Неприсъствен разширен секционен съвет за обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор

  • Post by:
  • декември 9, 2020
  • Comments off

На основание заповед №96/09.12.2020 г. на директора на ИБИР – БАН, на 14.12.2020 г. /понеделник/ от 11:00 ч. ще се проведе неприсъствен разширен секционен съвет (Zoom) на секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, с цел обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” по специалност ш.04.02.01.“Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално направление ш.6.3.“Животновъдство“, област ш.6“Аграрни науки и ветеринарна медицина“ на тема : „Роля на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простатата, във връзка с криотолерантността на сперматозоидите при вида Canis”, представен от задочен докторант Мирослав Стефанов Генов, отчислен с право на защита, с научен ръководител – проф. Мария Иванова, дссн.

 

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.