Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9022590 от 21.11.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Административна сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес: Република България, гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 73 за срок от 13 месеца”.

Срок за получаване на офертите: 03.12.2013 г. (вторник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 73, етаж 1, стая Деловодство.

Публикувано на 21.11.2013.

ПоканаДокументация

Преписка идентиф. номер OП-1-2013.
Дата на създаване: 21.11.2013 г.

Извършени плащания по договора за охрана за периода 23.01.2014 г. – 30.09.2014 г. (публикувано на 02.10.2014 г.)

Извършени плащания по договора за охрана за периода 01.10.2014 г. – 31.10.2014 г. (публикувано на 05.11.2014 г.)

Извършени плащания по договора за охрана за периода 01.11.2014 г. – 30.11.2014 г. (публикувано на 04.12.2014 г.)

Извършени плащания по договора за охрана за периода 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. (публикувано на 09.01.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. (публикувано на 27.01.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана за периода 01.02.2015 г. – 23.02.2015 г. (публикувано на 24.02.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана за периода 24.02.2015 г. – 11.03.2015 г. (публикувано на 17.03.2015 г.)

Информация за датата и основанието за приключване на договора във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП (публикувано на 17.03.2015 г.)

—————————————————————————————————————————

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9022925 от 28.11.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а” от ЗОП с предмет: “ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ, АВТОБУСНИ И ВЛАКОВИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06 -0059 «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ” НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/”.

Срок за получаване на офертите: 10.12.2013 г. (вторник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 73, етаж 1, стая Деловодство.

Публикувано на 28.11.2013.

ПоканаДокументация

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.