• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Обяви за конкурсите за заемане на академични длъжности /архив/

     

        „Институт по биология и имунология на размножаването „ Акад. К. Братанов” при Българска академия на науките /ИБИР – БАН/, гр. София, обявява конкурс за академичната длъжност „Професор” по:

            Научна специалност: ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека”, Професионално направление ш. 4. 3 „Биологически науки“, Област на висше образование ш. 4 ” Природни науки, математика и информатика” със срок два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник“ бр. 54 от 09. 07. 2019 г..

          Справки и документи - в деловодството на института”, гр. 1113 София, бул.”Цариградско шосе” № 73 тел.: 02/8722164; 02/ 872 00 18.

           Заповед за Научно жури № 96/28.08.2019 г.

           С решение от 18.09.2019 г. комисията за проверка редовността на документите на кандидатите/заповед № 99 от 11.09.2019 г./ допуска до участие в конкурса за академичната длъжност "Професор" по научна специалност: ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека”, професионално направление ш. 4. 3 „Биологически науки“, област на висше образование ш. 4 ” Природни науки, математика и информатика” към секция "Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" доц. Пламен Тодоров Тодоров, дбн.

     Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ - БАН, София, обявява конкурс за академичната длъж­ност доцент по:

          - Научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика - един, към секция "Молекулярна имунология" ;

             Заповед за научно жури № 75/23.02.2018 г.

          - Научна специалност 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“,
    професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина - един към секция "Имуноневроендокринология".

             Заповед за научно жури № 74/23.02.2018 г.

            Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи - в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел. 02/872 00 18.

             Обявата е публикувана в "Държавен вестник" брой 7 от 19.01.2018 г., стр. 216-217

             С решение от 22.03.2018 г. комисията за проверка редовността на документите на кандидатите/заповед № 95 от 20.03.2018 г./ допуска до участие в конкурса за доцент  по научна специалност 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“,
    професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към секция "Имуноневроендокринология" гл. ас. Десислава Василева Абаджиева.

              Процедура за заемане на акад. длъжност "Доцент" от Десислава Василева Абаджиева виж

              С решение от 22.03.2018 г. комисията за проверка редовността на документите на кандидатите/заповед № 96 от 20.03.2018 г./ допуска до участие в конкурса за доцент по научна специалност 01.06.17.„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към секция "Молекулярна имунология" гл. ас. Елена Николаева Стоянова - Петрова.

               Процедура за заемане на акад. длъжност "Доцент" от Елена Николаева Стоянова - Петрова -виж

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата