 5: „Доставка на антитела за фенотипизиране на Трегулаторни клетки“; Обособена позиция № 6: „Доставка на реактиви за изолиране на нуклеинови киселини“; Обособена позиция № 7: „Доставка на реактиви за рекомбинатни ДНК техники“; Обособена позиция № 8: „Доставка на реактиви и консумативи за количествен PCR“; Обособена позиция № 9: „Доставка на реактиви за кръвен анализ“; Обособена позиция № 10: „Доставка на лабораторни консумативи и епруветки”

(Публикувано на 24.04.2017 г.)

Документация

Обява

Информация към АОП

Образци на документи

Разяснения по зададени въпроси

Разяснение № 1

(Публикувано на 27.04.2017 г.)

Протокол

(Публикувано на 17.05.2017 г.)

Сключени договори

Обособена позиция № 1: „Доставка на консумативи за клетъчно култивиране“; 

Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за хистология“;

Обособена позиция № 5: „Доставка на антитела за фенотипизиране на Трегулаторни клетки“;

Обособена позиция № 6: „Доставка на реактиви за изолиране на нуклеинови киселини“;

Обособена позиция № 7: „Доставка на реактиви за рекомбинатни ДНК техники“;

Обособена позиция № 8: „Доставка на реактиви и консумативи за количествен PCR“

 

 

ПОКАНИ – чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Институтът по биология и имунология на размножаването при БАН проведе обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ В ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „Доставка на консумативи за клетъчно култивиране“; Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и антитела за имунохистохимия“; Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за хистология“; Обособена позиция № 4: „Доставка на консумативи и антитела за фенотипизиране на gamma/delta T клетки“; Обособена позиция № 5: „Доставка на антитела за фенотипизиране на Трегулаторни клетки“; Обособена позиция № 6: „Доставка на реактиви за изолиране на нуклеинови киселини“; Обособена позиция № 7: „Доставка на реактиви за рекомбинатни ДНК техники“; Обособена позиция № 8: „Доставка на реактиви и консумативи за количествен PCR“; Обособена позиция № 9: „Доставка на реактиви за кръвен анализ“; Обособена позиция № 10: „Доставка на лабораторни консумативи и епруветки“

1. За обособена позиция № 9 „Доставка на реактиви за кръвен анализ“ и обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и антитела за имунохистохимия“  няма подадена нито една оферта.

Въз основа на правото на възложителите да изпращат покана до определено/ни лице/лица – чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ИБИР- БАН отправя покани за обособени позиции:

№ 2  „Доставка на реактиви и антитела за имунохистохимия“ – Покана № 553-НО/ 12.06.2017 г.

№ 9  „Доставка на реактиви за кръвен анализ“ – Покана № 545-НО/08.06.2017 г.

(Публикувано на 12.06.2017 г.)

Протокол

(Публикувано на 03.07.2017 г.)

2. За обособена позиция № 4: „Доставка на консумативи и антитела за фенотипизиране на gamma/delta T клетки“ и обособена позиция № 10: „Доставка на лабораторни консумативи и епруветки“  не е одобрена нито една оферта.

Въз основа на правото на възложителите да изпращат покана до определено/ни лице/лица – чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ИБИР- БАН отправя покани за обособени позиции:

№ 4: „Доставка на консумативи и антитела за фенотипизиране на gamma/delta T клетки“  – Покана № 666-НО/18.07.2017 г.

№ 10: „Доставка на лабораторни консумативи и епруветки“ – Покана № 658-НО/10.07.2017 г.

Сключени договори

Обособена позиция № 9  „Доставка на реактиви за кръвен анализ“ 

Обособена позиция № 2  „Доставка на реактиви и антитела за имунохистохимия“

Обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи и антитела за фенотипизиране на gamma/delta T клетки“

 

 

ПРОЦЕДУРИ:

ОП-1-БАН

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН/преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/

Дата на създаване: 06.02.2017 г.

Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката:

http://www.bas.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8,-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3/11367-op6-2016

Допълнително споразумение между ИБИР-БАН и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

(Публикувано на 12.12.2017 г. в 16:44часа.)

Договор между ИБИР-БАН и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

(Публикувано на 06.02.2017 г. в 15:41часа.)

Приложения към договор между ИБИР-БАН и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

Приложение към договор между ИБИР-БАН и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД-1

(Публикувано на 06.02.2017 г. в 15:55часа.)

Гаранция за изпълнение на договора

(Публикувано на 06.02.2017 г. в 15:43часа.)

Информация за сключен договор

(Публикувано на 06.02.2017 г. в 16:00 часа.)

Обявление за приключил договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

(Публикувано на 05.08.2019 г. в 17:30 часа.)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.