Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9038421 от 28.01.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обект: Административна сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес: Република България, гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 73 за срок от 13 + 7 месеца”.

Преписка идентификационен № ПП- 1- 2015 г.

Дата на създаване: 28.01.2015 г.

ПоканаДокументация

Протокол по чл.101г, ал. 3 от ЗОП (публикуван на 20.02.2015 г.)

Договор с Приложение № 1 – Word. (публикуване 17.03.2015 г.)

Приложение № 2 към договора – PDF. (публикувано 17.03.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. (публикувано 06.04.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. (публикувано на 29.04.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г. (публикувано на 01.06.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.06.2015 г. – 20.06.2015 г. (публикувано на 22.06.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.07.2015 г. – 30.07.2015 г. (публикувано на 04.08.2015 г.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.08.2015 г. – 30.08.2015 г.(публикувано на 31.08.2015 г. в 15.00 часа)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г.(публикувано на 02.10.2015 г. в16: 20 часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.10.2015 г. – 30.10.2015 г.(публикувано на 30.10.2015 г. в 18: 20 часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.11.2015 г. – 25.11.2015 г.

(Публикувано на 27.11.2015 г. в 11:11:21  часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.12.2015 г. – 20.12.2015 г.

(Публикувано на 21.12.2015 г. в 14:02:21  часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.01.2016 г. – 19.01.2016 г.

(Публикувано на 01.02.2016 г. в 19:59:31 часа.)

Допълнително споразумение № 1 към договора за охрана.

(Публикувано на 23.02.2016 г. в 13:26 часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.02.2016 г. – 26.02.2016 г.

(Публикувано на 29. 02. 2016 г. в 12:32 часа)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.03.2016 г. – 25.03.2016 г.

(Публикувано на 30. 03. 2016 г. в 13:13 часа)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.04.2016 г. – 25.04.2016 г.
(Публикувано на 26.04.2016 г. в 15:45:33 часа)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.05.2016 г. – 13.05.2016 г.
(Публикувано на 16.05.2016 г. в 16:19 часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.05.2016 г. – 10.05.2016 г.

(Публикувано на 30.05.2016 г. в 14:35 часа.)

Извършени плащания по договора през периода 01.06.2016 г. – 10.06.2016 г.

(Публикувано на 28.06.2016 г. в 16:06 часа.)

Извършени плащания по договора за охрана през периода 01.07.2016 г. – 20.07.2016 г.

(Публикувано на 28.07.2016 г. в 18:17 часа.)

 

 

—————————————————————————————————————————

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ID номер на портала за обществени поръчки на агенция за обществени поръчки 644588 от 23.01.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) за доставка на основание чл. 16 ал. 8, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции» ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06 -0059 «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ” НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“.

Срок за получаване на офертите: 9.03.2015 г. (понеделник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 73, етаж 1, стая Деловодство.

Преписка идентификационеен № ОП- 1- 2015; Дата на създаване: 23.01.2015г.

Публикувано на 23.01.2015.

РешениеОбявлениеДокументация

Протокол по чл.68 ал. 7 от ЗОП. (публикуван 18.03.2015г.)

Информация за отваряне на ценовите оферти. (публикувано на 15.04.2015 г. в 17:43 часа)

Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия.(Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Протокол № 3 (окончателен) от работата на конкурсната комисия.(Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 5 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 5 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 6 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 6 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 8 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 8 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 10 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 10 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 11 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 11 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 19 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 19 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 22 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 22 (Публикувано на 12.05.2015 г. в 18:35 часа)

Решение № 4 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 4 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:13 часа)

Решение № 7 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 7 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:13 часа)

Решение № 9 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 9 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:13 часа)

Решение № 18 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 18 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:13 часа)

Решение № 21 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 21 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:13 часа)

Решение № 24 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 24 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:13 часа)

Решение № 2 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение № 3 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 3 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение № 12 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 12 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение № 16-25 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособени позиции № 16, 17, 20 и 25 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение № 26-40 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособени позиции № 26, 39 и 40 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение № 27 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 27 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение № 38 / 11.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 38 (Публикувано на: 13.05.2015 г. в 16:32 часа)

Решение №515-HO/12.05. 2015 г. за прекратяване на Обособени позиции № № Р-1, Р-13, Р-15, Р-23, К-28, К-29, К-30, К-31, К-32, К-33, К-34, К-35, К-36, К-37 и К-41 от обществената поръчка. (Публикувано на: 14.05.2015 г. в 17:28 часа.)

Решение №526- HO / 12.05.2015 г. за прекратяване на Обособена позиция № 14 от поръчката (Публикувано на: 14.05.2015 г. в 17:28 часа.)

Решение по чл. 58, ал. 3 от ЗОП – за отстраняване на участник, определен за изпълнител по Обособенa позиция № 3 от поръчката.(Публикувано на: 24.08.2015 г. в 16:10 часа.)

Информация № 1 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата. (Публикувано на 23.06.2015 г. в 16: 25 часа)

Решение по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП – за прекратяване на Обособенa позиция № Р-3(Публикувано на 05.10.2015 г. в 16:30 часа.)

Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата.

(Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа)

Договор № 2 / 08.10.2015 г. за обособена позиция № 2 с Приложение № 1 към договора.

(Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 2 / 08.10.2015 г.

 (Публикувано на 05.11.2015 в 19:10:30часа.)

Договор № 4 / 08.10.2015 г. за обособена позиция № 4 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 4 / 08.10.2015 г. за обособена позиция № 4.

 (Публикувано на 05.11.2015 в 19:15:30часа.)

Договор № 18 / 05.10.2015 г. за обособена позиция № 18 с Приложение № 1 към договора

(Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа.).

Приложения № 2 и 3 към Договор № 18 / 05.10.2015 г. за обособена позиция № 18 .

( Публикувано на 03.11.2015 г. в  18:30 часа.)

Договор № 19 / 06.10.2015 г. за обособена позиция № 19 с Приложение № 1 към договора

(Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 19 / 06.10.2015 г. за обособена позиция № 19.

(Публикувано на 03.11.2015 г. в 18:30 часа.)

Договор № 22 / 06.10.2015 г. за обособена позиция № 22 с Приложение № 1 към договора 

(Публикувано на 02.11.2015 г. в 20:30 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 22 / 06.10.2015 г. за обособена позиция № 22.

(Публикувано на 03.11.2015 г. в 18:30 часа.)

Информация за датата и основанието за приключване на договора по обособена позиция № 18.

 (Публикувано на 05.11.2015 в 19:30:40часа.)

Информация за датата и основанието за приключване на договорите по обособени позиции № 19, 22 и 38.

( Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:20:25 часа.)

Информация за датата и основанието за приключване на договори № 6, 7, 11 и 12.

Договор № 6 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 6 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:41:21  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 6 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 6.

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 21:41:21  часа.)

Договор № 7 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 7 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:41:15  часа.)

Договор № 8 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 8 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:43:10  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 8 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 8

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 19:50:10  часа.)

Договор № 9 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 9 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:45:41  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 9 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 9.

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 21:40:11  часа.)

Договор № 10 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 10 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:47:17  часа.)

Договор № 11 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 11 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:49:20  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 11 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 11.

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 21:36:20  часа.)

Договор № 12 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 12 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:52:13  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 12 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 12.

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 21:00:21  часа.)

Договор № 17 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 17 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:53:21  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 17 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 17 .

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 17:40:31  часа.)

Договор № 21 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 21 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:55:00  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 21 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 21.

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 21:43:00  часа.)

Договор № 24 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 24 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:57:21  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 24 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 24.

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 22:00:41  часа.)

Договор № 26 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 26 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 16:58:11  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 26 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 26 .

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 21:54:15  часа.)

Договор № 39 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 39 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 17:00:21  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 39 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 39 .

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 22:04:33  часа.)

Договор № 40 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 40 с Приложение № 1 към договора.

(Публикувано на 09.11.2015 г. в 17:05:21  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 40 / 12.10.2015 г. за обособена позиция № 40 . 

(Публикувано на 11.11.2015 г. в 22:09:43  часа.)

Договор № 5 / 16.10.2015 г. за обособена позиция № 5 с Приложение № 1 към договора.

Приложения № 2 и 3 към Договор № 5 / 16.10.2015 г. за обособена позиция № 5.

Договор № 38 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 38.

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 22:12:33  часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 38 / 13.10.2015 г. за обособена позиция № 38.

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 22:16:45  часа.)

Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедура

(Публикувано на 12.11.2015 г. в 22:38:17 часа.)

Информация за извършени плащания по договори № 18, 19 и 22 към дата 15.10.2015 г.

(Публикувано на 06.11.2015 г. в 15:32:14 часа.)

Информация за извършени плащания по договори № 6, 7, 11, 12 и 38 към дата 20.10.2015 г.

(Публикувано на 13.11.2015 г. в 20:33:14 часа.)

Договор № 16 / 15.10.2015 г. за обособена позиция № 16 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 14.11.2015 г. в 14:59:42 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 16 / 15.10.2015 г. за обособена позиция № 16.

(Публикувано на 14.11.2015 г. в 15:08:17 часа.)

Договор № 20 / 15.10.2015 г. за обособена позиция № 20 с Приложение № 1 към договора.

(Публикувано на 14.11.2015 г. в 15:10:33 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 20 / 15.10.2015 г. за обособена позиция № 20.

(Публикувано на 14.11.2015 г. в 15:12:10 часа.)

Договор № 25 / 15.10.2015 г. за обособена позиция № 25 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 14.11.2015 г. в 20:55:23 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 25 / 15.10.2015 г. за обособена позиция № 25.

(Публикувано на 14.11.2015 г. в 20:50:03 часа.)

Договор № 27 / 16.10.2015 г. за обособена позиция № 27 с Приложение № 1 към договора. 

(Публикувано на 15.11.2015 г. в 11:07:33 часа.)

Приложения № 2 и 3 към Договор № 27 / 16.10.2015 г. за обособена позиция № 27.

(Публикувано на 15.11.2015 г. в 11:11:12 часа.)

Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договорите.

(Публикувано на 25.11.2015 г. в 21:18:12 часа.)

Информация за датата и основанието за приключване на договори № 8, 9, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 39, 40.

(Публикувано на 26.11.2015 г. в 22:28:12 часа.)

Информация за извършени плащания по договори № 8, 9, 21, 24, 26, 27, 39, 40 към дата 30.10.2015 г.

(Публикувано на 27.11.2015 г. в 12:28:16 часа.)

Информация за извършени плащания по договори № 2, 4, 5, 10, 16, 17, 20, 25 към дата 04.11.2015 г.

(Публикувано на 29.11.2015 г. в 21:28:06 часа.)

Информация за датата и основанието за приключване на договори № 2, 4, 5, 10, 16, 17, 20, 25.

(Публикувано на 30.11.2015 г. в 23:42:07 часа.)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.