Нормативни документи

Документи на ИБИР-БАН:

Правилник за вътрешния трудов ред в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР- БАН/ – 2024 г.

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република Българаия в ИБИР-БАН – 2022 г.

Правилник за устройството, управлението и  дейността на  Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР- БАН/ – 2022 г.

Правилник за закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” при Българска академия на науките (ПЗУИС-ИБИР-БАН) – 2024 г.

„Стратегия за публична комуникация на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Българска академия на науките”, приета от Научния съвет на ИБИР-БАН на 20.02.2018 г./ Протокол № 68

Правилник за подбор и назначаване на служители в  Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” при Българска академия на науките

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” при БАН

Правилник за определяне условията и реда за настаняване във ведомствения жилищен фонд на Институт по билогия и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“– БАН /ИБИР- БАН/

Препоръчителни специфични допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности „Асистент“, „Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“ и за допускане до защита на дисертационен труд в ИБИР – БАН

Правилник за процедурата по избор на Ръководител секция/лаборатория

Правилник за работа на Научния съвет при ИБИР – БАН

Закони:

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилници:

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките

Правилник за условия и ред за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия от тях в ИБИР-БАН

Документи на БАН:

Закон на БАН

Устав на БАН – 14.03.2023 г.

Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в Българска академия на науките (Публикуван на 29.01.2016 г. 14:50 часа)

Други:

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и дейността на Фонд „Научни изследвания“ – изменение ДВ № 54 от 29.06.2018 г.

Критерии и методология за оценка на операция: изграждане и развитие на центрове за върхови постижения

Критерии и методология за оценка на операция: изграждане и развитие на центрове за компетентност

Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуалната собственост в Българска академия на науките

Препоръка на Комисията на европейските общности от 10 април 2008 година относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и Кодекс на добрите практики за университетите и другите публични научноизследователски организации

Етичен кодекс – в сила от 29.01.2016 г. (Публикуван на 29.01.2016 г. 14:41 часа)

Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Резултати от акредитационни процедури и оценяване на проекти за пориода 01.05.2015 г.-30.04.2016 г. – ДВ № 50 от 01.07.2016

 Образци на документи

1. Граждански договор

2. Декларация към граждански договор

3. Заявление за отпуск

4. Възлагателна заповед

Архив:

Правилник за вътрешния трудов ред в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР- БАН/

Правилник за устройството, управлението и  дейността на  Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР- БАН/

Правилник за изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР- БАН/

Закон за развитие на академичния състав в Република България – изменение 2018 година.

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България – изменение 2018

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките – 2018

Правилник за устройството, дейността, вътрешния трудов ред и изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Института по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Братанов“ при БАН (в сила до 28.09.2015)

Приложение № 1 към Правилника – Изисквания, условия и правила за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИБИ – БАН (в сила до 28.09.2015)

 Правилник за дейността на ЦО и Акад.съвет при БАН (в сила до 28.09.2015)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.