Молекулярна имунология

Разработвани научни проблеми

Ръководител секция: Доцент Милена Мурджева

Основни изследователски проблеми

През 2005 год беше поставено началото на постепенна промяна на тематиката на секция „Молекулярна имунология”. Приоритетни в последните години са изследванията свързани с получаване и характеристика на мезенхимни стволови клетки от органи и тъкани на възрастни хора. Продължават изследванията върху автоимунни механизми при някои заболявания свързани с патология на репродуктивната система (ендометриоза, карцином на простата) и изследванията на тумор-специфични антигени и неоангиогенеза.

Изследванията върху човешки мезенхимни стволови клетки създават възможности за направляване на тяхната диференциация и имуномодулираща активност в разработването на нови терапевтични подходи за лечение на автоимунни заболявания и усложнения след трансплантация на тъкани и органи, както и заместване на собствени за организма тъкани при обширни кожни и костни дефекти, при сърдечен инфаркт. Тези изследвания допринасят за развитието на нов клон в медицината, наречен регенеративна медицина.

Накратко актуалните теми на научни изследвания на секция Молекулярна имунология в момента са:

 • Изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки от органи и тъкани на възрастни индивиди. Разработване на методи за клинично приложение на МСК като имуномодулиращи агенти при пациенти с автоимунни заболявания.
 • Влияние на репродуктивни стероидни хормони върху експресията на белтъци с имуномодулираща активност от човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от ендометриум, ранна децидуа, мастна тъкан и костен мозък.
 • Изследвания върху възможните механизми и фактори на патогенеза на ендометриозата.
 • Изолиране и характеризиране на човешки туморни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми. Търсене на специфични маркери за туморни стволови клетки.
 • Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални клетки (линия BG01V) в отсъствие на животински продукти.
 • Разработване на експериментални подходи за получаване и диференциране на индуцирани плурипотентни стволови клетки от човешки МСК, човешки кръвни клетки.

  Научни постижения

  По-важни научни постижения за последните 10 години

  Стволови клетки

  • Доказано е наличието на мезенхимни стволови клетки (МСК) в човешки ендометриум и децидуална тъкан. Тези клетки са размножавани и култивирани ин витро, и фенотипно характеризирани като стромални клетки с мезенхимен произход (CD29+, CD73+ и CD90+), негативни за маркери на хемопоетични клетки. Ендометриалните МСК имат: 15% клоногенна активност и способност за диференциация към адипогенни и ендотелно-подобни клетки. Изказана е хипотезата, че стромалните МСК участват в ремоделирането на ендометриума при менструалния цикъл на жената, както и при образуването на децидуата при бременност. R.Dimitrov, T.Timeva, D.Kyurkchiev, M.Stamenova, A.Shterev, P.Kostova, V. Zlatkov, I.Kehayov, S.Kyurkchiev. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium. Reproduction, (2008) 135 551–558; R.Dimitrov, D.Kyurkchiev, T.Timeva, M.Yunakova, M.Stamenova, A. Shterev, S.Kyurkchiev. Human pre-decidual stromal cells have the characteristics of mesenchymal stem cells. Fertil. Steril, 2010, 93 (1), 210-219; S.Kyurkchiev, A.Shterev, R.Dimitrov. Assessment on presence and characteristics of multipotent stromal cells in human endometrium and deciduas. Reproductive Biomedicine Online, 2010, 20 (3), 305 – 313
  • Изследванията на влиянието на прогестерон и други репродуктивни хормони върху пролиферацията, диференциацията и имуномодулиращите свойства на мезенхимни стволови клетки, доведе до следните резултати – добавен към културалната среда прогестерон не променя пролиферативната способност на мезенхимни стволови клетки изолирани от костен мозък, мастна тъкан и ранна децидуа. Комбинацията от естрадиол, прогестерон и сАМР индуцира децидуализация на мезенхимни стволови клетки, като ефектът е най-силно проявен при тези, изолирани от ранна децидуа. D.Kyurkchiev, E.Ivanova-Todorova, S. Kyurkchiev. New target cells of the immunomodulatory effects of progesterone. Reproductive BioMedicine Online. 2010.
  • В наши разработки беше използвана стабилизирана клетъчна линия на чЕСК – BG01V, която беше поддържана в ко-култури с човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от мастна тъкан (АSC). При условия на продължително култивиране (около 20 пасажа) чЕСК запазиха плурипотентния си потенциал, както и способността си да се диференцират в ембрионални телца. Според събраните до момента експериментални факти се установи, че човешките мезенхимни стволови клетки могат да служат за фидерни клетки, поддържащи растежа на BG01V клетките при ко-култивиране. Те очевидно продуцират и секретират необходимите растежни фактори, които освен, че поддържат растежа на чЕСК от линия BG01, запазват и тяхнато недиференцирано състояние. Oreshkova, T., Stoyanova, E., Mourdjeva, M., Kyurkchiev, S. Human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells support the growth and plasticity of human embryonic stem cells (BG01V cell line). Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2010
  • Разработени са лабораторни протоколи за получаване на iPSC от мезенхимни стволови клетки изолирани от мастна тъкан с човешки произход и от търговска човешка фибробластна клетъчна линия BJ. Чрез трикомпонентна ретровирусна система, бяха намножени плазмиди, съдържащи секвенции на определени транскрипционни фактори (Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc). След въвеждането им в таргетните клетки беше установено изменение в морфологията на тези клетки и детектирана експресия на някои специфични маркери за плурипотентност. Натрупаните резулати от имунофуоресцентни оцветяваня, RT-PCR и FACS анализи сочат, че получените от нас клетки притежават някои от характеристиките на човешките ембрионални стволови клетки, но не експресират пълния набор от плурипотентни маркери.
  • Разработени са методи за изолиране, култивиране ин витро и характеризиране на мезенхимни стволови клетки от човешки костен мозък, мастна тъкан, зъбна пулпа. При сравняване на мезенхимни стволови клетки, изолирани от костен мозък (км-МСК) и от мастна тъкан (мт-МСК) е установено, че клетките от двата източника имат почти идентични морфологични, имунофенотипни и клоногенни характеристики. По отношение на скорост на пролиферация ин витро се доказва, че мт-МСК имат по-висока пролиферативна способност, но по-слаб потенциал за диференциране като остеогенни клетки. Особено важен е фактът, че мт-МСК имат по-силно изразена потискаща активност върху синтезата на имуноглобулини от човешки В-клетки, което предполага тяхното приложение като имуномодулатор в клинични условия. Bochev, I., G. Elmadjian, D. Kyurkchiev, L. Tzvetanov, I. Altankova, P. Tivchev, S. Kyurkchiev. Mesenchymal stem cells from human bone marrow or adipose tissue differently modulate mitogen-stimulated B-cell immunoglobulin production in vitrо. Cell Biol Internatl., 32, 384 – 393. 2008; I.Bochev, S.Kyurkchiev. Immunomodulatory effects of human bone marrow or adipose tissue derived mesenchymal stem cells on T-helper cell cytokine production in vitro. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 62 (12), pp. 1553-1558. 2009.
  • При характеризиране на клетки, изолирани от вена на пъпна връв е установено, че по своята морфологична и имунофенотипна характеристика те се отнасят към мезенхимните стволови клетки. Тези клетки експресират сървивин, bcl-2, виментин и ендоглин (CD 105), което е доказано както на ниво белтък чрез имунологични методи, така и на ниво иРНК чрез RT-PCR. Установен е факът, че след диференциране на тези клетки към ендотелно-подобни клетки не се открива експресия на сървивин. Това показва, че МСК са подходящи за прилагане с терапевтични цели, защото след диференциация техния пролиферативен потенциал намалява т.е. няма опасност от неконтролиран растеж на трансплантираните клетки S.Kestendjieva, D.Kyurkchiev, G.Tsvetkova, T.Mehandjiev, A.Dimitrov, A.Nikolov, S.Kyurkchiev. Characterization of mesenchymal stem cells isolated from human umbilical cord. Cell Biol Internatl., 2008, 32,724 – 732

  Търсене на маркери за туморни стволови клетки

  • Изолирани са базални кератиноцити от нормален човешки епидермис. В първични човешки кератиноцити над 80% от клетките бяха CD 71dim, CD49bright, което е показателно за висок пролиферативен потенциал и ни позволява да допуснем, че в тях се съдържат висок брой стволови клетки. След отстраняване чрез клетъчен сорт на СD133+ клетъчна популация, се наблюдава загуба на спосoбността за формиране на колонии.
  • При тестиране на получения срещу мембранна фракция от първични човешки кератиноцити серум чрез Western блот бяха идентифицирани две протеинови ивици в областта на 56.7 kDa и на 49.5 kDa. При сравняване на реактивността на получения поликлонален серум към мембранна и цитоплазмена фракция от BJ (човешки фибробласти) и SCC-9 (сквамозен клетъчен карцином от език) бяха установени същите доминантни бандове. При около 30% от първичните кератиноцити и при 10% от SCC-9 наблюдавахме специфично мембранно оцветяване, което има вид на гранули или рафтове, които е възможно да представляват групиране на рецептори. При човешки фибробласти от линията BJ подобно оцветяване не беше наблюдавано.

  Имунорегулаторни механизми при бременност

  • Произведено е моноклонално антитяло Мат3А6 срещу прогестерон-индуциран блокиращ фактор (PIBF), което е уникална специфична сонда, с възможно приложение в клиничната практика. Чрез Мат3А6 е доказано, че PIBF се експресира конститутивно в мезенхимни стволови клетки, изолирани от човешка децидуа. Експресията и секрецията на този белтък се модулира от репродуктивния стероиден хормон – прогестерон. Ivanova-Todorova, E., D. S. Kyurkchiev, A. Nalbanski, T. Timeva, A. Shterev, S. D. Kyurkchiev. Production and characterization of a novel monoclonal antibody against progesterone induced blocking factor (PIBF) – J. Reprod Immunol., 78, 94–101, 2008. Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Mourdjeva, M., Dimitrov, R., Stoyanova, E., Timeva, T., Yunakova, M., Shterev, A., Kyurkchiev, S. Pre-decidual multipotent stromal cells (PreDMSc) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF). Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2009.
  • Установено е, че прогестеронът индуцира експресията на HLA-G в човешки мезенхимни стволови клетки, на ниво белтък и иРНК. Представените резултати доказват убедително, че прогестеронът предизвиква значителни промени във физиологията на мезенхимни стволови клетки от човешки произход като повлиява експресията на биологично активни фактори с имуномодулиращи свойства. E.Ivanova-Todorova, M.Mourdjeva, D.Kyurkchiev, I.Bochev, E.Stoyanova, R.Dimitrov, T.Timeva, M.Yunakova, D.Bukarev, A.Shterev, P.Tivchev, S.Kyurkchiev. HLA-G Expression Is Up-Regulated by Progesterone in Mesenchymal Stem Cells. Am J Reprod Immunol; 2009. Mourdjeva, M., Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Bochev, I., Stoyanova, E., Dimitrov, R., Kyurkchiev, S. Progesterone enhances the HLA-G expression in mesenchymal stem cells. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences,62(12), pp.1559-1566. 2009.
  • Установено е, че женските репродуктивни хормони прогестерон и естрадиол ускоряват съзряването и усилват апоптозата при човешки зрели дендритни клетки т.е. ускоряват жизнения цикъл на дендритините клетки. Двата хормона повишават секрецията на цитокините IL-10 и IL-27, а само прогестеронът увеличава продукцията на IL-13, но потиска секрецията на IL-23. Тези резултати разкриват нови механизми, чрез които репродуктивните стероидни хормони осъществяват имуномодулиращ ефект по време на бременността при човека. Ivanova E., D. Kyurkchiev, I. Altankova, J. Dimitrov, E. Binakova, S. Kyurkchiev. CD83+ monocyte-derived dendritic cells are present in human decidua and progesterone induces their differentiation in vitro. Amer. J. Reprod. Immunol., 53, 1-7, 2005. Kyurkchiev D., E. Ivanova-Todorova, S. Hayrabedyan, I. Altankova, S. Kyurkchiev. Female sex steroid hormones modify some regulatory properties of monocyte-derived dendritic cells. Amer. J. Reprod. Immunol., 58, 425–433, 2007
  • Посредством произведено срещу фосфатидилсерин /PS/ моноклонално антитяло 1Н6 е изследвана екстернализацията на PS с методите на флоуцитометрия и имунофлуоресценция. Описан е модел на динамика на екстернализация на PS по време на апоптоза. Добавянето на прогестерон във физиологични дози понижава екстернализацията на PS при дендритни клетки, T-клетки и при моноцитно макрофагиалната линия U937. Mourdjeva M., D. Kyurkchiev, A. Mandinova, I. Altankova, I. Kehayov, S. Kyurkchiev. Dynamics of membrane translocation of phosphatidylserine during apoptosis detected by a monoclonal antibody. Apoptosis, 10, 209-217, 2005. Mourdjeva M., Z. Popova, D. Kyurkchiev, K. Kontinopoulou, I. Altankova, I. Kehayov, S. Kyurkchiev. Progesterone-modulated Phosohatidylserine Externalization in Apoptosis and Activation of Jurkat Cells. AJRI, 56, 1-9, 2006.. Получените резултати откриват нови перспективи при изследване на взаимовръзката репродуктивни хормони и лимфоидни клетки, особено в аспекта на специфични техни състояния, свързани с автоимунитета, като апоптоза или активация.
  • Проведени са изследвания върху клетъчни механизми, участващи в индуцирането на автоимунен отговор срещу човешки бета-2 гликопротеин І /B2-GPI/. Установено е, че човешки дендритни клетки се диференцират в система ин витро и преференциално ендоцитират B2-GPI/cardiolipine комплекса, но не и нативната форма на B2-GPI. Чрез флоуцитометричен анализ е доказано, че след ендоцитоза, дендритните клетки „представят” епитопи, които се разпознават от специфични моноклонални антитела срещу човешки B2-GPI. Резултатите показват, че B2-GPI/CL комплексът е имуногенен и е в състояние да индуцира автоимунен отговор, водещ до синтеза на anti-B2-GPI антитела. Изследванията разкриват ролята на клетъчно-обусловените имунни реакции в патогенезата на анти-фосфолипидния синдром, който е една от причините за безплодие при човека.
  • Характеризирана е епитопната специфичност на серумния протеин β2-GPI (кофактор на фосфолипиди) чрез приложение на моноклонални, поликлонални,  автоимунни и хиперимунни серуми. Тези резултати дават основание да се направи извода, че молекула на β2-GPI би могла да предизвика продукция на различни популации от антитела, част, от които да имат патологичен ефект. Този факт е от значение при изясняване ролята на антифосфолипидните антитела и в частност  на β2-GPI–зависимите антитела при една неуспешна бременност. . Kyurkchiev, D., Alexandrova, K., Nalbanski, A., Robeva, R., Stamenova, M., Altankova, I., Kyurkchiev,S Analysis of epitopes of beta-2-glycoprotein recognized by autoantibodies. (2002) Clinical Application of Immunology,1 (1), pp.53-57.
  • Получени са моноклонални антитела срещу атриален натриуретичен пептид /ANP/. Установена е клетъчно-специфичната локализация на ANP в тестис на плъх от късно фетална до полово зряла възраст. Локализацията на пептида е в Лайдиговите, Сертолиевите и герминативните клетки. Проследена е клетъчната локализация на пептида в плъши яйчник в периода на пубертета и след третиране с гонадотропен хормон. Имунохистохимично е доказана експресия на ANP във всички стероид – продуциращи клетки и в развиващите се ооцити A.Russinova, M.Mourdjeva, C. Valkova, S.Kyurkchiev, I.Kehayov. Immunocytochemical Localization Of Atrial Natriuretic Factor (ANF) In Rat Female Reproductive Tract: Evidences For A Potential Hormonal Regulation. Biology of the cell 94 (2002) 91-98 Mourdjeva M, Russinova A, Kyurkchiev S, Kehayov I. Spatial and temporal distribution of atrial natriuretic factor in the rat testis. Biol Cell 2001 Nov 93:5 301-7. Russinova A., M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev, I.Kehayov. Immunohistochemical detection of atrial natriuretic factor (ANF) in different ovarian cell types. Endocrine Regulation, 2001, 35, 81-89. M.Bakalska, M.Mourdjeva, A.Russinova, S.Kyurkchiev, I.Kehayov.. Localization of ANP in rat testis after leydig cell destruction: evidence for a potential role in regulating gonadal function. Endocrine regulations 1999, Vol. 33, 183-191.

  Ендометриоза

  • Приложени са имуноцитохимични и имуноензимни методи за установяване експресията на ангиогенни фактори и специфични туморни маркери в ендометриозна тъкан. Използвани са получени в секцията моноклонални антитела срещу IL-1 alpha, FGF-1 и овариален карцином. За имуноцитохимичната локализация на ангиогенни фактори са приложени и поликлонални антитела срещу S100A13 и ендоглин. Hayrabedyan S., S. Kyurkchiev, I. Kehayov. Endoglin (CD105) and S100A13 as markers of active angiogenesis in endometriosis. Reprod. Biol., 5, /1/, 51-67, 2005.  Hayrabedyan S., S. Kyurkchiev, I. Kehayov. FGF-1 and S100A13 possibly contribute to angiogenesis in endometriosis. J. Reprod. Immunol., 67, /1-2/, 87-101, 2006. Hayrabedyan, S., S. Kyurkchiev, I. Kehayov. Calcium-binding protein S100A13 is overexpressed in endometriosis – C. r. Acad. bulg Sci, 2008, 61(2), 281-288.
  • Установени са качествени и количествени разлики между перитонеални течности от пациентки с ендометриоза и контролни перитонеални течности, което дава основание да се допусне наличие на маркерни молекули, които да се използват за целите на неинвазивната диагностика на ендометриозата. Dimitrov, R., Nalbansky, A., Mollova, M., Stamenova, M., Kyurkchiev, S Autoantibodies in sera from women with endometriosis against components of peritoneal fluid. (2004) Clinical Application of Immunology, 3(1), pp.306-309. Zasheva, D., Dimitrov, R., Stamenova, M. Endometriosis and the role of the integrins in the pathogenesis of the endometriosis. (2007) Akusherstvo i ginekologia, 46 (5), pp. 37-48.
  • Доказано е наличието на автоантитела в серума на пациентките с ендометриоза към компоненти на перитонеалната им течност. Dimitrov, R., Nalbansky, A., Mollova, M., Stamenova, M., Kyurkchiev, S Autoantibodies in sera from women with endometriosis against components of peritoneal fluid. (2004) Clinical Application of Immunology, 3(1), pp.306-309.
  • Получени са данни за неблагоприятния ефект на перитонеалната течност от инфертилни жени с ендометриоза върху сперматозоидни параметри със значение за оплодителния потенциал на сперматозоидите.
  • Установен е отрицателен ефект на перитонеалната течност от жени с ендометриоза върху процеса на децидуализация на предeцидуални стромални клетки in vitro. Този факт подкрепя възможността за съществуване на вероятен механизъм за въздействие на перитонеалната течност при жени с ендометриоза върху рецептивните им способности и може да се свърже с възникване на инфертилитет при пациентки с ендометриоза.

  Тумори

  • Проследена е активността на конструкта survivin-siRNA върху клетки от линията PC-3 (простатно-карциномни клетки). Относителните белтъчни нива са получени след имуноблот анализ на три независими експеримента. Генната експресия на сървивин-siRNA и на контролна siRNA е проследена чрез “real-time” RT-PCR. Двете експериментални постановки – имуноблот и real-time RT-PCR показаха значително понижение на белтъчните нива на сървивин и съответните на иРНК нива след трансфекция със специфична siRNA в РС-3 клетъчна линия. M.Mourdjeva, A.Mandinova, S.Kyurkchiev, I.Kehayov. Experimental data for inhibition of the expression of surviving by small interfering RNA molecules (siRNAs). C.r.Acad Bulg Sci, 2009.
  • Проследена е експресията на нискомолекулни стресови протеини (αВ-кристалин и Hsp27) в нормални репродуктивни тъкани и туморни образувания чрез имунофлуоресценция, Western immunoblot, Northern blot и Real Time Q-PCR. Чрез тези методи бе установена експресия на двата протеина в човешка плацента, плъши тестис, яйчник на човек, и разлика в експресията  на αВ-кристалин между доброкачествени и злокачествени туморни образувания  –   висока степен на експресия на αВ-кристалин в доброкачествени тумори и липса на експресия в злокачествени образувания. Mineva, I., Gartner, W., Hauser, P., Kainz, A., Löffler, M., Wolf, G., Oberbauer, R., Weissel, M., Wagner, L. Differential expression of alphaB-crystallin and Hsp27-1 in anaplastic thyroid carcinomas because of tumor-specific alphaB-crystallin gene (CRYAB) silencing (2005) Cell Stress and Chaperones, 10 (3), pp. 171-184; Mineva, I., Stamenova, M., Gartner, W., Wagner, L Expression of the small heat shock protein alphaB-crystallin in term human placenta. (2008) American Journal of Reproductive Immunology,60 (5), pp. 440-448.
  • При изследвания на пациенти с простатен карцином, подложени на специфична. ДНК ваксинация, е доказано, че в резултат на тази процедура в пациентите се развива хуморален имунен отговор, който се проявява с продукцията на антитела срещу простатно-специфичен мембранен антиген. Тези резултати подкрепят идеята за ДНК ваксинация като вероятен терапевтичен подход.  Todorova K., S. Zoubak, M. Mincheff, S. Kyurkchiev. Biochemical Nature and mapping of PSMA epitopes recognized by human antibodies induced after immunization with gene-based vaccines. Anticancer research, 25, 4727-4732, 2005. ISSN 0250-7005. IF – 1.604Todorova K., I. Ignatova, S. Tchakarov, I. Altankova, S. Zoubak, S. Kyurkchiev, M. Mincheff. Humoral immune response in prostate cancer patients after immunization with gene-based vaccines that encode for a protein that is proteasomally degraded. Cancer Immunity, 5, 1-9, 2005
    
    

  Научни проекти

  Разработвани проекти през последните 5 години

  1. Договор ИДЕИ Д002-223/08, Национален Съвет „Научни изследвания”, МОН. Изолиране и характеристика на човешки кожни стволови клетки: търсене на нови мишени за лечение на кожни карциноми.
  Ръководител: Проф.И.Кехайов.
  2. ТК-Б-1609/2006, МОН. Изследвания върху възможността за контрол на пролиферацията на туморни клетки чрез специфични интерфериращи РНК-молекули.
  Ръководител: Проф.И.Кехайов
  3. 4/2006 Национална научна програма “ГЕНОМИКА". Изследвания върху пластичността на човешки мезенхимни стволови клетки.
  Ръководител: Проф.С. Кюркчиев.
  4. Л-1523/2005, МОН. Клинично и експериментално характеризиране на маркери, специфични за автоимунната болест на вътрешното ухо. Ръководител: Доц.С. Лолов.
  5. Л – 1511/05, финансиран от Национален фонд ”Научни изследвания”, МОН. Експресия на нискомолекулни стресови протеини (HSP) от човешка плацента при нормалното й развитие и при неуспехи в бременността.
  Ръководител:Доц. Мария Стаменова
  6. Л-1517/2005, МОН. Изследвания върху ефекта на репродуктивни стероидни хормони върху пролиферацията и диференциацията на човешки стволови клетки.
  Ръководител: Проф. С. Кюркчиев
  7. МУ-К 1406/2004, МОН. Проследяване на екстернализацията на фосфатидилсерин в клетъчни мембрани чрез моноклонални антитела.
  Ръководител: Гл. асистент К.Иванова-Тодорова.
  8. МУ-Л-1401 финансиран от Национален фонд ”Научни изследвания”, МОН. Идентифициране на маркерни протеини за ендометриоза в перитонеална течност от пациентки.
  Ръководител: Гл.асистент Румен Димитров
  9. Темa, разработванa към Реинтеграционен грант НАТО 982763/2007-2010 – Регулаторни системи за митотичен изход в човешки клетки и развитие на тумори.
  Ръководител: Гл. асистент Ирина Александър – ИМБ
  Участник от ИБИР- Диана Зашева
  10. По бюджетната субсидия на БАН. Разработване на лабораторни протоколи за получаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC). Ръководител: Доц. Милена Мурджева.
  11. По бюджетната субсидия на БАН. Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални клетки (линия BG01) в отсъствие на животински продукти.
  Ръководител: Гл. асистент Цветелина Орешкова.
  12. По бюджетната субсидия на БАН. Изследвания върху патогенезата на ендометриозата.
  Ръководител: Гл.асистент Румен Димитров
  13. По бюджетната субсидия на БАН. Бременност и диабет.
  Ръководители: д-р Катя Тодорова и Гл.асистент Камелия Петкова

  Публикации

   Научни публикации с импакт фактор

  R.T.Gergova, M.P.Slavova, V.I.Boev, M.S.Mourdjeva, L.K.Yotova, R.T.Georgieva-Nikolova    Comparative investigation of the feasibility of bacterial biofilms formation on the surface of the hybrid material UREASIL. Bulgarian Chemical Communications, 47, 2, 706-713, 2015.

  ISSN: 0324-1130IF: 0.349

  Elena Stoyanova, M. Mourdjeva, S. Kyurjchiev. Early selection of human fibroblast-derived induced pluripotent stem cells. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29, 5, 942-948, 2015.

  ISSN: 1310-2818IF:0.3

  Kyurkchiev D, E.Naydenov, K.Tumangelova-Yuzeir, E.Ivanova-Todorova, K.Belemezova, I.Bochev, K.Minkin, M.Mourdjeva, T.Velikova, S.Nachev, S.Kyurkchiev   Cells Isolated from Human Glioblastoma Multiforme Express Progesterone-Induced Blocking Factor (PIBF). Cellular and Molecular Neurobiology, 34, 1, 479-489, 2014.

  ISSN: 0272-4340 IF: 2.506

  K.Belemezova, I.Bochev, M.Mourdjeva, A.Shterev, S.Kyurkchiev   Effect of GNRH analogues ganirelix and triptorelin on human endometrial stromal cell decidualization in vitro. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 1, 77-86, 2014.

  ISSN: 1310-1331IF: 0.284

  Sh.Pashova, K.Dobrev, A.Pashov   Regulatory properties of mouse transitional 1 B lymphocytes. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 3, 361-366, 2014.

  ISSN: 1310-1331IF: 0.284

  A.Daskalova, Ch.s.r.Nathala, I.Bliznakova, E.Stoyanova, A.Zhelyazkova, T.Ganz, S.Lueftenegger, W.Husinsky   Controlling the porosity of collagen, gelatin and elastin biomaterials by ultrashort laser pulses. Applied Surface Sci., 292, 367-377, 2014.

  ISSN: 0169-4332IF: 2.711

  D. Kyurkchiev, I.Bochev, E.Ivanova-Todorova, M.Mourdjeva, Ts.Oreshkova, K.Belemezova, St.Kyurkchiev   Secretion of immunoregulatory cytokines by mesenchymal stem cells. World Journal of Stem Cells, V. 6, 5, 552-570, 2014.

  ISSN: 1948-0210

  V. Mantareva, A. Kril, I. Angelov, R. Dimitrov, D. Wohrle    Selective photodynamic therapy with galactopyranosyl Zn(II) phthalocyanines induced by preirradialion with UV and red lights. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 17, 6-7, 529-539, 2013.

  ISSN: 1088-4246        IF: 1. 364

  P.Mladenov, D.Zasheva, D.Peshev, N.K.Christov, N.Rollamd, D.Djilianov, M.Tchobadjieva   Sub-cellular fractionation and gel-based proteomics of haberlea rhodopensis: A promising approach to open the black box of resurrection plants. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 2, 22-25. 2013.

  ISSN: 1310-0351         IF 0.189(2012)

  K.Todorova, M.Mincheff, S.Hayrabedyan, J.Mincheva, D.Zasheva, A.Kuzmanov, N.Femandez   Fundamental role of microRNAs in androgen-dependent male reproductive

  biology and prostate cancerogenesis. Am. J. Reprod. Immunol. 69, 2, 100-104, 2013.

  Print ISSN: 1046-7408, Online ISSN: 1600-0897. IF: 2.668

  S.Hayrabedyan, M.Mincheff, D.Zasheva, N.Manolova, K.Todorova   Autophagy signallings is differentially modulated by miR-204 in context of innate immunity induction.

  Comptes rendus de PAcademie bulgare des Sciences, V.66, No 1, 127-132, 2013.

  ISSN: 1310-1331. IF: 0.198

  N.Manolova, S.Hayrabedyan, K.Todorova, D.Zasheva, M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev, M.Stamenova   Endometriosis peritoneal fluid factors involved in the alteration of

  decidualization process. Biotechnol.& Biotechnol.Eq., 27, 4, 3982-3986, 2013.

  ISSN: 1310-2818       IF: 0. 379

  S.Hayrabedyan, K.Todorova, D.Zasheva, D.Moyankova, D.Georgieva, J.Todorova, D.Djilianov   Haberlea Rhodopensis has potential as a new drug source based on its broad biological modalities. Biotechnol.& Biotechnol.Eq., 27, 1, 3553-3560, 2013.

  ISSN: 1310-2818       IF: 0. 379

  Manolova N., Hayrabedyan S., Todorova K., Zasheva D., Mourdjeva M., Kyurkchiev S., Stamenova M.   In search of factors in endometriosis peritoneal fluid that decreased

  decidualization process. Comptes rendus de I'Academie bulgare des Sciences, V.66, No 1,

  153-158,2013.

  ISSN: 1310-1331. IF: 0.198

  B.Antonov, I.Bochev, M.Mourdjeva, P.Kinov, L.Tzvetanov, I.Sheitanov, S.Kyurkchiev   Porous coated titanium implants do not inhibit mesenchimal stem cells proliferation and osteogenic differentiation. Biotechnol.& Biotechnol.Eq., 27, 6, 4290-4293, 2013.

  ISSN: 1310-2818        IF: 0.379

  T.Kurteva, E.Kinova, D.Somleva, N.Spasova, N.Poroyliev, T.Velikov, M.Mourdjeva, A.Goudev   The role of biomarkers high sensitivity CRP, soluble CD40, ligand and

  endothelial dysfunction in patients with acute coronary syndrome. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 66, 11, 1645-1652, 2013.

  ISSN: 1310-1331        IF: 0.198

  D.Somleva, E.Kinova, N.Spasova, T.Kourteva, M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev, I.Kehayov, A.Goudev   The role of matrix metalloproteinases 2 and 9 in vascular and ventricular remodeling in patients with hearth failure with preserved ejection fraction. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 66, 2, 289-296, 2013.

  ISSN: 1310-1331        IF: 0.198

  I.Djumerska-Alexieva, Sh.Pashova, Tch.Vassilev, A.Pashov   The protective effect of modified intravenous immunoglobulin in LPS sepsis model is associated with an increased IRA В cells response. Autoimmunity Reviews, 12, 653-656, 2013.

  ISSN:   1568-9972      IF: 7.095

  E.Ivanova-Todorova, I.Bochev, R.Dimitrov, K.Belemezova, M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev, P.Kinov, I.Altankova, D.Kyurkchiev   Conditioned Medium from Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Induces CD4+FOXP3+Cells and Increases IL-10 Secretion. Journal of Biomedicine and Biotechnology, ID 29167, 2012.

  ISSN (electronic): 1110-7251.   IF: 2.436

  R.Dimitrov, G.Georgiev, P.Todorov, Y.Dimitrov, R.Konakchieva      Membrane Melatonin Receptor Type MT1 Expression in Human Ejaculated Spermatozoa. Compt.Rendus Acad. Bulg. Sci., 65, 7, 947-952, 2012.

  ISSN 1310-1331. IF : 0.210

  E.Ivanova-Todorova, I.Bochev, R.Dimitrov, K.Belemezova, M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev, P.Kinov, I.Altankova, D.Kyurkchiev   Conditioned Medium from Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Induces CD4+FOXP3+Cells and Increases IL-10 Secretion. Journal of Biomedicine and Biotechnology, ID 29167, 2012.

  ISSN (electronic): 1110-7251.   IF: 2.436

  R.Dimitrov, G.Georgiev, P.Todorov, Y.Dimitrov, R.Konakchieva      Membrane Melatonin Receptor Type MT1 Expression in Human Ejaculated Spermatozoa. Compt.Rendus Acad. Bulg. Sci., 65, 7, 947-952, 2012.

  ISSN 1310-1331. IF : 0.210

  I.Bochev, M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev, I.Kehayov   Production and characterization of polyclonal antibodies against human keratinocyte membrane protein fraction. Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., 65, 11, 1575-1584, 2012.

  ISSN 1310-1331. IF: 0.210

  Ts.Oreshkova, R.Dimitrov, M.Mourdjeva   A cross-talk of decidual stromal cells, trophoblast, and immune cells: A prerequisite for the success of pregnancy. A.J.R.I., 68, 366-373, 2012.

  ISSN: 1046-7408. IF: 3.050

  S.Kyurkchiev, F.Gandolfi, S.Hayrabedyan, T.A.L.Brevini, R.Dimitrov, J.S.Fitzgerald, A.Jabeen, M.Mourdjeva, S.M.Photini, P.Spencer, N.Fernandez, U.R.Markert    Stem cells in the reproductive system. A.J.R.I., 67, 6, 445–462, 2012.

  ISSN: 1046-7408, Online ISSN: 1600-0897. IF: 3.050

  I.Sainova, I.Vavrek, Sh.Pashova, K.Lazov, S.Manchev, V.Pavlova, E.Nikolova, K/Miteva, T.Daneva  (2012) Experimental human and animal models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes and their protein products. Instanci Journal of Medical Sciences and Clinical Research, V.2, 1, 15-24, 2012.

  ISSN: 2277-6966

  V.Mantareva, V.Kussovski, I.Angelov,  D.Wöhrle, R.Dimitrov, E.Popova, S.Dimitrov   Non-aggregated Ga(III)-phthalocyanines in the photodynamic inactivation of planktonic and biofilm cultures of pathogenic microorganisms. Photochemical & Photobiological Sciences, V.10, 1, 91-102, 2011.

  ISSN: 1474-905X   IF – 2.505

  V.Mantareva, I.Angelov, V.Kussovski, R.Dimitrov, L.Lapok, D.Wöhrle    Photodynamic efficacy of water-soluble Si(IV) and Ge(IV) phthalocyanines towards Candida albicans planktonic and biofilm cultures. European Journal of Medicinal Chemistry, V. 46, 9, 4430-4440, 2011.

  ISSN: 0023-5234IF – 3.356

  Kyurkchiev D., E.Ivanova-Todorova, M.Mоurdjeva, S.Kyurkchiev   Immunoregulation by Progesterone: Effects on Immune Cells and Mesenchymal Stem Cells. Advances in neuroimmune biology, V.1, No 2, 105- 123, 2011.

  ISSN 1878-9498

  Научни публикации в България

  М.Мурджева, Цв.Орешкова, Р.Димитров, Д.Зашева, Н.Манолова, Е.Стоянова, К.Петкова, М.Костадинова   Молекулярна имунология – изцледвания и развитие. Списание на БАН, 127, 1, 22-26, 2014.

  ISSN: 0007-3989

  Калоянова С, Минковска С, Винкетова К, Тропчева Р, Данова C.   Флуоресцентно маркиране на протеини – основни подходи и приложения. Българско списание за химия, 2, 3, 77-91, 2013.

  ISSN 1314-6017 (online), ISSN 1314-5894 (print)

  К.Тумангелова-Юзеир, Е.Найденов, Е.Иванова-Тодорова, Ц.Младенова, С.Начев, М.Мурджева, Д.Кюркчиев   Клетки, изолирани и култивирани от глиобластома мултиформе, имат прилики с мезенхимни стволови клетки. Български Медицински журнал, VII, 3, 56-60, 2013.

  ISSN: 1312-2193

  V.Nikolova, I.Chakarova, R.Zhivkova, M.Markova, R.Dimitrov, S.Delimitreva   Comparison of in vitro matured oocytes from two inbred mouse  strains and their F1 hybrids. Embryology, 7, 1, 10-14. 2012

  ISSN: 1312-7349

  V.Nikolova, I.Chakarova, R.Zhivkova, M.Markova, R.Dimitrov, S.Delimitreva   Comparison of in vitro matured oocytes from two inbred mouse  strains and their F1 hybrids. Embryology, 7, 1, 10-14. 2012

  ISSN: 1312-7349

  N.Manolova, D.Zasheva, M.Stamenova   Immunobiology of endometriosis. Acta Medica Bulgarica, 38, 1, 38-50, 2011.

  ISSN: 0324-1750

  Научно-популярни и публицистични издания и учебни публикации:

  Книги и брошури

  V.Mantareva, A.Kril, I.Angelov, R.Dimitrov, E.Borisova, L.Avramov   Effects of the position of Galactose units to Zn(II) phthalocyanine on the uptake and photodynamic activity towards breast cancer cells. Proc. of SPIE Vol. 8427 Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care III, 2012.
  ISBN: 9780819491190

  D.Kyurkchiev, E.Ivanova-Todorova, I.Bochev, M.Mourdjeva, S.Kyurkchiev   Differences between adipose tissue-derived mesenchymal stem cells and bone marrow-derived mesenchymal stem cells as regulators of the immune response. Stem Cells and Cancer Stem Cells, Volume 10. Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013.

  ISBN: 978-94-007-6261-9 (Print) 978-94-007-6262-6 (Online)

  V.Mantareva, I.Angelov, D.Wöhrle, V.Dogandjiska, R.Dimitrov, V.Kussovski    Water-soluble phthalocyanine complexes of Ga(III) and In(III) in the photodynamic inactivation of pathogenic fungus. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, V. 7747 – 16th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Article number 774712, 2011.
  ISBN: 9780819482372

  Архив

  Научни публикации с импакт фактор

  1. S.Kyurkchiev, A.Shterev, R.Dimitrov. Assessment of presence and characteristics of multipotent stromal cells in human endometrium and decidua. Reproductive BioMedicine Online 20 (3), pp. 305-313. 2010, ISSN (printed): 1472-6483. ISSN (electronic): 1472-6491. IF – 2.380.
  2. D.Kyurkchiev, E.Ivanova-Todorova, S. Kyurkchiev. New target cells of the immunomodulatory effects of progesterone. Reproductive BioMedicine Online 21 (3), 304– 311. 2010, ISSN (printed): 1472-6483. ISSN (electronic): 1472-6491. IF – 2.380.
  3. Dimitrov, R., Kyurkchiev, D., Timeva, T., Yunakova, M., Stamenova, M., Shterev, A., Kyurkchiev, S. First-trimester human decidua contains a population of mesenchymal stem cells. Fertility and Sterility,93(1),pp.210-219. 2010. ISSN (printed): 0015-0282, ISSN (electronic): 1556-5653. Impact factor 3.970.
  4. Oreshkova, T., Stoyanova, E., Mourdjeva, M., Kyurkchiev, S. Human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells support the growth and plasticity of human embryonic stem cells (BG01V cell line). Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 63 (10), pp.1477-1484. 2010, ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  5. Kestendjieva, S., Popova, Z., Cvetkova, G., Bochev, I., Kehayov, I., Kyurkchiev, S., Mourdjeva, M. Different Effects of Conditioned Medium Samples from Mesenchymal Stem Cells (CM-MSC) Isolated from Different Sources. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 63 (1), pp 97-105. 2010, ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  6. Mantareva V., Kussovski V.,  Angelov I.,  W¨ohrle D., Dimitrov R., Popovae E., Dimitrov S. Non-aggregated Ga(III)-phthalocyanines in the photodynamic inactivation of planktonic and biofilm cultures of pathogenic microorganisms. Photochemical & Photobiological Sciences available online – DOI: 10.1039/b9pp00154a.
  7. E.Ivanova-Todorova, M.Mourdjeva, D.Kyurkchiev, I.Bochev, E.Stoyanova, R.Dimitrov, T.Timeva, M.Yunakova, D.Bukarev, A.Shterev, P.Tivchev, S.Kyurkchiev. HLA-G Expression Is Up-Regulated by Progesterone in Mesenchymal Stem Cells. Am J Reprod Immunol; 62: 25–33. 2009. ISSN: 1046-7408. IF 2.172.
  8. E.Ivanova-Todorova, I.Bochev, M.Mourdjeva, R.Dimitrov, D.Bukarev, S. Kyurkchiev, P.Tivchev, I.Altunkova, D. Kyurkchiev. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells are more potent suppressors of dendritic cells differentiation compared to bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Immunology Letters 126, 37–42. 2009. ISSN: 0165-2478. Impact Factor: 2.906.
  9.  M.Mourdjeva, A.Mandinova, S.Kyurkchiev, I.Kehayov. Experimental data for inhibition of the expression of surviving by small interfering RNA molecules (siRNAs). C.r.Acad Bulg Sci, ,Tome 62, No 5, 647-652. 2009. ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  10.  S. Kestendjieva, Z. Popova, I. Bochev, I. Kehayov, S. Kyurkchiev, M. Mourdjeva. Mesenchymal stem cells conditioned medium promotes the diferentiation of umbilical cord blood isolated endothelial progenitor cells. C.r.Acad Bulg Sci, , 62, 6, 739-744. 2009. ISSN 1310-1331. IF – 0.204
  11. Zasheva D, Dimitrov R, Stamenova M, Kyurkchiev D. A comparison of stromal cells isolated from human endometrium and endosalpinx Compt. Rend. Bulg. Sci;62 (7): 839-848. 2009. ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  12. Mourdjeva, M., Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Bochev, I., Stoyanova, E., Dimitrov, R., Kyurkchiev, S. Progesterone enhances the HLA-G expression in mesenchymal stem cells. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences,62(12), pp.1559-1566. 2009. ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  13. .Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Mourdjeva, M., Dimitrov, R., Stoyanova, E., Timeva, T., Yunakova, M., Shterev, A., Kyurkchiev, S. Pre-decidual multipotent stromal cells (PreDMSc) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF). Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 62 (12), pp. 1567-1570. 2009. ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  14. M. Draganova-Filipova, M. Mourdjeva, Z. Popova, E. Peycheva, G. Miloshev, V. Sarafian. Propolis Induced Apoptosis In Mc Coy-Plovdiv Cells. Biotechnol. & biotechnol. Eq. 23/2009/se special edition/on-line, 635-638, 2009. ISSN: 1310-2818. IF 0,291.
  15.  I.Bochev, S.Kyurkchiev. Immunomodulatory effects of human bone marrow or adipose tissue derived mesenchymal stem cells on T-helper cell cytokine production in vitro. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 62 (12), pp. 1553-1558. 2009. ISSN 1310-1331. IF – 0.204.
  16. K. Danailov, P. Rashev, D. Zasheva, M. Mollova, Immunological characterization of sperm specific antigen with potential fusogenic activity in fertilization. C.r. Acad. Sci. Bulg, t.62, N207, 2009, ISSN 1310-1331.
  17. Klimentina Demirevska, Diana Zasheva, Rumen Dimitrov, Ljudmila Simova-Stoilova, Maria Stamenova, Urs Feller. Drought stress and Rubisco large subunit changes in wheat leaves after 2D-electrophoretic analysis. A comparison with SDS-PAGE analysis. Acta Physiologie Plantarum, 31, 1129-1138, (2009), IF – 0,807, 0137-5881 (Print), 0137-5881 (Linking).
  18. Bochev, I., G. Elmadjian, D. Kyurkchiev, L. Tzvetanov, I. Altankova, P. Tivchev, S. Kyurkchiev. Mesenchymal stem cells from human bone marrow or adipose tissue differently modulate mitogen-stimulated B-cell immunoglobulin production in vitrо. Cell Biol Internatl., 32, 384 – 393. 2008. ISSN: 1065-6995. IF – 1.619.
  19.  Ivanova-Todorova, E., D. S. Kyurkchiev, A. Nalbanski, T. Timeva, A. Shterev, S. D. Kyurkchiev. Production and characterization of a novel monoclonal antibody against progesterone induced blocking factor (PIBF) – J. Reprod Immunol., 78, 94–101, 2008. ISSN: 0165-0378. 2.778.
  20. Dimitrov, R., T. Timeva, D. Kyurkchiev, M. Stamenova, A. Shterev, P. Kostova, V. Zlatkov, I. Kehayov, S. Kyurkchiev. Characterization of clonogenic stromal cells isolated from human endometrium – Reproduction, 135, 551–558, 2008. ISSN: 0268-1161. IF – 3.773.
  21. Kestendjieva, S., D. Kyurkchiev, G. Tsvetkova, T. Mehandjiev, A. Dimitrov, A. Nikolov, S. Kyurkchiev. Characterization of mesenchymal stem cells isolated from human umbilical cord – Cell Biol Internatl., 32, 724 – 732, 2008. ISSN: 1065-6995. IF – 1.619.
  22. Koleva, К., E. Ivanova, E. Kinova, N. Zlatareva, I. Kehayov, S. Kyurkchiev, A. Goudev. Circulating oxidized low-density lipoproteins and antibodies against oxidized low-density lipoproteins in patients with degenerative aortic valve stenosis – C. r. Acad. bulg Sci, 61(8), 1087-1092, 2008. ISSN 1310-1331. IF – 0.152.
  23. Hayrabedyan, S., S. Kyurkchiev, I. Kehayov. Calcium-binding protein S100A13 is overexpressed in endometriosis – C. r. Acad. bulg Sci, 2008, 61(2), 281-288. ISSN 1310-1331. IF – 0.152.
  24. Ivanova – Todorova, E., D. Kyurkchiev , Tz. Mehandjiev, T. Chernev, S. Kyurkchiev. Influence of progesterone on asymmetric antibodies in vitro.  C. r. Acad. bulg Sci 61 (11), pp. 1475-1480. 2008. ISSN 1310-1331. IF – 0.152.
  25. Todorova K, Shamov T, Hayrabedyan, Kuzmanov A, Kyurkchiev S, Kehayov I. Quantitative evaluation of angiogenesis in glioblastoma with CD105., Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 60 /5/, 575-578, 2007. ISSN 1310-1331. IF – 0.152.
  26. Kyurkchiev D., E. Ivanova-Todorova, S. Hayrabedyan, I. Altankova, S. Kyurkchiev. Female sex steroid hormones modify some regulatory properties of monocyte-derived dendritic cells. Amer. J. Reprod. Immunol., 58, 425–433, 2007. ISSN: 1046-7408. IF 2.13.
  27. Hayrabedyan S., S. Kyurkchiev, I. Kehayov. FGF-1 and S100A13 possibly contribute to angiogenesis in endometriosis. J. Reprod. Immunol., 67, /1-2/, 87-101, 2006. ISSN: 0165-0378 . IF 2,536.
  28. Mourdjeva M., Z. Popova, D. Kyurkchiev, K. Kontinopoulou, I. Altankova, I. Kehayov, S. Kyurkchiev. Progesterone-modulated Phosohatidylserine Externalization in Apoptosis and Activation of Jurkat Cells. AJRI, 56, 1-9, 2006. ISSN 1046-7408. IF 1,743.
  29. Hayrabedyan S., S. Kyurkchiev, I. Kehayov. Endoglin (cd105) and S100A13 as markers of active angiogenesis in endometriosis. Reprod. Biol., 5, /1/, 51-67, 2005. ISSN 0006-3363. IF – 3.583.
  30. Todorova K., S. Zoubak, M. Mincheff, S. Kyurkchiev. Biochemical Nature and mapping of PSMA epitopes recognized by human antibodies induced after immunization with gene-based vaccines. Anticancer research, 25, 4727-4732, 2005. ISSN 0250-7005. IF – 1.604.
  31. Todorova K., I. Ignatova, S. Tchakarov, I. Altankova, S. Zoubak, S. Kyurkchiev, M. Mincheff. Humoral immune response in prostate cancer patients after immunization with gene-based vaccines that encode for a protein that is proteasomally degraded. Cancer Immunity, 5, 1-9, 2005.ISSN 1424-9634.
  32. Mourdjeva M., D. Kyurkchiev, A. Mandinova, I. Altankova, I. Kehayov, S. Kyurkchiev. Dynamics of membrane translocation of phosphatidylserine during apoptosis detected by a monoclonal antibody. Apoptosis, 10, 209-217, 2005.ISSN 1360-8185. IF – 4.497.
  33. Ivanova E., D. Kyurkchiev, I. Altankova, J. Dimitrov, E. Binakova, S. Kyurkchiev. CD83+ monocyte-derived dendritic cells are present in human decidua and progesterone induces their differentiation in vitro. Amer. J. Reprod. Immunol., 53, 1-7, 2005. ISSN 1046-7408. IF – 1.416.
  34. D. Zasheva, I. Alexandar, Protein release in a Saccharomyces cerevisiae mutant does not depend on mitochondrial genome integrity and function. Microbiological Research, 76 (10), 2005, IF 0,862, ISSN 0944-5013.

  Научни публикации в България

  1. Румен Димитров, Атанас Щерев, Станимир Кюркчиев. Мултипотентни сволови клетки в човешкия ендометриум и децидуа. Репродуктивно здраве, 17, 34-48, (2010), ISSN: 1312-6180.
  2. М.Мурджева, Е.Стоянова, С.Кюркчиев. Индуцирани плурипотентни стволови клетки. Съвременна медицина, 2009.
  3. И.Кехайов, С.Кюркчиев. Стволови клетки и злокачествени заболявания. Съвременна медицина, 2009.
  4. Бочев, И., Д. Кюркчиев, Л. Цветанов, И. Алтънкова, П. Тивчев, С. Кюркчиев. Сравнително изследване върху мезенхимни стволови клетки, изолирани от мастна тъкан. Съвр. медицина, 2008, 1, 29-36.
  5. Кестенджиева, С., Д. Кюркчиев, Г. Цветкова, Ц. Механджиев, А. Димитров, А. Николов, С. Кюркчиев. Изследване на потенциала за диференциация на мезенхимни стволови клетки, изолирани от стената на пъпна вена. Съвр. медицина, 2008, 1, 20 -27.
  6. Налбански, А., Д. Кюркчиев. Използването на някои биохимични маркери при диагностиката на гениталната ендометриоза.  Акушерство и гинекология, 2008, 4, 19 – 22.
  7. Кюркчиев, Д., А. Налбански. Ангиогенеза и апоптоза при ендометриозната болест. Съвременна медицина, 2008, 4, 64-69.
  8. Налбански, A., Д. Кюркчиев. Имунокомпетентни клетки в патогенезата на едндометриозата. Акушерство и гинекология, 2008
  9. Тодорова К.,  К. Петкова. Актуални аспекти в етиологията, патогенезата и лечението  на гестационния захарен диабет. Medinfo. 8, 4,23-28, (2008) ISSN 1313-2466
  10. Петкова К., К. Тодорова–Ананиева, М. Стаменова. Протеини на топлинния стрес. Мед. Преглед, 44, 1, 32-43, (2008), ISSN 1313-9134
  11. Тодорова К.,  К. Петкова, М Стаменова. Актуални аспекти в етиологията на захарния диабет.  Български медицински журнал. (2008), ISSN 1313-1516
  12. Зашева Диана, Румен Димитров, Мария Стаменова. Ендометриоза и роля на интегрините в патогенезата на ендометриоза. Акушерство и гинекология, том 46, бр.5, 37-48, (2007), ISSN 0324-0959.
  13. Катя Тодорова, Камелия Петкова, Мария Стаменова. Протеини на топлинния шок в репродукцията. Акушерство и гинекология,8, 46, 16-22, (2007), ISSN 0324-0959
  14. Kestendjieva S, Mourdjeva M, Kyukchiev D, Mehandjiev Tz, Nickolova A,    Kyurkchiev S. Isolation and characterization of umbilical vein mesenchymal stem cells. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 59, 775-780, 2006.
  15. Bochev I, Kyurkchiev D, Tivchev P, Tzvetanov L, Kyurkchiev S. Isolation and immunomodulatory activity of bone marrow mesenchymal stem cells. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 59, 775-780, 2006.
  16. Dimitrov R, Timeva T, Stameneova M, Kyurkchiev D, Shterev A, Kyurkchiev S Effect of peritoneal fluid from patients with endometriosis on morphological characterisation of endosalpinx stromal cell culture. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 59, 775-780, 2006.
  17. Hayrabedyan S., Kyurkchiev S., Kehayov I. Evaluation of IL-1α Expression in Endometriotic Lesions Using Quantitative Immunohistochemistry Approach. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 59, /2/, 229, 2006.
  18. М. Мурджева. Регулация и значение на апоптозата при стволови клетки. Pепродуктивно здраве, 11, 18-25; 2005
  19.  Z. Popova, M. Mourdjeva, S. Kyurkchiev, I. Kehavyov. Internalization Of Exposed Phosphatidylserine After Treatment With Low Doses Of H2O2. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Vol. 58, N 11, 1319-1324, 2005.
  20. С. Кюркчиев. Стволови клетки – класификация, определения. Репрод.Здраве, 11, 3 – 10, 2005.

  Научни публикации с импакт фактор