• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедури за развитие на академичния състав в ИБИР

     Страницата е последно обновена на 06.06.2017

     

    Текущи процедури

    1. Процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

    Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Антония Терзиева - Караиванова Виж

     

    2. Конкурси за заемане на академични длъжности

        1. Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ - БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност  главен асистент към секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" по:

        Научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика - един; 

     Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

     Справки и документи - в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

     Обявата е публикувана в "Държавен вестник" брой 40 от 15.05.2018 г., стр. 24

        2. Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ - БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност доцент към секция "Молекулярна имунология" по:

        Научна специалност 01.06.23.„Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика - един; 

     Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

     Справки и документи - в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

     Обявата е публикувана в "Държавен вестник" брой 25 от 20.03.2018 г., стр. 87

         С решение от 23.05.2018 г. комисията за проверка редовността на документите на кандидатите/заповед № 235 от 22.05.2018 г./ допуска до участие в конкурса за доцент по научна специалност 01.06.23 „Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към секция "Молекулярна имунология" д-р Иван Миладинов Бочев.

               Процедура за заемане на акад. длъжност "Доцент" от д-р Иван Миладинов Бочев виж

     

    3. Конкурси по докторантски програми

    Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019:

    На основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г., заповед № 1-46 от 26.02.2019 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник бр. 20 от 08.03.2019 г., стр. 180-182, ИБИР-БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти по специалности, както следва:

     

    Шифър на научна специалност, брой докторантури:

    Редовна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Имунология) - 1/една/

     

    В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г.  кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР. 

    В молбата се посочва специалността, за която кандидатстват, и чуждият език, по който ще държат втория конкурсен изпит. Кандидатите могат да участват в конкурс за повече от една специалност.

    За справки - в ИБИР (тел. (02) 872 00 18; (02) 971 13 95/56, e-mail: ibir@abv.bg;hr-ibir@abv.bg) или в БАН-Администрация (ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 9795260). 

    Документи за кандидатстване:

    1.  Молба до директора на ИБИР - БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
    2. Автобиография;
    3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
    4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
    5. Медицинско свидетелство;
    6. Свидетeлство за съдимост;
    7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

    Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

    Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

     

    Изпитите ще се проведат:

     - по  специалността                от 17 до 21 юни 2019 година,

     - по чужди езици                    от  24 до 28 юни 2019 г.  година

    Уведомяване за допускане до 23.05.2019

    Класираните кандидати се зачисляват до 1.10.2019г.

    Изисквания:

    Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

     

    Редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019:

    На основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. и публикация в Държавен вестник бр. 58, с. 98-102, ИБИР-БАН обявява  конкурс за редовни и задочни докторанти по специалности, както следва:

     

    Шифър на научна специалност, брой докторантури:

    Редовна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Имунология) - 2 /две/

    4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1/една/

    Задочна форма на обучение:

    4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - 1/една/

     

    В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР. 

    За справки - в ИБИР (тел. (02) 872 00 18; (02) 971 13 95/56, e-mail: ibir@abv.bg; pepa_a@abv.bg) или в БАН-Администрация (ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 9795260).

    Изисквания за кандидатстване:

    1.  Молба до директора на ИБИР - БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
    2. Автобиография;
    3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
    4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
    5. Медицинско свидетелство;
    6. Свидетeлство за съдимост;
    7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
    8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

    Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

    Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

    Изпитите ще се проведат:

     

     - по  специалността                 от  03  до  07.12.2018 година,

     - по чужди езици                     от  10  до  14.12.2018  година

    Изисквания:

    Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

     

    Архив (Приключили процедури)

    1. Процедури за придобиване на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките"

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - д-р Десислава Градинарска виж.

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Боряна Петкова  виж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Марина Деянова Христова виж

    -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" -  Силвина Запрянова   виж

    -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - гл. ас. Ивайло Вангелов. виж

    -  Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - д-р Веселин Василев. виж

    - Процедура за защита на научна степен "доктор на науките" - доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

    - Процедура за защита на научна степен "доктор на науките" - доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - главен асистент Десислава Абаджиева - виж

    - Процедура за придобиване на образователната и научна степен "доктор" - асистент Шина Иванова Пашова - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - асистент Елена Стоянова - виж

    - Процедура за защита на образователната и научна степен "доктор" - асистент д-р Деспина Пупакивиж

    - Процедура за защита на образователна и научна степен "Доктор" - Камелия Винкетова Петкова виж

     

    2. Конкурси за заемане на академични длъжности

    - Обяви за конкурси за академичната длъжност "Доцент" - 2018 г., виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "главен асистент"- д-р Деспина Пупаки, виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дн, виж 

     - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"- доц. Красимира Олегова Тодорова, дн, виж 

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Професор", секция "Имунохевроендокринология" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Имунобиология на размножаването" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Доцент", секция "Лаборатория по репродуктивни "ОМИКС" технологии" - виж

    - Процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент", секция "Ембриобиотехнологии при животните" - виж

    3. Конкурси по докторантски програми

    - Конкурси по докторантски програми 2017-2018 учебна година - виж

    - Конкурси по докторантски програми 2016 - 2017 учебна година - виж

     

    Нормативни документи

    1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ)

    2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата