• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките" - доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор

    Процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4,

    - на основание:

       * чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

       * доклад вх. № 435-НО/20.04.2015 г.

    - разкрита със Заповед на Директора №6/11.01.2016 за защита на научна степен "Доктор на науките" от доц. Сорен Хайрабедян, доктор от Лаборатория по „Репродуктивни омикс технологии” при ИБИР -БАН

     

    Ход на процедурата:

    1. Проведена апробация (22.01.2016) - виж, работна Тема на дисертацията: „Роля на инфламазомната вродена имунна сигнализация за  нарушаване на кръвно-тестисната бариера, като адаптивен механизъм, водещ до развитие на инфертилитета“

    2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№48/02.02.2016) и Заповед на Директора на ИБИР – БАН (№58/04.02.2016)):


    Вътрешни членове:
    1. Проф. д-р Мария Иванова, двм, двн (директор на ИБИР)
    2. Проф. д-р Стефан Лолов, дмн
    3. Доц. д-р Велислава Терзиева, доктор (ИБИР-БАН)

    Външни членове:
    1. Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн (Заместник-ректор на Медицински университет - Пловдив по Научна дейност)
    2. Проф. Румяна Миронова, доктор (Институт по Молекулярна Биология „акад. Румен Цанев“, БАН)
    3. Проф. д-р Цветанка Маринова, дмн (Заместник-декан на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ по научната и международна дейност, ръководител на Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“)
    4. Доц. д-р Румен Русев, доктор, (Медицински Университет - Плевен)

    Резервни членове:
    1. Доц. Пламен Тодоров, доктор (ИБИР-БАН)
    2. Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова (Медицински Университет - София)

     

    3. Постъпили рецензии и становища: (документите са обновени на 12.04.2016)

     - Рецензии:

         =  Проф. д-р Мария Иванова, двм, двн        

         =  Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн     

         =  Проф. Румяна Миронова, дб                     

     

    Становища:

         =  Проф. д-р Цветанка Маринова, дмн         

         =  Проф. д-р Стефан Лолов, дмн, дмн        

         =  Доц. д-р Румен Русев, дм                      

         =  Доц. д-р Велислава Терзиева, дм          

     

    4. Други материали свързани с процедурата:

    Автореферат::                                             

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата