Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ID номер на Портала за обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки  637960 от 15.12.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка (открита процедура по ЗОП) за доставка на основание чл. 16 ал. 8, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: Доставка на реактиви и консумативи по обособени позиции – 7РП в изпълнение на договор № ДКОФ7РП02 / 17 от 18.08.2010 г. с допълнително споразумение № Д01-62 от 06.03.2014 г. с предмет «Повишаване на изследователския капацитет на българския Институт по биология и имунология на размножаването”.

Преписка идентификационен номер: ОП-3-2014. Дата на създаване: 15.12.2014 г.

Срок за получаване на офертите: 26.01.2015 г. (понеделник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 73, етаж 1, стая Деловодство.

Публикувано на 15.12.2014г.

РешениеОбявлениеДокументация

Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП (Протокол № 1 на конкурсната комисия) (публикуван на 29.01.2015)

Информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (публикуван на 10.02.2015)

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1. (публикуван на 16.02.2015)

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2. (публикуван на 16.02.2015)

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 3. (публикуван на 16.02.2015)

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 4. (публикуван на 16.02.2015)

Протокол по чл. 72 от ЗОП (Протокол № 2 на конкурсната комисия) (публикуван на 16.02.2015)

Протокол по чл. 72 от ЗОП (Протокол № 3 на конкурсната комисия) (публикуван на 16.02.2015)

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата. (Публикувано на 07.04.2015г. в 13:51)

Договор № 4 / 09.03.2015 г. за обособена позиция № 4 с Приложение № 1 към договора. (публикуван на 07.04.2015 в 18:00 часа)

Приложения № 2 и № 3 към Договор № 4 / 09.03.2015 г. за обособена позиция № 4.  (публикуванo на 07.04.2015 в 18:00 часа)

Приложение № 4 към Договор № 4 / 09.03.2015 г. за обособена позиция № 4. (публикуванo на 07.04.2015 в 18:00 часа)

Договор № 2 / 09.03.2015 г. за обособена позиция № 2 с Приложение № 1 към договора. (публикуван на 07.04.2015 в 18:00 часа)

Приложения № 2 и № 3 към Договор № 2 / 09.03.2015 г. за обособена позиция № 2.  (публикуванo на 07.04.2015 в 18:00 часа)

Приложение № 4 към Договор № 2 / 09.03.2015 г. за обособена позиция № 2. (публикуванo на 07.04.2015 в 18:00 часа)

Договор № 3 / 23.03.2015 г. за обособена позиция № 3 с Приложение № 1 към договора. (публикувано на 21.04.2015 г. в 16:50 часа.)

Приложения № 2, 3 и 4 към Договор № 3 / 23.03.2015 г. за обособена позиция № 3. (публикувано на 21.04.2015 г. в 16:50 часа.)

Договор № 1 / 25.03.2015 г. за обособена позиция № 1 с Приложение № 1 към договора. (публикувано на 23.04.2015 г. в 13:58 часа)

Приложения № 2, 3 и 4 към Договор № 1 / 25.03.2015 г. за обособена позиция № 1. (публикувано на 23.04.2015 г. в 13:58 часа)

Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата.  (Публикувано на 12.05.2015г. в 13:54)

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4. (Публикувано на 19.05.2015 г. в 10:22 часa)

Информация за датата и основанието за приключване на договорите по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4. (Публикувано на 19.05.2015 г. в 10:22 часa)

Информация за изпълнението на договорa по обособена позиция № 1 (Публикувано на 19.05.2015 г. в 13:57 часа)

Информация за изпълнението на договорa по обособена позиция № 2 (Публикувано на 19.05.2015 г. в 13:57 часа)

Информация за изпълнението на договорa по обособена позиция № 3 (Публикувано на 19.05.2015 г. в 13:57 часа)

Информация за изпълнението на договорa по обособена позиция № 4 (Публикувано на 19.05.2015 г. в 13:57 часа)

Информация за основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договорите.

Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договорите.(Публикувано на 10.06.2015 г. в 10:58 часа)

Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване на допълнителни суми към гаранциите за изпълнение на два от договорите.

( Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Преписка идентификационен номер: ОП-2-2014. Дата на създаване: 28.11.2014 г.

със заглавие: Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции в изпълнение на договор № ДКОФ7РП02 / 17 от 18.08.2010 г. с допълнително споразумение № Д01-62 от 06.03.2014 г. с предмет «Повишаване на изследователския капацитет на българския Институт по биология и имунология на размножаването”.

Решение за откриване на процедурата

(Публикувано на 28.11.2014 г. в 17:30 часа.)

Обявление за откриване на процедурата

(Публикувано на 28.11.2014 г. в 17:30 часа.)

Решение за прекратяване на процедурата

(Публикувано на 01.12.2014 г. в 11:30 часа.)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ID номер на портала за обществени поръчки на агенция за обществени поръчки  609748 от 20.06.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) за доставка на основание чл. 16 ал. 8, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»  ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06 -0059 «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ” НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“.

Преписка идентификационен номер: ОП-1-2014. Дата на създаване: 20.06.2014 г.

Срок за получаване на офертите: 11.08.2014 г. (понеделник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 73, етаж 1, стая Деловодство.

Публикувано на 20.06.2014.

РешениеОбявлениеДокументация

Разяснения по чл. 29 от ЗОП към документацията – въпроси и отговори от 28.07.2014г.

Разяснения по чл. 29 от ЗОП към документацията – въпроси и отговори от 04.08.2014г.

Информация за отваряне на ценовите оферти по поръчката за доставка на реактиви и консумативи

Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП (Протокол № 1 от работата на комисията)

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 – трети и окончателен протокол от работата на комисията

Решения

Решение 13а – 13.11.2014

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка – във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП (публикуван на 21.11.2014)

Решение 28а – 16.12.2014 г.

ДОГОВОР № 39 / 21.11.2014 г. за обособена позиция № 39 – Канцеларски материали и тонери (публикуван на 19.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 39 / 21.11.2014 г.  (публикуван на 19.12.2014)

ДОГОВОР № 31 /28.11.2014 г. за обособена позиция № 31 – Вариабилни пипети (публикуван на 27.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 31 /28.11.2014 г. (публикуван на 27.12.2014)

ДОГОВОР № 6 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 6 – Материали за двудименсионална електрофореза  (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  №  6 / 28.11.2014 г.  (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 12/ 28.11.2014 г. за обособена позиция № 12 – Реактиви за хистология и среди за включване на срези  (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  №  12/ 28.11.2014 г.  (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 37/ 28.11.2014 г. за обособена позиция № 37 – Ръкавици (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  №  37/ 28.11.2014 г.  (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 1 / 27.11.2014 г. за обособена позиция № 1 –  Антитела и реактиви за флоуцитометрия Антитела и реактиви за флоуцитометрия  (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 1  / 27.11.2014 г.   (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 3 / 27.11.2014 г. за обособена позиция № 3 –   Китове за детекция на апоптоза  (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 3  / 27.11.2014 г.   (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 11 / 27.11.2014 г. за обособена позиция № 11 –   – Визуализиращи системи и реактиви за имунохистохимия   (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 11  / 27.11.2014 г.   (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 16 / 27.11.2014 г. за обособена позиция № 16 – Материали за изолиране на нуклеинови киселини от вируси   (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 16  / 27.11.2014 г.   (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 21 / 27.11.2014 г. за обособена позиция № 21  – Колориметрични и хемилуминисцентни тестове, съвместими за работа с флуориметър Fluostar Optima (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 21  / 27.11.2014 г.   (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 22 / 27.11.2014 г. за обособена позиция № 22  –  Колориметрични ELISA китове за определяне на цитокини  (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 22  / 27.11.2014 г.   (публикуван на 29.12.2014)

 

ДОГОВОР № 9 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 9 – Антитела за туморна диагностика (публикуван на 29.12.14г.)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 9 / 28.11.2014 г (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 10/ 28.11.2014 г. за обособена позиция № 10 – Китове за полу-количествен анализ на ER, PR и Her2/neu в 
парафинови и криостатни срези (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 10/ 28.11.2014 г. (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 14 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 14 – Реактиви за молекулярна биология и количествен RT-PCR (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 14 / 28.11.2014 г (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 17 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 17 – Среди и реагенти за клетъчно култивиране (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 17 / 28.11.2014 г (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 23 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 23 – Материали за секвениране и генотипиране (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 23 / 28.11.2014 г (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 24 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 24 – Химически съединения и други реактиви (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 24 / 28.11.2014 г. – част-1 (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 24 / 28.11.2014 г. – част-2 (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 26 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 26 – Консумативи за секвениране и генотипиране (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 26 / 28.11.2014 г. (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 27 / 28.11.2014 г. за обособена позиция № 27 – Консумативи за количествен RT- PCR (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 27 / 28.11.2014 г. (публикуван на 29.12.2014)

ДОГОВОР № 32 /10.12.2014 г. за обособена позиция № 32 – Консумативи за клетъчно култивиране (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 32 /10.12.2014 г. (публикуван на 29.12.2014)

Информация за извършени плащания по договори № 1, 3, 22 и 39.

ДОГОВОР № 36 /10.12.2014 г. за обособена позиция № 36 – Накрайници за пипети (публикуван на 29.12.2014)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор № 36 /10.12.2014 г. (публикуван на 29.12.2014)

 

ДОГОВОР № 13 / 09.12.2014 г. за обособена позиция № 13 – Реактиви за анализ на сперматозоиди (публикуван на 07.01.2015)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 13  / 09.12.2014 г.   (публикуван на  07.01.2015)

 

ДОГОВОР № 15/ 09.12.2014 г. за обособена поз15)  Part 1   Part 2

 

ДОГОВОР № 8 / 08.12.2014 г. за обособена позиция № 8  – Вторични антитела и конюгати за имунохимия (публикуван на  07.01.2015)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 8 / 08.12.2014 г.  (публикуван на  07.01.2015)

 

ДОГОВОР № 2 /08.12.2014 г. за обособена позиция № 2  –  Антитела за характеризиране на туморни клетки  (публикуван на 07.01.2015)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 2 / 08.12.2014 г.  (публикуван на 07.01.2015)

 

ДОГОВОР № 4 / 08.12.2014 г. за обособена позиция № 4 –   Колориметричен кит за анализ на апоптоза върху тъкани и клетки (публикуван на  07.01.2015)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  №4 / 08.12.2014 г.  (публикуван на  07.01.2015)

 

ДОГОВОР № 33 / 08.12.2014 г. за обособена позиция № 33 – Консумативи за флоуцитометрия  (публикуван на 07.01.2015)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 33 / 08.12.2014 г.  (публикуван на 07.01.2015)

 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка – във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП – част 2 (публикуван на  07.01.2015)

 

Извършени плащания към 31.12.2014 г. по Договор № 1 / 27.11.2014 г. (Публикувано на 14.01.2015 г.)

 

Извършени плащания към 31.12.2014 г. по Договор № 3 / 27.11.2014 г. (Публикувано на 14.01.2015 г.)

 

Извършени плащания към 31.12.2014 г. по Договор № 22 / 27.11.2014 г. (Публикувано на 14.01.2015 г.)

 

Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура – във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП. (Публикувано на 03.02.2015 г.)

 

ДОГОВОР № 28/ 23.01.2015 г. за обособена позиция № 28 –  Консумативи за хистология   и имунохистохимия   (публикуван на 23.02.2015)

Приложения 2, 3 и 4 към Договор  № 28 / 23.01.2015 г.  (ЧАСТ 1) (ЧАСТ 2) (публикуван на 23.02.2015)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 1/27.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 2/08.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 3/27.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 6/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 7/08.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 8/08.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 9/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 11/27.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 12/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 13/09.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 14/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 17/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 21/27.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 23/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 24/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 26/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 27/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 28/23.01.2015 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 31/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 32/10.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 33/08.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 35/09.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 36/10.12.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Извършени плащания към 30 март 2015 г. по Договор № 37/28.11.2014 г. (Публикувано на 01.04.2015 г.)

Информация за датата и основанието за приключване на договора по обособена позиция № 2 (Публикувано на 30.04.2015 г. в 13:12 часа).

Информация за датата и основанието за приключване на договора по обособена позиция № 6 (Публикувано на 30.04.2015 г. в 13:12 часа).

Информация за датата и основанието за приключване на договора по обособена позиция № 13 (Публикувано на 30.04.2015 г. в 13:12 часа).

Информация за основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договорите по обособени позиции № 2, 6 и 13.

Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договорите по обособени позиции № 2, 6 и 13.(Публикувано на 18.05.2015 г. в 13:23 час)

Допълнителни Споразумения № 1 към Договорите.(публикувано на 24.06.2015 г.)

Допълнително Споразумение № 1 към Договор № 39 / 21.11.2014 г. (публикувано на 24.06.2015 г.)

Допълнително Споразумение № 1 към Договор № 31 / 28.11.2014 г. (публикувано на 24.06.2015 г. в 16.00 часа)

Извършени плащания към 20 юли  2015 г. по Договор № 39/21.11.2014 г.(публикувано на 20.07.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 39/21.11.2014 г.(публикувано на 20.08.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 6/28.11.2014 г.(публикувано на 20.08.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 37/28.11.2014 г.(публикувано на 20.08.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 12/28.11.2014 г.(публикувано на 20.08.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 12/28.11.2014 г.- 2 (публикувано на 20.08.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 12/28.11.2014 г.- 3 (публикувано на 20.08.2015 г.)

Извършени плащания към 20 август 2015 г. по Договор № 33 / 08.12.2014 г.

Извършени плащания към 20 август  2015 г. по Договор № 31/28.11.2014 г.(публикувано на 20.08.2015 г.)

Информация за датата и основанието за приключване на договора по обособена позиция № 10.

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:25:43 часа)

Информация за датата и основанието за прекратяване на договори № 15 и 35.

Извършени плащания по договори към дата 13.10.2015 г.

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 22:26:13 часа)

(Публикувано на 13.11.2015 г. в 20:53:41 часа)

 (Публикувано на 23.11.2015 г. в 13:31:14 часа)
 (Публикувано на 23.11.2015 г. в 20:59:04 часа)
 (Публикувано на 26.11.2015 г. в 22:22:04 часа)
Публикувано на 29.11.2015 г. в 21:09:08 часа.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.