КП-06-Н61/7

Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания – 2022 г.

 

Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:
Биология
Допълнителни научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти:
Медицина
Тип проект: (запишете 1, ако кандидатствате само с Базова организация; запишете 2, ако кандидатствате и с партньори)
1
Заглавие на проекта:
 

Оперативни механизми на ендометриална диференциация при норма и спонтанен аборт чрез сигнални екстрацелуларни везикули в модел на предимплантационна децидуализация

 

Вид на планираните научни изследвания (по конкурса се финансират само фундаментални научни изследвания):
Фундаментални научни изследвания
Базова организация:
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Българска академия на науките
Партньорски организации:
няма
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Доц. д-р Цветелина Орешкова
Адрес за кореспонденция (пощенски, електронен и телефон):
Секция „Молекулярна имунология”

Институт по биология и имунология на размножаването към Българска академия на науките (ИБИР-БАН),

бул. Цариградско шосе №73, гр. София 1113

tsveti_oreshkova@yahoo.com

тел: 0893 273397

Основен бюджет на проекта (без допълнителната сума за ДМА и/или ДНМА):
150 000 лева
Допълнителна сума за ДМА и/или ДНМА:
50 000 лева

 

Резюме на проекта:
Безплодието е увреждане на репродуктивната система и е медицинско предизвикателство за много семейства. Според СЗО една от петнадесет двойки страда от безплодие, а в България, която е в тежка демографска криза, над 145 000 двойки са с репродуктивни проблеми. Въпреки напредъка в лечението на безплодието, често причините остават неизяснени. Тук предлагаме хипотезата, че ключови биохимични процеси при зреенето на репродуктивните тъкани са причина за появата на смущения. Освен стерилитета, спонтанните аборти са друг сериозен здравно-социален проблем, който засяга 15% от бременните жени. Допринасящи могат да бъдат и някои хронични заболявания на матката (ендометриоза, аденомиоза, миома и др), които засягат възпалителни и метаболитни сигнални пътища в ендометриума и създават неподходящи условия за имплантация на ембриона. Водеща причина за неуспешната имплантация е неправилната децидуализация на ендометриума в матката, чиито дял възлиза на 75% от клинично регистрираните спонтанни аборти. Настоящият проект цели да изследва обмена на екстрацелуларни везикули (ЕВ) между клетките на децидуалната строма (ДСК) като механизъм за синхронизиране на постъпателната предимплантационна тъканна диференциация. ДСК в имплантационната ниша са с мезенхимна природа и се отличават с клонотипност, функционална пластичност, ендокринна активност, имунорегулаторна и направляваща плацентацията роля. Изследването се основава на in vitro модел на ДСК от функционалния слой на човешка децидуа от нормална бременност и спонтанен аборт, които смятаме че носят експресионния профил на заложената им съдба. Утвърден научен факт е че ДСК редецидуализират с прогестерон и цАМФ, но ответния молекулярен профил на излъчените ЕВ от ДСК е неизследван. Смята се, че ЕВ отразяват състоянието на клетките, които ги секретират, затова тук ще изследваме възможността някои регулаторни фактори на децидуализацията да бъдат пренасяни от ЕВ за въздействие върху таргетни клетки. Допускаме формирането на потоци от ЕВ, със специфично съдържание на фактори, които адресират различни клетки в изграждащата се плацента. Това изследване ще разкрие нови аспекти в знанието, допълващи разбирането на механизмите за безплодието при жената.
 
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Българска академия на науките

Сума от основния бюджет: 150 000 лева Допълнителна сума за ДМА и ДНМА: 50 000лева
Организация:

 

Сума от основния бюджет: Допълнителна сума за ДМА и ДНМА:
Организация:

 

Сума от основния бюджет: Допълнителна сума за ДМА и ДНМА:
Организации/участници[1] Бележка[2]
Базова организация:  
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”, Българска академия на науките
Ръководител на научния колектив  
Доц д-р Цветелина Орешкова
Участници:  
Доц. д-р Цветелина Орешкова

Доц. д-р Милена Мурджева

Гл.ас. Камелия Винкетова

Гл.ас. Андрей Величков

Докторант Георги Бояджиев

Доц. д-р Надя Магунска

У

У

ПД

ПД, МУ

Д, МУ

У

 

Партньорска организация:  
няма

 

Участници:  
Партньорска организация:  
няма

 

Участници:  

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.