КП-06-М51/7

Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.

 

Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:
Биологически науки

 

Допълнителни научни области/тематични направления при интердисциплинарни проекти:
 

 

Заглавие на проекта:
 

Изследване ролята на молекулата CD83 при въздействието на децидуални стромални клетки върху диференциацията на антиген-представящи клетки при двустранна междуклетъчна комуникация

 

Вид на планираните научни изследвания (по конкурса се финансират само фундаментални научни изследвания):
Фундаментални научни изследвания
Базова организация:
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – Българска академия на науките

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Главен асистент, Камелия Винкетова Петкова, доктор

 

Адрес за кореспонденция (пощенски, електронен и телефон):
Адрес:

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – Българска академия на науките

Бул. „Цариградско шосе“ №73

1113 гр. София

Електронен адрес:kameliya.vinketova@gmail.com

Телефон: +359 886 858 547

 

Сума за изпълнение на проекта:
30 000 лв.

 

Резюме на проекта:
При бременността при човек, децидуата (хормонално подготвената за бременност маточна лигавица) е зоната на директен контакт между клетките на майчината имунна система и структурите на семи-алогенния ембрион. Успешното начало и протичане на бременността изискват фина регулация на тъканно-специфичните имунни субпопулации, която води до разпознаване, толериране и протектиране на ембриона. Децидуата е комплексна тъкан, в която всички клетъчни компоненти (имунни клетки, стромални клетки, жлезист и луминен епител, ендотел и в случай на бременност – инфилтриращи фетални клетки) са във взаимна комуникация. Децидуалните стромални клетки (ДСК), като тъканно-специфични мезенхимни стромални клетки, притежават способността да модулират функциите на имунните клетки в децидуалната физиологична ниша както чрез директни междуклетъчни контакти, така и чрез експресията на редица имуно-регулаторни фактори, между които, по предварителни наши резултати, и CD83. Въздействието на ДСК върху функционирането и диференцирането на локалните субпопулации антиген-представящи клетки (АПК) не е добре проучено. Предложеният тук проект цели изследване на междуклетъчната комуникация между човешки децидуални стромални клетки (първични клетъчни линии) и моноцити от периферна кръв (прекурсори на антиген-представящи клетки) в условия на контактна ко-култура с фокус върху участието на имуно-регулаторната молека CD83, експресирана от ДСК, в процеса на диференцирането на моноцитите в толерогенни АПК.

В проекта ще бъде изследвана ролята на CD83 експресията от ДСК като фактор, въздействащ върху диференциацията на екзогенни моноцити. За целта cd83 гена в ДСК ще бъде дезактивиран чрез метода CRISPR и ще бъде оценено участието на CD83 молекулата да определя посоката на диференциация на моноцитите към видове АПК в среда, модулирана от ДСК. От една стана ще се направи проследяване на нивата на експресия на функционалните рецептори CD14, CD209, HLA-DR, CD163, CD80, CD86, CD83, CD68, които описват състояния на диференциация за АПК, а от друга – секрецията на IL-10 и CD83 молекулите. Характеристиките на средата, формирана в резултат от взаимодействието между двата типа клетки, ще се изследва чрез измерване на количествата на секретираните молекули – IL-10 и CD83. Двата фактора са известни с имунорегулаторна си функция. Те могат да бъдат синтезирани както от ДСК, така и от АПК, което създава предпоставка за хипотетично синхронизиране, натрупване или антагонизиране на ефект при срещата на двата типа клетки, което се случва на практика в майчината децидуа. При установяване на промени в нивата на излъчените фактори, участието на типовете клетки в процеса ще се изследва чрез вътреклетъчно оцветяване на ДСК и АПК и анализ с проточна цитоментрия и/или генна експресия на молекулите след сорт на клетките в края на ко-култивирането.

Очаква се предложеният тук проект да допринесе за по-доброто разбиране на критичните за нормалното протичане на бременността междуклетъчни взаимодействия на майчино-феталната граница. Получените фундаментални резултати биха дали възможност за разкриване на нови механизми на поддържане на майчина имунна толерантност и по-добро разбиране на някои патологични състояния на бременността.

 

 
Обща сума за изпълнение на проекта:

30 000 лв.

Организации/участници[1] Бележка[2]
Базова организация:  
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – Българска академия на науките

 

Ръководител на научния колектив  
Главен асистент Камелия Винкетова Петкова, доктор постдокторант
Участници:  
Гл. асистент Камелия Винкетова Петкова, доктор

Асистент Милена Стефанова Костадинова, доктор

Асистент Габриел Киркор Алмаджиян

Биолог Георги Петков Бояджиев

 

 

 

 

 

 

 

 

постдокторант

постдокторант

докторант

студент

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.