Кнокурс доцент – Таня Милачич

Процедура за заемане на академична длъжност “Доцент” Научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика , към  секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” при ИБИР -БАН.

Основание и ход на процедурата:

 •  На основание чл. 25 от ЗРАСРБ, чл.11, ал. 4, глава 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН;
 •  Решение на НС на ИБИР-БАН Протокол №88 от 04.08.2020 г.;
 •  Заповед на директора на ИБИР-БАН № 54/18.08.2020 г.

        Ход на процедурата:

1. Подадени са документи от един кандидат  -Таня Владимирова Милачич.

         Материали по процедурата:

 •  Автобиография на кандидата – виж;
 •  Списък с публикации по конкурса – виж;
 •  Общ списък с публикации – виж;
 •  Списък с цитирания – виж;
 •  Академична справка – виж;
 •  Авторски принос – виж.
 • Справка минимални национални изисквания – виж

       Състав на научното жури:   

        Вътрешни членове:

 1. Доц. Пламен Тодоров
 2. Проф. Сорен Хайрабедян

–          Резервен член:

Доц. Цветелина Орешкова

        Външни членове:

 1. Чл.кор. Румен Панков
 2. Проф. Виктор Златков
 3. Проф. Спиро Константинов
 4. Проф. Маргарита Генова
 5. Доц. Таня Топузова

–          Резервен член:

Проф. Доброслав Кюркчиев

 3. Първо заседание на Научното жури – 16.09.2020 г. :

          – Избран е председател на НЖ.

          – Определени са рецензентите и изготвящите становища.

         Рецензии:

 1. Доц. Пламен Тодоров – виж
 2. Чл.кор. Румен Панков – виж

         Становища:

 1. Проф. Сорен Хайрабедян – виж
 2. Проф. Виктор Златков – виж
 3. Проф. Спиро Константинов – виж
 4. Проф. Маргарита Генова – виж
 5. Доц. Таня Топузова – виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.