• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Процедура за придобиване на научна степен "доктор на науките" - доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян, доктор

    Процедура за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност "Имунология", шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4,

    - на основание:

       * чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

       * доклад вх. № 435-НО/20.04.2015 г.

    - разкрита със Заповед на Директора №147/20.04.2015 за защита на научна степен "Доктор на науките" от доц. Красимира Тодорова, доктор от Лаборатория по „Репродуктивни омикс технологии” при ИБИР -БАН

     

    Ход на процедурата:

    1. Проведена апробация (29.04.2015) - виж , работна Тема на дисертацията: „Генно-регулаторна мрежа между микроРНК-204, онкофузионния протеин TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазирането в простатната канцерогенеза“

    2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№41/12.05.2015) и Заповед на Директора на ИБИР – БАН №163/13.05.2015):


    Вътрешни членове:
    1. Проф. д-р Мария Иванова, двм, двн (директор на ИБИР)
    2. Доц. д-р Велислава Терзиева, дм (ИБИР-БАН), назначена от резервен член за вътрешен със заповед 177 от 19.05.2015 г. на мястото на проф. Петя Цветкова
    3. Проф. д-р Стефан Лолов, дм, дмн

    Външни членове:
    1. Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн (Заместник-ректор на Медицински университет - гр. Пловдив по Научна дейност)
    2. Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн (Заместник-декан на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ по научната и международна дейност, ръководител на Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“)
    3. Проф. Румяна Миронова, дб (Институт по Молекулярна Биология „акад. Румен Цанев“, БАН)
    4. Чл. кор. д-р Чавдар Славов, дм, дмн (Професор в Клиника по урология, УМБАЛ Александровска, Катедра по Урология, МФ, МУ – София; Член кореспондент на БАН)

    Резервни членове:
    1. Проф. Климентина Демиревска, дб, дбн (Институт по Физиология на растенията и Генетика, БАН)

     

    3. Постъпили рецензии и становища:

     - Рецензии:

         =  Проф. д-р Мария Иванова, двм, двн        

         =  Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн     

         =  Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн  

     

    Становища:

         =  Чл. кор. д-р Чавдар Славов, дм, дмн       

         =  Проф. д-р Стефан Лолов, дм, дмн           

         =  Проф. Румяна Миронова, дб                   

         =  Доц. д-р Велислава Терзиева, дм            

     

    4. Други материали свързани с процедурата:

    - Автореферат:                                             

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата