• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедури за развитие на академичния състав в ИБИР

     Страницата е последно обновена на 06.06.2017

     

    Текущи процедури

    1. Процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Надя Емилова Петрова  Виж

     

    2. Конкурси за заемане на академични длъжности

           „Институт по биология и имунология на размножаването „ Акад. К. Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР – БАН/, гр. София, обявява конкурс за академичната длъжност „Професор” по:

            Научна специалност: ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека”, Професионално направление ш. 4. 3 „Биологически науки“, Област на висше образование ш. 4 ” Природни науки, математика и информатика” със срок два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник“ бр. 54 от 09. 07. 2019 г..

          Справки и документи - в деловодството на института”, гр. 1113 София, бул.”Цариградско шосе” № 73 тел.: 02/8722164; 02/ 872 00 18.

           Заповед за Научно жури № 96/28.08.2019 г.

           С решение от 18.09.2019 г. комисията за проверка редовността на документите на кандидатите/заповед № 99 от 11.09.2019 г./ допуска до участие в конкурса за академичната длъжност "Професор" по научна специалност: ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека”, професионално направление ш. 4. 3 „Биологически науки“, област на висше образование ш. 4 ” Природни науки, математика и информатика” към секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн.

    3. Конкурси по докторантски програми

    Редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 година:

    На основание заповед № I-114/23. 07. 2019 г. на председателя на Българска академия на науките. и публикация в Държавен вестник бр.63/09. 08. 2019 с. 116 - 120,  ИБИР-БАН обявява  конкурс за редовни и задочни докторанти по специалности, както следва:

    Шифър на научна специалност, брой докторантури:

    Редовна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Имунология) - 1 /една/

    4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1/една/

    Задочна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1/една/

     

    В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР. 

    За справки - в ИБИР (тел. (02) 872 00 18; (02) 971 13 95/56, e-mail: ibir@abv.bg или в БАН-Администрация (ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 9795260).

    Изисквания за кандидатстване:

    1.  Молба до директора на ИБИР - БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
    2. Автобиография;
    3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
    4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
    5. Медицинско свидетелство;
    6. Свидетeлство за съдимост;
    7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

    Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

    Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

    Изпитите ще се проведат:

     

     - по  специалността                 от  02 до  06.12.2019 година,

     - по чужди езици                     от  09  до  13.12.2019  година

    Изисквания:

    Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

     

    Архив (Приключили процедури)

    1. Процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Мая Начева Попова  Виж

    Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Ваня Димитрова Младенова Виж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Антония Терзиева - Караиванова Виж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - д-р Десислава Градинарска виж.

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Боряна Петкова  виж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Марина Деянова Христова виж

    -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" -  Силвина Запрянова   виж

    -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - гл. ас. Ивайло Вангелов. виж

    -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - д-р Веселин Василев. виж

    - Процедура за защита на научна степен "доктор на науките" - доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

    - Процедура за защита на научна степен "доктор на науките" - доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - главен асистент Десислава Абаджиева - виж

    - Процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор" - асистент Шина Иванова Пашова - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - асистент Елена Стоянова - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - асистент д-р Деспина Пупакивиж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Камелия Винкетова Петкова виж

     

    2. Конкурси за заемане на академични длъжности

    - Обяви за конкурси за академичната длъжност "Доцент" - 2018 г., виж

    -  Процедура за заемане на акад. длъжност "Професор" от доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "главен асистент"- д-р Деспина Пупаки, виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дн, виж 

     - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор", секция "Имунохевроендокринология" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Имунобиология на размножаването" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Лаборатория по репродуктивни "ОМИКС" технологии" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", секция "Ембриобиотехнологии при животните" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Молекулярна имунология" - виж

    3. Конкурси по докторантски програми

    - Конкурси по докторантски програми 2017-2018 учебна година - виж

    - Конкурси по докторантски програми 2016 - 2017 учебна година - виж

     

    Нормативни документи

    1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

    2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата