Обучение и квалификации

Академичният състав на Института има научен потенциал със значим опит в прилагането на съвременни методи и техники за работа. В последните години новозакупената апаратура дава възможност за провеждане на анализи на модерно за България и ЕС ниво. Има възможности за обучение на студенти, дипломанти и докторанти от България и чужбина. Осигурени са и необходимите условия за следдипломна работа и квалификация в следните области:

  • Молекулни механизми на клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза в мъжката и женската полови системи;
  • Биология на репродукцията, криоконсервация на гамети, стволови клетки и репродуктивни тъкани;
  • Репродуктивни биотехнологии и ембриотрансфер при животните;
  • Молекулярна и репродуктивна имунология;
  • Клетъчно и молекулярно инженерство.

Защитени дисертационни трудове

За научна степен “Доктор на науките”

1. С. Симеонов. Кетозата и чернодробната стеатоза при високопродуктивните крави, 1979

2. Л. Кънчев. Хормонална регулация на половия цикъл при кравата, 1981

3. И. Кехайов. Експресия на стадийно-специфични антигени в онтогенезата и онкогенезата, 1981

4. Н. Банков. Регулация на размножителния процес при овцете и разработване на биотехнически методи за интензифицирането му, 1983

5. Г. Х. Георгиев. Проучвания върху ролята на протеините в семенната течност във връзка с размножителния процес при Bos primigenius f. taurus, 1984

6. Д. Загорски. Изследвания върху биологичната характеристика, съхраняването и криоконсервацията на семенна течност от вида Sus scrofa f. domestica, 1984

7. М. Семков.Изследвания върху селекцията и използването на мъжки разплодници за интензифициране на селекционния и репродуктивния процес в говедовъдството, 1984

8. Р. Георгиева. Някои имунобиологични проблеми на бременността, 1985

9. Б. Сомлев. Каликреин-кининовата система при размножаването на животните и възможности за приложението й в практиката, 1985

10. З. Захариев. Изследвания върху биологичната пълноценност на семенна течност при видовете Bos taurus, Ovis aries, 1985

11. С. Кюркчиев. Антигени на човешките полови клетки – специфичност и биологична роля, 1992

12. С. Лолов. Клинични наблюдения и експериментални изследвания върху етиологията и патогенезата на отосклерозата, 2003

13. М. Иванова–Кичева. Влияние на криоконсервацията върху биологичния потенциал на мъжки полови клетки при контролирано размножаване на домашни животни, 2010

14. Р. Конакчиева. Мелатонин и пластичност на физиологични механизми контролиращи адаптацията, 2010.

15. К. Тодорова-Хайрабедян. Генно-модулаторна мрежа между микроРНК-204, онкофузионния протеин TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазирането в простатната канцерогенеза, 2015

За научна степен “Доктор”

15. В. Диков. Проучвания върху кръвните групи при селскостопанските животни, 1965

16. П. Маринов. Проучвания върху микрофлората в спермата на селскостопанските животни, 1965

17. С. Дойчев. Изследвания върху морфологията и биологията на Трихомонас фетус, 1966

18. Г. Х. Георгиев. Проучване върху фосфолипидите в спермата на говежди разплодници, 1967

19. Г. Узунов. Динамика на концентрацията на нуклеиновите киселини и на протеините в организма на кокошката през онтогенезата, 1968

20. А. Торньов. Проучване върху антителата срещу сперматозоиди на бик, 1968

21. Н. Банков. Проучвания върху съдържанието на някои липидни фракции в кръвния серум, черния дроб и половите жлези на Gallus domesticus, 1968

22. Р. Георгиева.Некоторы аспекты морфологической и функционалъной дифференциации фундалъной части сычуга и тощей кишки у овец во время их онтогенетической развития, 1969

23. Е. Петков. Влияние на половата стимулация върху биологическите качества на семенна течност от коч, 1969

24. С. Златарев. Проучване влиянието на моно-,ди- и три –карбоновите киселини върху метаболизма на сперматозоиди от бик, 1970

25. Б. Сомлев. Проучвания върху хромозомите на нормални и интерсексуални свине, 1971

26. В. Ефремова. Проучване върху нормалния кариотип на кокошката Gallus domesticus, 1971

27. М. Алексиева. Възрастови особености на спермопродукцията при нерези от бялата българска порода, 1972

28. Д. Загорски. Биологични показатели на сперма от нерези породите ландрас, голяма бяла  и бяла българска, 1973

29. Г. С. Георгиев. Проучвания върху размножителния процес при пуйките, 1973

30. Г. Лалов. Проучвания върху активността на холинестеразата в кръвния серум на свине при някои физиологични и патофизиологични състояния, 1973

31. М. Иванова. Проучвания върху имунологичните свойства на гонадотропина в серума на бременни кобили, 1973

32. Д. Болхорло. Изследване влиянието на някои разредители върху биологичните качества на говеждите сперматозоиди, 1973

33. А. Колинкоева. Влияние на магнитни и електромагнитни полета върху някои страни от биологията на сперматозоида, 1975

34. Л. Петрова. Проучвания върху някои биологични взаимоотношения между мазнини и витамин Е при кокошки и пилета, 1976

35. С. Павлова. Биохимични и имунохимични изследвания на белтъчините на семенната плазма, 1977

36. П. Корвалан. Изследвания на технологии за криоконсервация на говежди сперматозоиди, 1978

37. В. Карчева. Проучвания върху серумните спермоаглутинини и имуноглобулини при телета и бици, 1978

38. С. Доброволова. Сравнителни проучвания върху полиморфизма на панмиктичните популации на видовете от род Glupeonella Kessler и род Merluccius refinesque, 1979

39. Г. Базар.Резултати от хибридизацията между дивата планинска коза и монголската домашна коза, 1979

40. И. Батова. Серумни аспекти на активиран хроматин – чуствителност към дезоксирибонуклеази и белтъчен състав, 1980

41. М. Педросо. Имунологични проучвания върху мъжкия полов апарат на бика, 1981

42. М. Моллова. Изследвания върху мотилитета и някои структурни промени в мъжките гамети на Ovis aries преди и след криоконсервация, 1982

43. П. Попова. Действие на О,О-диетил-S-(6-хлорбензок-сазолонилметил) дитиофосфат (Агрия 1060) върху липидите на матката и яйчниците и пермеабилитета на клътъчни и субклетъчни мембрани у плъх, 1983

44. К. Братова. Проучване биологичната активност на черноморски водорасли върху яйценосливостта на кокошки-носачки и жизнеността на кокоши ембриони, 1983

45. Б. Станков. Хипоталамичен и овариален контрол на тоничната и епизодична секреция на лутеинизиращия хормон при овцата, 1983

46. М. Али. Проучвания върху някои параметри на размножителния процес при кравите в някои промишлени комплекси в България и Судан, 1984

47. Л. Габровска. Влияние на храненето върху растежа и развитието на агнетата, 1984

48. М.Маринов. Изследвания върху биологичната пълноценност на съхранявана обва семенна течност, 1984

49. М. Лазаров. Влияние на цинка върху размножителния процес при кравите, 1985

50. Н. Бобадов. Изследвания върху криоконсервацията на семенна течност от нерез, 1985

51. Е. Батжаргамин. Хипоталамо-хипофизарно-овариални взаимоотношение при овцата и използването им като тест за определяне на функционалното им състояние, 1986

52. Ж. Сухдолгор. Съдържание на сулфхидриалните групи в изолирани ентероцити и ролята им в резорбцията на синтетични Л-аминокиселини и Д-глюкоза, 1986

53. Е. Сапунджиев. Криоконсервация на ооцити от бозаиници, 1986

54. М. Г. Иванова. Криопротекция на мъжки полови клетки от вида Sus scrofa f.domestica, 1987

55. П. Стоянов. Проучване влиянието на  хидропоникума върху здравословното състояние и репродукцията на кравите, 1987

56. В. Цветкова. Проучване нивото на аминокиселините в храносмилателния канал на бременни овце, 1987

57. Х. Караиванов. Проучвания върху суперовулацията, синхронизацията на еструса и предимплантационното развитие на ембрионите при бивола във връзка с ембриотрансфера, 1988

58. Ч. Вайсберг. Криопротекция на мъжки гамети от вида Овис ариес, 1988

59. Др. Петков. Диагностициране на репродуктивното състояние при кравите по концентрацията на прогестерона, определена чрез радиоимунологичен метод, 1988

60. М. Дъбова. Сравнителни изследвания върху локалния и системен имунен отговор при изоспермоимунизация  у женски зайци, 1988

61. Д. Димитрова-Диканарова. Характеристика на сперматозоидо-обличащи антигени, идентифицирани чрез моноклонални антитела, 1989

62. Р. Конакчиева. Ролята на надбъбречните жлези в регулацията на полово-цикличната функция при овцата, 1989

63. Б .Велев. Неспецифични клетъчни реакции при имунологично обусловения субфертилитет у крави и възможности за модулирането им, 1989

64. С. Тютюлкова. Получаване, характеристика и възможности за приложение на моноклонални антитела срещу digoхin, 1990

65. С. Булахбел.Постнатално развитие и физиологична зрялост на яючника на овцата, 1990

66. К. Хелели. Динамика на каликреиновата активност в някои биологически течности на говеда през различни етапи на размножителния процес, 1990

67. А. Илиева.Морфофункционални промени на сперматозоиди от коч след криоконсервация, 1990

68. П. Филева-Симеонова. Получаване и характеризиране на антитела, специфични за сърдечен миозин, 1991

69. Фунг Куанг. Изследвания на някои репродуктивни показатели при крави, отглеждани при промишлени условия и опит за повишаване на заплодяемостта, 1991

70. Кишор Кумар Баруа. Влияние на ГРХ и феромони, съдържащи се в  урината на бици върху хормоналния статус на крави през пуерпералния период, 1991

71. Х. Маринова. Възможности за определяне на някои физиологични състояния при кравата посредством съдържанието на прогестерон и кортизол в слюнката, 1991

72. Б. Георгиев. Проучване върху NAD/P/H – зависимата оксидоредуктаза /диафораза/ в сперматозоидите на нерез, 1991

73. С. Персенгиев. Взаимоотношения между епифизата и периферните ендокринни жлези продуциращи стероидни хормони, 1991

74. Ю.Нестерова. Влияние на някои минерални и витаминни добавки в дажбите върху репродуктивната способност на кочове, 1991

75. Б. Коцев.Биотехнологични методи на размножаване при Североизточната българска тънкорунна овца, 1991

76. Ц. Маслев. Биологични и биотехнологични проучвания върху производството и съхранението на ембриони от месодайни породи говеда, 1991

77. И. Ралчев. Изследване върху биологията и биотехнологията на размножаване при овце чрез лапароскопия, 1992

78. И. Маринова. Получаване и характеризиране на моноклонални антитела срещу меланом-свързани антигени, 1992

79. С. Лолов. Имунохимична характеристика на функционално важни епитопи за зона пелуцида, 1992

80. М. Стоянов. Движение на биогенни и токсични химични елементи с литосферен произход при производство на яйца, 1992

81. Г. Герчев. Телесно и полово развитие на овце от породата Цигай, 1992

82. М. Събев. Обективизиране характеристиката на репродуктивните качества на млади нерези чрез тестисометрични и сперматологични изследвания, 1993

83. П. Тодоров. Влияние способов отогрева на морфофункциональную сохранность криоконсервированных сперматозоидов и эмбрионов млекопитающых, 1993

84. П. Цветкова. Хормонални аспекти на вродените заболявания на мъжката полова система и инфертилитет, 1994

85. В. Терзиева. Конструиране на хетерохибридоми, продуциращи човешки моноклонални антитела срещу антигени на Treponema pаllidum, 1995

86. П. Деянова. Ендокринна характеристика на пуерпералния период при крави и възможности за повлияването му, 1995

87. В. Атанасов.Проучване ефекта на ново разработени протективни среди върху биологичната сперма от риби, 1996

88. С. Димитров. Влияние на някои протективни среди върху биологичната пълноценност от сперматозоидите при краткотрайно съхранение на семенна течност от пуяци, 1997

89. С. Колев. Влияние на хипотермичния стрес върху някои биологични качества на гамети от биволски говежди бици, 1997

90. Д. Копчалийска.Идиотипна характеристика на анти-инсулинови автоантитела, 1999

91. М. Гаджева.Механизъм на ковалентно свързване на СЗ компонента на комплемента, 1999

92. Г. Иванов.Влияние на не-ензимно гликозилирани протеини върху адхезията на лимфоидни клетки, 1999

93. Р. Икономова. Екологични проучвания върху биоакумулацията на токсични елементи в ядливи черноморски мекотели с ветеринарно-санитарна преценка, 1999

94. Ц. Джаркова. Характеристика на антигени,експресирани по време на капацитацията на сперматозоидите, 2000

95. А. Кендеров.Имунохимични изследвания върху автореактивността срещу протеина на топлинния стрес 90 (НSP 90),  2001

96. М. Чорбаджиева. Ранни маркери за соматична ембриогенеза в суспензионни култури от D.glomerata L, 2001

97. В. Манолова. Молекулни механизми на представяне на липидни антигени от CD1, 2002

98. М. Мурджева. Експресия на атриален натриуретичен  пептид (ANP)  в клетъчни култури и в онтогенезата на репродуктивната система  на плъх, 2003

99. М. Иванов. Влияние на селенови съединения върху биологични качества на прясна сперма и кинетиката на замразени сперматозоиди от млади бици, 2003

100. С. Хайрабедян. Ангиогенни фактори и туморни маркери при ендометриоза, 2005

101. Р. Трифонова. Биологични ефекти на разтворимите форми на лигандите DELTA1 и JAGGED1  при клетъчната сигнализация чрез рецепторите NOTCH, 2005

102. Н. Гилтяй. Участие на церамид и неутрална сфингомиелиназа в интерлвкин-1бета (IL-1 ) сигналния път в черен дроб, 2005

103. П. Христов. Определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване на крави, 2005

104. К. Тодорова. Изследвания върху биомаркери при карцином  на простата с възможно диагностично и терапевтично значение, 2006

105. П. Рашев. Локални фактори и механизми по време на имплантация и бременност при свинет, 2006

106. Д. Автански. Инсулин-независими и инсулин-зависими ефекти на тиазолидиндиони в човешки яйчник, 2006

107. Р. Стефанов. Антиоксидантна защита на сперматозоиди от видовете ovis aries и bos taurus при  in vitro съхранение, 2007

108. И. Терзиева. Изследвания върху експресията и характеристиката на αВ-кристалин и Hsp27 в нормална и патологична щитовидна жлеза на човек, 2007

109. Е. Иванова-Тодорова. Имуномодулиращ ефект на прогестерон върху клетки на имунната система, 2008

110. П. Таушанова-Чорбанова. Идентифициране, биохимична характеристика и физиологична роля на рецептори за мелатонин в първични и вторични имунни органи, 2009

111. И Бочев. Сравнителни изследвания върху имуномодулиращата активност на човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от различни източници, 2009

112. А. Куков. Изследване ролята на селектирани спермално плазмени белтъци при in vitro съхранение на сперматозоиди от коч, 2011

113. Д. Гуленова. Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв, 2012

114. Г. Георгиев. Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродуктивни клетки, 2012

115. Н. Манолова. Биохимична характеристикана ендометриозна перитонеална течност, 2012

116. Д. Даскалова. Анализ на плазмената мембрана и биологичния потенциал на сперматозоиди от вида SUS SCROFA при IN VITRO съхранение на ниски температури, 2013

117. М. Червенков. Санитарни аспекти на репродуктивните биотехнологии при селскостопанските животни. Изпитване на вещества с антивирусно действие за деконтаминация на свински ооцити, заразени с pseudorabies virus /PRV/, 2014

118. Д. Абаджиева. Оценка на ефекта от биологично активните хранителрни добавки Spirula Platensis и Вемохерб-Т върху репродукцията на женски зайци, 2015

119. Е. Стоянова. Получаване и характеристика на индуцирани плурипотентни стволови клетки, 2015

120. Ш. Пашова. Антиген-представящи и регулаторни функции на В линфоцитни субпопулации, 2015

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.