• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Представяне

    Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” разполага с модерно и съвременно оборудвани лаборатории за :  

    1. Протеомен анализ;

    2. Клетъчни култури, физичен и химичен анализ;

    3. In-vitro оплождане и ембриотрансфер;

    4. Конфокална и светлинна микроскопия.

     

    Представените лаборатории и апарати са достъпни за ползване от специалисти на други институти на БАН, ВУЗ и медицински центрове при следните условия:

    • участие на специалист от ИБИР, обучен за работа със съответния апарат;
    • осигуряване на необходимите проби и всички консумативи от желаещите да ползват апаратурата;
    • предварително уточняване на всички детайли по конкретните експерименти.

    I. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАУЧНА АПАРАТУРА:

     

     

    АПАРАТУРА

    ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

    УСЛОВИЯ ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

    (ЦЕНИТЕ СА БЕЗ КОНСУМАТИВИ И БЕЗ ДДС)

    ХРОМОТОГРАФСКА С-МА WATERS

    (градиентна помпа, мануален инжектор,УВ визибъл детектор, фракционен колектор, компютърна конфигурация и софтуер, колони и консумативи)

    Хроматографско разделяне на смеси от протеини

    Деница Даскалова

    denydaskalova@abv.bg

    50 лв. за един анализ на протеини чрез молекулно ситова хроматография

    80 лв. за два анализа и по 20 лв. за всеки следващ анализ.

    С-МА ЗА КОМПЮТЪРЕН АНАЛИЗ НА СПЕРМА

    (с-ма за анализ на сперма, инвертен микроскоп Leica DMI 3000B,адаптори, специална масичка, обективи, цифрова камера)

    Оценка на морфологични показатели и виталитет на сперма от различни биологични видове

    Росен Стефанов rossenstefanov@yahoo.com

    Проф. Мария Иванова kichevamar @abv.bg

    30-60 лева за анализ на един еякулат

    30 лв. за определяне на мотилитет и скоростни параметри 100 лв. за пълна спермограма и морфолгия на сперматозоидите 100 лв. за определяне на ДНК и морфометричен анализ на сперматозоиди

    Изследователски светлинен и флуоресцентен микроскоп

    (с вградено халогенно осветление, широкоъгълни околяри, кондензор с подвижна горна леща, обективи, 2. персонален компютър със специализиран софтуер)

    Светлинно и флуоресцентно визуализиране на микроскопски материали; софтуер за измервания Павел Рашев pavel_rashev@abv.bg 50 лв за час
    Система за конфокална микроскопия – Leica TCS SPE Лазарен сканиращ микроскоп - Визуализиране и 3Д възстановка на образци от дебели срезове тъкани; многоклетъчни структури; биофилми и клетъчни култури, отглеждани по повърхността или в обема на нови материали; изследвания за колокализация на антигени; Милена Мурджева milena_mourdjeva@abv.bg 70 лв за час

    С-МА ЗА 2D ПРОТЕОМЕН АНАЛИЗ

    (система за IEF АНАЛИЗ, система за 2 D електрофоретични анализи, високочувствителен скенер за визуализация, Аналитичен софтуер за 1-дименсионален анал, компютърна конфигурация)

    Апаратура за електофоретични методи и методи за детекция на белтъци. Диана Зашева zasheva.diana@yahoo.com 40-50 лева на гел

    Спектрофотометър

    (С-ма с филтри за отчитане на флуоресценция, луминисценция и абсорбация)

    С-ма с филтри за отчитане на флуоресценция, луминисценция и абсорбция.Модул за отчитане на луминесценция. Флуоресценция, FRET, абсорбция UV области, Компютър със спец.софтуер Павел Рашев pavel_rashev@abv.bg 10 лева на измерване
    Работна станция за клетъчни технологии: Изследователски инвертен микроскоп Leica DMI 3000B-1бр.,с-ма за ICSI/IMSI и микродисекция Eppendorf- 1 бр. и компютърна конфигурация ICSI/IMSI и микродисекция д-р Михаил Червенков vdmchervenkov@abv.bg 100 лв за час

    Проточна флоуцитометър, BD FASCalibur:

    аргонов лазер и червен диоден лазер

    Имунофенотипен анализ на клетъчни суспензии; оценка на клетъчна пролиферация и апоптоза; тестове за виталност Цветелина Орешкова tsveti_oreshkova@yahoo.com 30-40 лева за час работа в зависимост от типа на анализа
    RT-qPCR Оценка на количествена експресия на транскрипти в реално време, с приложение както в генетичната диагностика, така и в ново поколение диагностични и изследователски методи Камелия Петкова kameliya_vinketova@abv.bg 30-40 лева за 40 проби в зависимост от типа на анализа

    Bиофризери:

    1. поддържащ - 80С;

    2. поддържащ -150С

    за замразяване на биологичен материал от различно естество- клетки, тъкани, течности; съхраняване генетичен материал на редки породи; клиники - кръвни проби, тъкани, стволови клетки

    Росен Стефанов rossenstefanov@yahoo.com

    Проф. М. Иванова kichevamar@abv.bg

    100 лв за замразяване на 5 дози

    200 лв за 6 месечно съхраняване

    30 лв за замразяване на един еякулат

    50 лв за замразяване на два еякулата

    И по 20 лв за замразяване на всеки следващ еякулат 20 лв за замразяване на биологични течности при -150 С.

    По 50 лв на месец за съхраняване на биологичнни материали при -150 С при обем до 100 мл.

    Лабораторията по клетъчни култури - ламинари, клетъчни инкубатори Анализиране на кокултури и клетъчни култури, изследване на клетъчни взаимодействия, анализ на фактори участващи в сигнални пътища при реални опитни постановки; оценка на биосъвместимост на вещества и материали; изолиране на първични клетъчни култури Елена Стоянова elena.n.st@gmail.com Експерименти с клетъчна култура /туморна линия/ 30-50 лева за 24-ямкова плака на седмица

     

    II. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ЕКСПЕРТИЗА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙСНО И ПОРЪЧКОВИ АНАЛИЗИ:

    1. Експертни оценки и анализи в областта на репродукцията и биотехнологиите за съхранение и криоконсервация на сперма:

    Проф. М. Иванова (kichevamar@abv.bg)

    Деница Даскалова (denydaskalova@abv.bg)

    1. Среда за разреждане и за съхранение на сперма от нерези на 16 С за период 2-4 дни и прилагане за изкуствено осеменяване (ИО) на свине. Средата гарантира висока успеваемост при използване на ИО, в рамките на 78-85% при двукратно осеменяване. Има авторско свидетелство за изобретение. Цена на 20 дози за осеменяване е 20 лв. Цената е без ДДС.

    2. Среда и биотехнология за криоконсервация на сперма от нерез в алуминиеви туби от 20 мл. Средата и методът за работа с нея са разработени в ИБИР- БАН, има авторско свидетелство. Цена за замразяване на три дози - 165 лв. При замразяване на следващи дози, стойността е с 40% по ниска от основната – по 33 лв. Цените са без ДДС

    3. Среда и биотехнология за криоконсервация на сперма от кучета в обем от 1 мл, с възможности за изкуствено осеменяване на женски кучета. Биотехнологията е нова и разработена в ИБИР – БАН. Криоконсервацията на сперматозоиди при -196 С гарантирано протектира сперматозоидите от кучета. След размразяване процентът на реанимирани сперматозоидите е в рамкитена 30-35%. Цена за замразяване на три дози - 165 лв. Цените са без ДДС При замразяване на следващи дози, стойността е с 40% по ниска от основната – по 33 лв. Цените са без ДДС

    4. Среда за дълготрайно съхранение на сперма от кучета при 4 С, с възможности за изкуствено осеменяване на женски кучета. Предлаганата среда е протективна и запазва мотилитета и оплодителния потенциал на сперматозоиди от кучета до 3-4 дни. Цена за обработка на еякулата и прилагане на средата е 75. Цените са без ДДС

    5. Спермограма с компютърен спермоанализатор. Анализът се прави на еякулати от различни видове животни: Говеда, Биволи, Кочове, Нерези, Кучета, Котараци, Птици

    Спермограмата включва анализ на мотилитета, концентрацията и скоростните параметри на сперматозоидите. Издава се компютърен сертификат с резултатите от изследванията. Цена за оценка на един еякулат – 60 лв. Цената е без ДДС

    6. Компътърна смермограма на еякулати и диференциален морфологичен анализ на сперматозоиди. Цена за оценка на един еякулат – 100 лв. Цената е без ДДС

     

    2. Консултантска дейност относно генетични маркери за карцином на простата и определяне качеството на ооцити:

    доц. Красимира Тодорова (krasiot@abv.bg)

    доц. д-р Сорен Харайбедян (soren.hayrabedyan@gmail.com)

    1.Консултантска дейност: Изследване на основни варианти на генна фузия с прогностично значение при простатен карцином, с цел подпомагане на прогнозата и оптимизиране на лечението. Материал за изследване: урина или серум. Използвана апаратура: Полимеразно верижна реакция в реално време (RT-qPCR). Време за изпълнение: 24-48 часа. Крайна цена на проба: 50 лв./проба.

    2.Консултантска дейност: Определяне на качество на овоцити при използването им в асистирани репродуктивни технологии, чрез изследване на генна експресия на панел от маркери в прилежаяите им кумулусни клетки.   Материал за изследване: прилежащи кумулусни клетки на изследвания ооцит, отделени от квалифициран ембриолог в клиника за асистирани репродуктивни технологии, сухо замразени при температура -180 C (течен азот).  Използвана апаратура: Полимеразно верижна реакция в реално време (RT-qPCR).  Време за изпълнение: 24-48 часа.  Крайна цена на проба: 50 лв./проба.

     

  Custom Search
  Web
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата