Лабораторията за клетъчни култури, физичен и химичен анализ

Лабораторията  за клетъчни култури, физичен и химичен анализ е оборудвана с:

  • Флоуцитометър (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • Класически автоматичен спермоанализатор (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • Система за детекция на нуклеинови киселини в реално време (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • Хроматографска система HPLC (закупена по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • Инвертен микроскоп (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • СО2 инкубатор (закупен по проект „Развитие на научна инфраструктура”)

 

  • Центрофуга (закупена по проект ReProForсe)

 

  • Лабораторен фризер на -80оС, закупен по проект ReProForсe

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.