• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедури за развитие на академичния състав в ИБИР

     Страницата е последно обновена на 06.06.2017

     

    Текущи процедури

    1. Процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

     Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Марина Деянова Христова виж

    2. Конкурси за заемане на академични длъжности

    Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ - БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност доцент по:

     

    Научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика - един;
    Научна специалност 04.02.01
    „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“,
    професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина - един.Двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи - в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

    Обявата е публикувана в "Държавен вестник" брой 7 от 19.01.2018 г., стр. 216-217

     

    3. Конкурси по докторантски програми - учебна 2016-2017:

    Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри. Форми на обучение - редовна, задочна и самостоятелна подготовка.

    В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР. За справки - в ИБИР (тел.  (02) 9711395/156, e-mail: pepa_a@abv.bg) или в БАН-Администрация (ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 9795260).

    Изисквания за кандидатстване:

    1. Молба до Директора на ИБИР–БАН (в свободен текст), цитираща № на ДВ и специалността по която се кандидатства и език по който ще ре държи изпит
    2. АвтобиографияНаучните публикации се представят като отделен списък
    3. Диплома за завършена магистърска програма (ако дипломата не е получена, се представя Уверение от Отдел Учевен на ВУ в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит))
    4. Медицинско свидетелство
    5. Свидетелство за съдимост
    6. Фактура за платена такса  за 30 лв.(за участие в докторантску конкурс), платена в и издадена от Центъра за Обучение на докторанти към БАН (адрес: бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

    Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити. 

    Изпитите ще се проведат:

    - по специалността от 05 до 09.12.2016 година,
    - по чужди езици от 12 до 16.12.2016 година.

    Изисквания:
    Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

    Обявени позиции за докторантури - редовна форма на обучение:

    Българска академия на науките обявава конкурс за редовни и задочни докторантури за учебната 2016-2017 г., с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г  - ДВ бр.54 от 15 юли 2016 г.:

    Шифър на Научна специалност, бройки:

    • 4.3., Биологически науки (Имунология), 1 бр.
    • 4.3., Биологически науки (Физиология на животните и човека), 1 бр.

    Обявени позиции за докторантури - задочна форма на обучение:

     Българска академия на науките обявава конкурс за редовни и задочни докторантури за учебната 2016-2017 г., с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г  - ДВ бр.54 от 15 юли 2016 г.:

    Шифър на Научна специалност, бройки:

    • 6.3., Животновъдство (Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването), 2 бр.

     

    - ИБИР-БАН при Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на задочни докторанти за учебната 2015-2016 г.

    В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка (приложението) - виж

    За справки - ИБИР-БАН, отдел "Човешки ресурси", тел.  (02) 9711395/156, e-mail: pepa_a@abv.bg

    Шифър 6.3., Научна специалност "Животновъдство (Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването)"

     

    Архив (Приключили процедури)

    1. Процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

     -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" -  Силвина Запрянова   виж

     -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - гл. ас. Ивайло Вангелов. виж

     -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - д-р Веселин Василев. виж

    - Процедура за защита на научна степен "доктор на науките" - доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор - виж

     - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

    - Процедура за защита на научна степен "доктор на науките" - доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - главен асистент Десислава Абаджиева - виж

    - Процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор" - асистент Шина Иванова Пашова - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - асистент Елена Стоянова - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - асистент д-р Деспина Пупакивиж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Камелия Винкетова Петкова виж

     

    2. Конкурси за заемане на академични длъжности

    - Процедура за заемане на академична длъжност "главен асистент"- д-р Деспина Пупаки, виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дн, виж 

     - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор", секция "Имунохевроендокринология" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Имунобиология на размножаването" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Лаборатория по репродуктивни "ОМИКС" технологии" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", секция "Ембриобиотехнологии при животните" - виж

     

    Нормативни документи

    1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

    2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата