Издадени книги, монографии, учебници и сборници

209. Цветкова П. Медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет и тяхното диагностично значение. Научна Фондация “Андрология", София, 2013, 258 с. ISBN: 987-954-92357-3-9

208. Vangelov I., J.Dineva, K.Todorova, S.Hayrabedyan, M.D.Ivanova Ovarian biomarkers in infertility. In: Trends in Immunolabelled and Related Techniques, chapter 8, 101-132. Ed. E.Abuelzein, Published by InTech, 2012.

ISBN: 978-953-51-0570-1

207. V.Mantareva, A.Kril, I.Angelov, R.Dimitrov, E.Borisova, L.Avramov Effects of the position of Galactose units to Zn(II) phthalocyanine on the uptake and photodynamic activity towards breast cancer cells. Proc. of SPIE Vol. 8427 Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care III, 2012.
ISBN: 9780819491190.

206. Т.Маринков, Г.Ангелов, Б.Аминков, М.Люцканож, М.Жиков, Д.Илиев, Г.Георгиев, С.Йорданов, Д.Гиргинов, Н.Тодоров, Т.Тодоров, М.Иванова, А.Димитрова, Н.Механджийски, А.Панков, И.Райчев, Т.Мехмедов, К.Христов, Р.Пепович, И.Пеев, В.Пиралков Наръчник на ветеринарния лекар, стартиращ собствен бизнес. ЛТУ, София, 2012.
ISBN: 978-954-2910-15-2

205. Николов И., Ж. Байчев, М. Събев, Д. Казачка, Р. Стефанов, П. Първанов Биологичен контрол и съхраняване на сперма от селскостопански разплодници. Издателство „Виденов и син”, София, 2012.
ISBN: 978-954-8319-57-7.

204. Събев М., Ж. Байчев, И. Николов, Р. Стефанов, С. Манчев Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии. Издателство „Виденов и син” София, 2012.
ISBN: 978-954-8319-60-7.

203. 2nd Conference of the Balkan Network for the Biotechnology in Animal Reproduction, IBIR “Acad. K. Bratanov”, BAS, 2011. ISSN: 1314-3085

202. М.Семков, М.Иванова-Кичева, Б.Герзилов Размножаване на домашните животни. Акад. изд. на Аграрния университет, Пловдив, 2011. ISBN: 978-954-517-113-0
201. И.Николов, М.Събев, Ж.Байчев Наръчник по размножаване на селскостопанските животни, птици, риби, кучета и котки. София, 2008.
200. Лолов С. Отосклероза – монография. 2010.
199. Кънчев Л., Ж. Байчев, Д.Качева. Асистирани репродуктивни технологии в животновъдство. 2010.
198. Николов И. Биология и биотехнология на размножаването на сс животни. 2008,.
197. Байчев Ж., П. Първанов, И. Николов, М. Събев, З. Шиндарска. Изкуствено осеменяване и андрология на селскостопанските животни, 2007.
196. Кънчев Л., Ж. Байчев Репродуктивна ендокринология, 2008.
195. Николов И., П.Рашев Ръководство за практически упражнения по биология на размножаване и изкуствено осеменяване на сселскостопански животни. Академично издателство, Аграрен университет, 2007.
194. Василев Ч., В. Донкова, А. Пашов, А. Чорбанов, И. Джумерска. Физиологичен автоимунитет или автоагресия. Под ред.на Ч.Василев. Академично издателство “проф. Марин Дринов”, 2002.
193. Б. Байков Екология на селскостопанските животни. НБУ, 1999.
192. Байков Б. Созология. НБУ, 1999.
191. Цветков Д., П.Цветкова. Вродени заболявания на мъжката полова система и инфертилитет. 1999.
190. Кехайов И., С.Кюркчиев. Компендиум по имунология. 1999.
189. Байков Б. Екология, І част. НБУ, 1998.
188. Кехайов И., С. Кюркчиев. Глава Имунология на размножаването В: Клинична имунология, под ред.на Б.Божков и М.Огнянов. Знание, 1997.
187. Байков Б. Екология на животновъдството. Учебник за студенти от Факултета по екология, Технически университет, Варна, 1996.
186. Георгиев Г., М. Петров. В началото на живота. Биология и функция на половите клетки. 1994.
185. Семков М., Д. Загорски, И. Николов, С. Челебийски, Б. Кендеров. Наръчник по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1992.
184. Семков М., И. Николов, И. Манолов. Биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни – учебник за студенти. Земиздат, 1992.
183. Семков М., И. Николов, И. Манолов. Биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. 1992.
182. М. Семков, И. Николов, В. Йорданов. Учебник по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни – за техникумите по селско стопанство. Земиздат, 1991.
181. B. Baykov, D.Tyrawska Ecological studies on anthropogenic ecosystems for production of poultry meat and eggs. Dziekanow Lesny, 1991.
180. Zagorski D. Fortpfllanzungsbiologie und fortplanzunsstenerung bei rind, Schwein und schaf – ALDDR, 1990.
179. Семков М., Л. Костов. Биологични основи и биотехнични методи на възпроизводство в животновъдството. 1990.
178. Маслев Ц., К. Влахов, И. Ралчев, М. Карадочев, И. Лалев, А. Гаврилов, А. Алексеенко, А. Дронин. Методически указания за трансплантация на ембриони при месодайни породи говеда. ИПЖС, 1990.
177. Цветков Д. Мъжки инфертилитет. ИБИРРО-БАН, 1989.
176. Семков М., И. Николов, И. Манолов, С. Георгиев. Ръководство за упражнения по биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1989.
175. Илиев И., Г.Феоргиев. Организация на борбата срещу безплодието при кравите. Замиздат, 1989.
174. Банков Н., Л. Кънчев, Л. Костов, К. Влахов. Биология и биотехнология на размножаването при селскостопанските животни. БАН, 1989.
173. Семков М., И. Николов, С. Георгиев. Интензификация на размножителния процес в млечното говедовъдство., 1988.
172. Петков Г., Б. Байков. Екологизация на технологиите в животновъдството. 1988.
171. Alexiev A., K.Vlahov et.al. A Mannual for embyo transfer in buffaloes. Edition of Agr.Acad. and Bulg.Acad.Sci., 1988
170. Кънчев Л. Ендокринен контрол на размножаването. 1988.
169. Иванов В., В. Лазаров, П. Георгиев. Патологична физиология на домашните животни. Земиздат, 1988.
168. Георгиев Г. Клетъчна и видова специфичност на мъжките гамети при бозайници. 1988.
167. Семков М., И. Николов, С. Георгиев. Интензификация на размножителния процес в млечното говедовъдство. 1988.
166. Актуални въпроси на биологията и имунологията на размножаването. Издание на ИБИРРО-БАН. 1988.
165. Алексиев А., К. Влахов, Д. Караиванов, Д. Качева, М. Петров, М. Алексиев, О. Полихронов, Н. Николов, А. Драгоев, П. Радев. Ръководство за трансплантация на ембриони при биволи. ССА, 1988.
164. Наков Л., М. Кабасанова, М. Анчева, М. Стаменова, В. Георгиева. Природознание – Учебник за 4 клас. Народна просвета, 1987.
163. Влахов К., М. Семков, А. Алексиев. Трансплантиране на ембриони в говедовъдството. 1987.
162. Семков М., И. Николов, И. Савов. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни – учебник за техникумите по селско стопанство. Земиздат, 1987.
161. Семков М., И. Николов. Учебник по биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1987.
160. Семков М., И. Николов. Биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни – учебник за студенти. Земиздат, 1987.
159. Иванов Н., Н. Нестеров. Физиология и биохимия на птиците. 1987.
158. Загорски Д., И. Николов. Селскостопанска енциклопедия, БАН, 1987.
157. Семков М., Д. Загорски, К. Райчев, Г. Живков, С. Челебийски. Справочник по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1986.
156. Прокопанов А., П. Маринов, Г. Елезов, С. Цолов. Болести на половите органи по говедата. Земиздат, 1986.
155. Николов И., И. Манолов Ръководство за упражнения по биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1986
154. Петков Г., Б. Байков. Справочник по екология. Наука и изкуство, 1985.
153. Кюркчиев С., М. Стаменова, Буланов, Мархолев, Киров. Ръководство за практически упражнения по биология за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, 1985.
152. Иванов Н. Биохимия. Земиздат, 1985.
151. Загорски Д. Инструкция за изкуствено осеменяване на свине. НАПС, ИБИРРО- БАН, 1985.
150. Биотехнологиите при репродукцията. Издание на ИБИРРО-БАН. 1985.
149. Сборник от симпозиум по Криоконсервация семени барана и хряка (1982). ИБИРРО-БАН, 1984.
148. Загорски Д., И. Николов. Селскостопанска енциклопедия, Т. І, А-Й. БАН, 1984.
147. Ерменкова Л., М.Моллова. К.Братанов – Биобиблиография, БАН, 1984.
146. Биология и имунология на репродукцията при животните и човека. Издание на ИБИРРО-БАН, 1984.
145. Симеонов С. Кетозата и чернодробната мастна дистрофия при кравите. 1984.
144. Криобиология на половите клетки. ИБИРРО-БАН, 1983.
143. Технолигия на размножаването в промишленото свиневъдство. Под ред.на И.Кьонинг и Д.Загорски, 1982.
142. Влахов К. Трансплантация на ембриони при селскостопанските животни. 1982.
141. Банков Н. Интензификация на размножителния процес при преживните животни. БАН, 1982.
140. Baskeew Е., D. Zagorski et al. Fortpflangzung bei Schweinen. Veb.Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 1982.
139. Радев Г., И. Николов, И. Манолов. Ръководство за упражнения по биология на размножаването и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1981.
138. Братанов К., Избрани трудове. София, 1981.
137. Койчев К., Влахов К. Новообразувания (тумори) Обща ветеринарна хирургия, Земиздат, 1980.
136. Георгиев Х., М. Семков. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1980.
135. Братанов К. Незабравими срещи. 1980.
134. Братанов К., Д. Загорски, Н. Бобадов. Изкуствено осеменяване – термини и определения, БДС, 1980.
133. Братанов К., Н. Банков, Л. Кънчев. Приложение на хормоналните препарати във ветеринарната медицина и животновъдството. Земиздат, 1980.
132. Радев Г., И. Иванов. Организация и технология на изкуственото осеменяване при кравите. Земиздат, 1979.
131. Соколовская И., Д. Загорски, М. Семков. Ръководство по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1978.
130. Симеонов С. Кетозата при високопродуктивните крави. Земиздат, 1978.
129. Петков Г., Б. Байков. Ветеринарномедицинска екология. 1978.
128. Ръководство по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. 1978.
127. Белемски С., К. Вангелов, Д. Загорски. Промишлено свиневъдство. Земиздат, 1978.
126. Константинов Г., П. Цонев, Г. Георгиев, А. Грънчаров. Развъждане с основи на генетиката и частното животновъдство. Земиздат, 1977.
125. Иванов Н. Биомембрани и транспорт на веществата в храносмилателния апарат на организма. БАН, 1977.
124. Братанов К., Г. Радев. Биология на размножаването и изкуствено осеменяване при селскостопанските животни. 1977.
123. Симонов С., Г. Пеков, С. Ников, М. Хубенов. Профилактика заболеваний коров в промышленных комплексах. 1976.
122. Влахов К., М. Петров, Д. Големанов. Ръководство за упражнения по ветеринарна хирургия. Земиздат, 1976.
121. Прокопанов А., П. Маринов. Болести на половите органи при разплодниците. Земиздат, 1976.
120. Петков Г., Б.Байков. Опазване на природната среда при промишленото отглеждане на селскостопанските животни и птици. 1975.
119. Петков Г., Л. Борисова, Б. Байков. Ветеринарнохигиенно значение на токсичните газове при промишлено отглеждане на селскостопанските животни и птици. 1975.
118. Братанов К. Проблеми на интензификацията на размножителния процес при овцете. Земиздат, 1975.
117. Братанов К. Интензификация на размножителния процес при овцете. 1975.
116. Георгиев Г., Л. Костов. Хормонални методи за интензификация на размножителния процес при селскостопанските животни. 1974.
115. Радев Г., Д. Данов, М. Семков, Б. Константинов. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. 1973.
114. Иванов Н. Биохимия на селскостопанските животни. 1973.
113. Вълчанов В., Р. Попиванов Автоантигенност и автоимунизация., Медицина и физкултура, 1972.
112. Братанов К., Г. Радев, Д. Данов. Ръководство за практически занимания по изкуствено осеменяване и акушерство на селскостопански животни. 1971.
111. Петков Г., Б. Байков. Триптофанът и неговата обмяна в организма на животните при нормални и патологични състояния. 1971.
110. Kalev G., D.Zagorski, Z.Zachariev. Plodnosc I nieplodnosc swierzat domowych. Polska Akademia Nauk, 1971.
109. Геров К., Р. Георгиева. Болести по телетата, прасетата, агнетата и пилетата. Земиздат, 1970.
108. Диков В. Имунохематология и имуногенетика на животните. 1970.
107. Братанов К., Р. Балевска, И. Танев. Симпозиум по овцевъдство на балканските страни. БАН, 1970.
106. Калев Г., Д. Загорски Изкуствено осеменяване на свине. 1969.
105. Прахов Р. Приложение на половите хормони във ветеринарната медицина и животновъдството. Земиздат, 1967.
104. Минчев П., Р. Прахов, Г. Калев и колектив. Научни постижения за повишаване заплодяемостта и намаляване смъртността при селскостопанските животни. Земиздат, 1967.
103. Иванов Н. Пермеабилитет и резорбция на хранителните вещества. 1967.
102. Георгиев Г. Научни постижения за повишаване заплодяемостта и намаляване на смъртността при селскостопанските животни. 1967.
101. Минчев С., Н. Минчева, В.Диков и кол. Аборти при селскостопанските животни. Земиздат, 1966.
100. Калев Г., Д. Загорски. Изкуствено осеменяване на свине. 1966.
99. Вълчанов В. Фагоцитоза, атроцитоза и имуногенеза. 1966.
98. Братанов К., Д. Пишев, Р. Прахов, М. Балчев. Безплодието при домашните животни. Земиздат, 1966.
97. Братанов К. и колектив. Проблеми на размножаването при селскостопанските животни. БАН, 1966.
96. Калев Г., Д. Загорски. Изкуствено осеменяване на свине. Обзор, АСН, 1965.
95. Братанов К. Биологични основи на размножаването на селскостопанските животни. Земиздат, 1965.
94. Библиография на публикуваните трудове на института по биология и патология на размножаването и незаразни болести, 1938-1964, 1965.
93. Приложение на биогенните стимулатори в животновъдството и ветеринарната медицина (сборник статии), 1965.
92. Загорски Д. Научни постижения за повишаване заплодяемостта при селскостопанските животни. Земиздат, 1964.
91. Томов А., Н. Найденов. Предпазване на животните от отравяне. Земиздат, 1964.
90. Лалов Х., Г. Петков, А. Попхристов, П. Стоянов. Хигиена на отглеждане на птиците и мерки за борба с незаразните болести, 1964.
89. Калев Г. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни за животновъдните техникуми. Земиздат, 1964.
88. Геров К., Р. Георгиева. Разделният начин на отглеждане на говедата. Земиздат, 1964.
87. Геров К., Р. Георгиева. Мускулната дистрофия по агнетата и борбата с нея. Земиздат, 1964.
86. Геров К., П. Чушков. Как да запазим прасетата и как да ускорим растежа им. Земиздат, 1964.
85. Научни постижения за повишаване заплодяемостта и плодовитостта на селскостопанските животни. АСН – ИБПР. Земиздат, 1964.
84. Обрешков К., П. Банков, П. Чушков. Ветеринарен наръчник за птицевъдство. Земиздат, 1963.
83. Прокопанов А., Р. Прахов. Установяване на бременността при селскостопанските животни. Земиздат, 1963.
82. Проданов П., Г. Петков. Ветеринарни предпазни мерки в ТКЗС и ДЗС, 1963.
81. Прашков И., М. Попов, Т. Венков. Ветеринарен минимум за животновъда. Земиздат, 1963.
80. Петков Г., П.Стоянов. Вода и хигиена на водопоя. Земиздат, 1963.
79. Петков Г., П. Стоянов. Да подобрим хигиената на животновъдните помещения. Земиздат, 1963.
78. Начев Б., Св. Ников, Х. Лалов, П. Габрашански. Вътрешни незаразни болести. Земиздат, 1963.
77. Начев Б., С. Ников, Х. Лалов. Клинично-лабораторна диагностика във ветеринарната медицина. Земиздат, 1963.
76. Начев Б., П. Габрашански, С. Димитров. Болести по високопродуктивните крави. Земиздат, 1963.
75. Минчев П., К. Братанов, Г. Радев, М. Хубенов. Ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване. Земиздат, 1963.
74. Константинов П., Й. Денев. Как да получим повече месо. АСН, 1963.
73. За по-висока заплодяемост и плодовитост на селскостопанските животни. (Национално съвещание 11 и 12.7.1962 в София). АСН, 1963.
72. АСН – ЦНИИНБЗ. Известия, 1963.
71. Институт по биология и патология на размножаването, АСН Известия, 1963.
70. Калев Г., Р. Прахов, С. Дойчев. Наръчник по изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. ІІ издание, Земиздат, 1962.
69. Геров К., П. Константинов, П. Маринов. Приложение на някои биогенни стимулатори във ветеринарната медицина и животновъдството, 1962.
68. Геров К., П. Константинов, Б. Чешмеджиев, К. Йосифов. Приложение на микроелементите в животновъдството и ветеринарната медицина, 1962.
67. Геров К., П. Чушков. Болести по телетата. Земиздат, 1962.
66. Братанов К., Г. Радев. Ръководство за практически занимания по акушерство и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. ІІ издание, Земиздат, 1962.
65. Братанов К., В. Диков, Д. Данов. Оплождане при селскостопанските животни. Земиздат, 1962.
64. Братанов К., В. Диков, Д. Пишев. Оплождане при селскостопанските животни. 1962.
63. Институт по биология и патология на размножаването. АСН Известия, 1962.
62. Симеонов С., П. Пелов. Минералното подхранване на селскостопанските животни като профилактично средство против някои заболявания Земиздат, 1961.
61. Калев Г. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни за животновъдните техникуми. ІІІ издание, Земиздат, 1961.
60. Димитров Ст., А. Вригазов. Препарати и специалитети. Земиздат, 1961.
59. Балчев М. Бактериофагът и неговото приложение във ветеринарната практика. Земиздат, 1961.
58. Братанов К. Осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1961.
57. БАН – ЦНИИНБЗ. Известия, 1961.
56. Институт по биология и патология на размножаването. БАН. Известия, 1961.
55. Научни постижения за повишаване заплодяемостта и плодовитостта на селскостопанските животни. АСН – ИБПР. Земиздат, 1961.
54. Стоянов П. Хематурията по говедата и борбата с нея, 1960.
53. Стоянов П. Ролята на зоохигиената за намаляване на заболяванията и смъртността при селскостопанските животни в Родопския край, 1960.
52. Проданов П. Отровни растения. Земиздат, 1960.
51. Пишев Д., Р. Прахов. Заболявания на матката у кравата, 1960.
50. Минчев П., К. Братанов, Г. Радев, М. Хубенов. Ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване. Земиздат, ІІІ издание, 1960.
49. Международно съвещание по биология и патология на размножаването на селскостопанските животни. БАН, 1960.
48. Маринов П. Из опита на Ветеринарната станция в гр. Бургас с подпомагане на ветеринарната практика. „Христо Данов”, 1960.
47. Лалов Х., И. Ченчев, И. Василев. Болести по птиците. Земиздат, 1960.
46. Димитров Ст. Минерално хранене на селскостопанските животни. Земиздат, 1960.
45. Геров К., А. Попхристов, И. Ченчев, И. Василев. Болести по новородените и млади животни. ІІ издание, Земиздат, 1960.
44. БАН – ЦНИИНБЗ. Научни трудове, 1960.
43. Институт по биология и патология на размножаването, БАН. Известия, 1960.
42. Геров К. Как да запазим младите селскостопанските животни и птици. Земиздат, 1959.
41. Братанов К. Постижения на съветската биология в областта на животновъдството. НС на ОФ, 1959.
40. Пишев Д. Практически мерки в борбата с безплодието и абортите по кравите. Земиздат, 1959.
39. Институт по развъдни болести и изкуствено осеменяване. Научни трудове. МЗГ, 1959.
38. МЗГ – НИИХБЗ. Известия, 1958.
37. Минчев П., К.Братанов, Г. Радев, М. Хубенов Ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване. Земиздат, ІІ издание, 1958.
36. Маринов П. Приложение на биогенните стимулатори в животновъдството и ветеринарната практика. 1958.
35. Калев Г. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни за животновъдния техникум. ІІ издание, Земиздат, 1958.
34. Братанов К. Осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1958
33. Братанов К., К. Радев. Ръководство за практически занимания по акушерство и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1957.
32. Братанов К., К.Геров, Д. Пишев. Борба с безплодието по селскостопанските животни. Земиздат, 1957.
31. Ченчев И., А. Томов, А. Попхристов. Болести по конете. Земиздат, 1956.
30. Димитров С. и колектив. Ръководство по биопрепарати и химиотерапевтични средства. Земиздат, 1956.
29. Пишев Д. Трихомонозата по говедата и борбата с нея. Земиздат, 1956.
28. Братанов К., Г. Калев, Р. Прахов. Наръчник по изкуствено осеменяване. Земиздат, 1956.
27. Братанов К. Акушерство на селскостопанските животни. Земиздат, 1956.
26. Братанов К. Осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1956.
25. Прокопанов А., Р. Прахов. Установяване на бременността при селскостопанските животни. Земиздат, 1955.
24. Попхристов А., Г. Петков. Профилактика на незаразните болести по селскостопанските животни, 1955.
23. Минчев П., К. Братанов, Г. Радев, М. Хубенов. Ветеринарно акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване, 1955.
22. Калев Г. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1955.
21. Геров К., А. Попхристов, И. Василев. Болести по новородените и млади животни. Земиздат, 1955.
20. Братанов К. Повишаване заплодяемостта и плодовитостта на селскостопанските животни. Земиздат, 1955.
19. Геров К. Стомашно-чревни и белодробни болести при новородените и млади животни и борба срещу тях. Земиздат, 1954.
18. Георгиев Р. Хематурия по говедата. Земиздат, 1954.
17. Братанов К. Постижения на нашето животновъдство. 1954.
16. Братанов К. Изкуствено осеменяване на домашните животни. Наука и изк., 1952.
15. Братанов К., Р. Прахов, Д. Пишев. Безплодието при домашните животни. Земиздат, 1950.
14. Братанов К. Акушерство на домашните животни. Наука и изкуство, 1950.
13. Братанов К., Г. Калев, Р. Прахов, Кр. Геров, Г. Георгиев. Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни. Земиздат, 1950.
12. Калев Г. Хранене, гледане и използване на разплодниците. Земиздат, 1949.
11. Геров Кр. Здравеопазване на новородените домашни животни. Земиздат, 1949.
10. Братанов К. Изкуствено осеменяване на домашните животни. Наука и изкуство, 1949.
9. Братанов К. Кога и как се заплождат домашните животни. Земиздат, 1949.
8. Братанов К. Изкуствено осеменяване на домашните животни. Земиздат, 1948.
7. Братанов К., Р. Прахов, Д. Пишев, К. Калев, Кр. Геров. Каракулската овца. 1948.
6. Институт по органни болести. Известия за постиженията на опитната и приложната ветеринарна медицина, 3. София, 1947.
5. Братанов К. Проблемът с витамините днес. Нар.култура, 1947.
4. Институт по органни болести. Известия за постиженията на опитната и приложната ветеринарна медицина, 2. София, 1946.
3. Институт по органни болести. Известия за постиженията на опитната и приложната ветеринарна медицина, 1. София, 1946.
2. Братанов К. Хормоните и живота. Народна култура, 1946.
1. Братанов К., Д. Пишев Наръчник за приложението на Закона за борба с болестите при развъждането на домашните животни. Изд.ИИО, 1946.

Цветкова П. Медико-биологични аспекти на мъжкия инфертилитет и тяхното диагностично значение. Научна Фондация “Андрология", София, 2013, 258 с. ISBN: 987-954-92357-3-9
Vangelov I., J.Dineva, K.Todorova, S.Hayrabedyan, M.D.Ivanova   Ovarian biomarkers in infertility.  In:  Trends in Immunolabelled and Related Techniques, chapter 8, 101-132. Ed. E.Abuelzein, Published by InTech,  2012.ISBN: 978-953-51-0570-1
V.Mantareva, A.Kril, I.Angelov, R.Dimitrov, E.Borisova, L.Avramov   Effects of the position of Galactose units to Zn(II) phthalocyanine on the uptake and photodynamic activity towards breast cancer cells. Proc. of SPIE Vol. 8427 Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care III, 2012. ISBN: 9780819491190.
Т.Маринков, Г.Ангелов, Б.Аминков, М.Люцканож, М.Жиков, Д.Илиев, Г.Георгиев, С.Йорданов, Д.Гиргинов, Н.Тодоров, Т.Тодоров, М.Иванова, А.Димитрова, Н.Механджийски, А.Панков, И.Райчев, Т.Мехмедов, К.Христов, Р.Пепович, И.Пеев, В.Пиралков   Наръчник на ветеринарния лекар, стартиращ собствен бизнес. ЛТУ, София, 2012. ISBN:  978-954-2910-15-2
Николов И., Ж. Байчев, М. Събев, Д. Казачка, Р. Стефанов, П. Първанов   Биологичен контрол и съхраняване на сперма от селскостопански  разплодници.  Издателство „Виденов и син”, София, 2012. ISBN: 978-954-8319-57-7.
Събев М., Ж. Байчев, И. Николов, Р. Стефанов, С. Манчев   Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии.  Издателство „Виденов и син” София, 2012. ISBN: 978-954-8319-60-7.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.