Имуноневроендокринология

Ръководител секция:
доц. Десислава Абаджиева, дб

Научен екип:

гл. ас. Паулина Таушанова, дб
гл. ас. Стефан Манчев, дб
ас. Ваня Младенова, дб
Силва Савова – лаборант
Доц. д-р Бойко Георгиев, дб – ветеринарен лекар

Докторанти:

Основни изследователски проблеми

Основната проблематика на Секция ИМУНОНЕВРОЕНДОКРИНОЛОГИЯ е съсредоточена върху фундаментални и фундаментално – приложни медико-биологични изследвания в научната специалност Физиология на Животните и Човека с акцент върху репродуктивното здраве и качество на живот. Експерименталните разработки имат за цел проучване на нови научно-обосновани подходи при третирането на значими ендокрино – и имунологично обусловени нарушения на репродуктивните процеси при мъжа и жената, свързани с неблагоприятното въздействие на фактори от външната среда и урбанизацията като нарушения в циркадните ритми, стрес и др. Специфичен обект на изследване ин-виво и ин-витро представляват взаимодействията между адренални стероиди и мелатонин по отношение физиологични и патофизиологични форми на функционална пластичност и отражението им върху имунната хомеостаза.

Основните теми за научни изследвания в звеното се отнасят до:

  • Невроендокринен контрол върху репродуктивните функции. Хипоталамо-хипофизо-гонадна ос при жената и мъжа. Влияние на неблагоприятни фактори на околната среда върху ендокринни и имунологични механизми на субфертилитет.
  • Хронобиология и невроендокринни механизми на адаптация. Взаимоотношения между епифизна жлеза и адренокортикална ос. Имунологични аспекти и физиологично значение.
  • Хомеостатична невроендокринна регулация на имунната реактивност: Непосредствени регулаторни взаимодействия между невроендокринната и имунната система.

Специфичната тематика се разработва в тясно сътрудничество и при квалифицирана експертиза от медицински колективи, като са изградени дългосрочни взаимоотношения с екипи от УСБАЛЕ, МУ -София, Медицински център по Репродуктивно здраве „Йосиф Димитров”, Александровска болница, МУ – София, Централна Лаборатория по Имунология, НЦЗПБ, София. Международните връзки на секцията включват нерегламентирано сътрудничество и обмяна на изследователски опит под формата на специализации по различни теми с Max-Planck Institute of Psychiatry, Munich, R & D Department, Schering GmbH, Albert Einstein College, Reproductive Endocrinology Department, New York, Center of Reproductive Endocrinology, John Hopkins, US and University of Athens, Greece.

Научни постижения

Очаквайте скоро най-нова информация…

Десислава Абаджиева
Доцент, дб, рък-л секция
Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 75
Email: dаbadjieva@ibir.bas.bg
Паулина Таушанова
Главен асистент
Call: +359 (0) 2 871 13 95 - вътр. 77
Email: ptaushanova@ibir.bas.bg
Бойко Георгиев
Доцент, дб, ветеринарен лекар
Call: ----------
Email: bgeorgiev@ibir.bas.bg
Стефан Манчев
Главен асистент, дб
Call: +359 (0)2 971 13 95 - вътр. 75
Email: smanchev@ibir.bas.bg
Ваня Младенова
Асистент
Call: ----------
Email: vmladenova@ibir.bas.bg

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.