• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Обучение и квалификации

    Академичният състав на Института има научен потенциал със значим опит в прилагането на съвременни методи и техники за работа. В последните години новозакупената апаратура дава възможност за провеждане на анализи на модерно за България и ЕС ниво. Има възможности за обучение на студенти, дипломанти и докторанти от България и чужбина. Осигурени са и необходимите условия за следдипломна работа и квалификация в следните области:

    • Молекулни механизми на клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза в мъжката и женската полови системи;
    • Биология на репродукцията, криоконсервация на гамети, стволови клетки и репродуктивни тъкани;
    • Репродуктивни биотехнологии и ембриотрансфер при животните;
    • Молекулярна и репродуктивна имунология;
    • Клетъчно и молекулярно инженерство.

    Защитени дисертационни трудове

    За научна степен “Доктор на науките”

    1. С. Симеонов. Кетозата и чернодробната стеатоза при високопродуктивните крави, 1979

    2. Л. Кънчев. Хормонална регулация на половия цикъл при кравата, 1981

    3. И. Кехайов. Експресия на стадийно-специфични антигени в онтогенезата и онкогенезата, 1981

    4. Н. Банков. Регулация на размножителния процес при овцете и разработване на биотехнически методи за интензифицирането му, 1983

    5. Г. Х. Георгиев. Проучвания върху ролята на протеините в семенната течност във връзка с размножителния процес при Bos primigenius f. taurus, 1984

    6. Д. Загорски. Изследвания върху биологичната характеристика, съхраняването и криоконсервацията на семенна течност от вида Sus scrofa f. domestica, 1984

    7. М. Семков.Изследвания върху селекцията и използването на мъжки разплодници за интензифициране на селекционния и репродуктивния процес в говедовъдството, 1984

    8. Р. Георгиева. Някои имунобиологични проблеми на бременността, 1985

    9. Б. Сомлев. Каликреин-кининовата система при размножаването на животните и възможности за приложението й в практиката, 1985

    10. З. Захариев. Изследвания върху биологичната пълноценност на семенна течност при видовете Bos taurus, Ovis aries, 1985

    11. С. Кюркчиев. Антигени на човешките полови клетки – специфичност и биологична роля, 1992

    12. С. Лолов. Клинични наблюдения и експериментални изследвания върху етиологията и патогенезата на отосклерозата, 2003

    13. М. Иванова–Кичева. Влияние на криоконсервацията върху биологичния потенциал на мъжки полови клетки при контролирано размножаване на домашни животни, 2010

    14. Р. Конакчиева. Мелатонин и пластичност на физиологични механизми контролиращи адаптацията, 2010.

    15. К. Тодорова-Хайрабедян. Генно-модулаторна мрежа между микроРНК-204, онкофузионния протеин TMPRSS2-ERG и транскрипционни фактори със значение за метастазирането в простатната канцерогенеза, 2015

     

    За научна степен “Доктор”

    15. В. Диков. Проучвания върху кръвните групи при селскостопанските животни, 1965

    16. П. Маринов. Проучвания върху микрофлората в спермата на селскостопанските животни, 1965

    17. С. Дойчев. Изследвания върху морфологията и биологията на Трихомонас фетус, 1966

    18. Г. Х. Георгиев. Проучване върху фосфолипидите в спермата на говежди разплодници, 1967

    19. Г. Узунов. Динамика на концентрацията на нуклеиновите киселини и на протеините в организма на кокошката през онтогенезата, 1968

    20. А. Торньов. Проучване върху антителата срещу сперматозоиди на бик, 1968

    21. Н. Банков. Проучвания върху съдържанието на някои липидни фракции в кръвния серум, черния дроб и половите жлези на Gallus domesticus, 1968

    22. Р. Георгиева.Некоторы аспекты морфологической и функционалъной дифференциации фундалъной части сычуга и тощей кишки у овец во время их онтогенетической развития, 1969

    23. Е. Петков. Влияние на половата стимулация върху биологическите качества на семенна течност от коч, 1969

    24. С. Златарев. Проучване влиянието на моно-,ди- и три –карбоновите киселини върху метаболизма на сперматозоиди от бик, 1970

    25. Б. Сомлев. Проучвания върху хромозомите на нормални и интерсексуални свине, 1971

    26. В. Ефремова. Проучване върху нормалния кариотип на кокошката Gallus domesticus, 1971

    27. М. Алексиева. Възрастови особености на спермопродукцията при нерези от бялата българска порода, 1972

    28. Д. Загорски. Биологични показатели на сперма от нерези породите ландрас, голяма бяла  и бяла българска, 1973

    29. Г. С. Георгиев. Проучвания върху размножителния процес при пуйките, 1973

    30. Г. Лалов. Проучвания върху активността на холинестеразата в кръвния серум на свине при някои физиологични и патофизиологични състояния, 1973

    31. М. Иванова. Проучвания върху имунологичните свойства на гонадотропина в серума на бременни кобили, 1973

    32. Д. Болхорло. Изследване влиянието на някои разредители върху биологичните качества на говеждите сперматозоиди, 1973

    33. А. Колинкоева. Влияние на магнитни и електромагнитни полета върху някои страни от биологията на сперматозоида, 1975

    34. Л. Петрова. Проучвания върху някои биологични взаимоотношения между мазнини и витамин Е при кокошки и пилета, 1976

    35. С. Павлова. Биохимични и имунохимични изследвания на белтъчините на семенната плазма, 1977

    36. П. Корвалан. Изследвания на технологии за криоконсервация на говежди сперматозоиди, 1978

    37. В. Карчева. Проучвания върху серумните спермоаглутинини и имуноглобулини при телета и бици, 1978

    38. С. Доброволова. Сравнителни проучвания върху полиморфизма на панмиктичните популации на видовете от род Glupeonella Kessler и род Merluccius refinesque, 1979

    39. Г. Базар.Резултати от хибридизацията между дивата планинска коза и монголската домашна коза, 1979

    40. И. Батова. Серумни аспекти на активиран хроматин – чуствителност към дезоксирибонуклеази и белтъчен състав, 1980

    41. М. Педросо. Имунологични проучвания върху мъжкия полов апарат на бика, 1981

    42. М. Моллова. Изследвания върху мотилитета и някои структурни промени в мъжките гамети на Ovis aries преди и след криоконсервация, 1982

    43. П. Попова. Действие на О,О-диетил-S-(6-хлорбензок-сазолонилметил) дитиофосфат (Агрия 1060) върху липидите на матката и яйчниците и пермеабилитета на клътъчни и субклетъчни мембрани у плъх, 1983

    44. К. Братова. Проучване биологичната активност на черноморски водорасли върху яйценосливостта на кокошки-носачки и жизнеността на кокоши ембриони, 1983

    45. Б. Станков. Хипоталамичен и овариален контрол на тоничната и епизодична секреция на лутеинизиращия хормон при овцата, 1983

    46. М. Али. Проучвания върху някои параметри на размножителния процес при кравите в някои промишлени комплекси в България и Судан, 1984

    47. Л. Габровска. Влияние на храненето върху растежа и развитието на агнетата, 1984

    48. М.Маринов. Изследвания върху биологичната пълноценност на съхранявана обва семенна течност, 1984

    49. М. Лазаров. Влияние на цинка върху размножителния процес при кравите, 1985

    50. Н. Бобадов. Изследвания върху криоконсервацията на семенна течност от нерез, 1985

    51. Е. Батжаргамин. Хипоталамо-хипофизарно-овариални взаимоотношение при овцата и използването им като тест за определяне на функционалното им състояние, 1986

    52. Ж. Сухдолгор. Съдържание на сулфхидриалните групи в изолирани ентероцити и ролята им в резорбцията на синтетични Л-аминокиселини и Д-глюкоза, 1986

    53. Е. Сапунджиев. Криоконсервация на ооцити от бозаиници, 1986

    54. М. Г. Иванова. Криопротекция на мъжки полови клетки от вида Sus scrofa f.domestica, 1987

    55. П. Стоянов. Проучване влиянието на  хидропоникума върху здравословното състояние и репродукцията на кравите, 1987

    56. В. Цветкова. Проучване нивото на аминокиселините в храносмилателния канал на бременни овце, 1987

    57. Х. Караиванов. Проучвания върху суперовулацията, синхронизацията на еструса и предимплантационното развитие на ембрионите при бивола във връзка с ембриотрансфера, 1988

    58. Ч. Вайсберг. Криопротекция на мъжки гамети от вида Овис ариес, 1988

    59. Др. Петков. Диагностициране на репродуктивното състояние при кравите по концентрацията на прогестерона, определена чрез радиоимунологичен метод, 1988

    60. М. Дъбова. Сравнителни изследвания върху локалния и системен имунен отговор при изоспермоимунизация  у женски зайци, 1988

    61. Д. Димитрова-Диканарова. Характеристика на сперматозоидо-обличащи антигени, идентифицирани чрез моноклонални антитела, 1989

    62. Р. Конакчиева. Ролята на надбъбречните жлези в регулацията на полово-цикличната функция при овцата, 1989

    63. Б .Велев. Неспецифични клетъчни реакции при имунологично обусловения субфертилитет у крави и възможности за модулирането им, 1989

    64. С. Тютюлкова. Получаване, характеристика и възможности за приложение на моноклонални антитела срещу digoхin, 1990

    65. С. Булахбел.Постнатално развитие и физиологична зрялост на яючника на овцата, 1990

    66. К. Хелели. Динамика на каликреиновата активност в някои биологически течности на говеда през различни етапи на размножителния процес, 1990

    67. А. Илиева.Морфофункционални промени на сперматозоиди от коч след криоконсервация, 1990

    68. П. Филева-Симеонова. Получаване и характеризиране на антитела, специфични за сърдечен миозин, 1991

    69. Фунг Куанг. Изследвания на някои репродуктивни показатели при крави, отглеждани при промишлени условия и опит за повишаване на заплодяемостта, 1991

    70. Кишор Кумар Баруа. Влияние на ГРХ и феромони, съдържащи се в  урината на бици върху хормоналния статус на крави през пуерпералния период, 1991

    71. Х. Маринова. Възможности за определяне на някои физиологични състояния при кравата посредством съдържанието на прогестерон и кортизол в слюнката, 1991

    72. Б. Георгиев. Проучване върху NAD/P/H – зависимата оксидоредуктаза /диафораза/ в сперматозоидите на нерез, 1991

    73. С. Персенгиев. Взаимоотношения между епифизата и периферните ендокринни жлези продуциращи стероидни хормони, 1991

    74. Ю.Нестерова. Влияние на някои минерални и витаминни добавки в дажбите върху репродуктивната способност на кочове, 1991

    75. Б. Коцев.Биотехнологични методи на размножаване при Североизточната българска тънкорунна овца, 1991

    76. Ц. Маслев. Биологични и биотехнологични проучвания върху производството и съхранението на ембриони от месодайни породи говеда, 1991

    77. И. Ралчев. Изследване върху биологията и биотехнологията на размножаване при овце чрез лапароскопия, 1992

    78. И. Маринова. Получаване и характеризиране на моноклонални антитела срещу меланом-свързани антигени, 1992

    79. С. Лолов. Имунохимична характеристика на функционално важни епитопи за зона пелуцида, 1992

    80. М. Стоянов. Движение на биогенни и токсични химични елементи с литосферен произход при производство на яйца, 1992

    81. Г. Герчев. Телесно и полово развитие на овце от породата Цигай, 1992

    82. М. Събев. Обективизиране характеристиката на репродуктивните качества на млади нерези чрез тестисометрични и сперматологични изследвания, 1993

    83. П. Тодоров. Влияние способов отогрева на морфофункциональную сохранность криоконсервированных сперматозоидов и эмбрионов млекопитающых, 1993

    84. П. Цветкова. Хормонални аспекти на вродените заболявания на мъжката полова система и инфертилитет, 1994

    85. В. Терзиева. Конструиране на хетерохибридоми, продуциращи човешки моноклонални антитела срещу антигени на Treponema pаllidum, 1995

    86. П. Деянова. Ендокринна характеристика на пуерпералния период при крави и възможности за повлияването му, 1995

    87. В. Атанасов.Проучване ефекта на ново разработени протективни среди върху биологичната сперма от риби, 1996

    88. С. Димитров. Влияние на някои протективни среди върху биологичната пълноценност от сперматозоидите при краткотрайно съхранение на семенна течност от пуяци, 1997

    89. С. Колев. Влияние на хипотермичния стрес върху някои биологични качества на гамети от биволски говежди бици, 1997

    90. Д. Копчалийска.Идиотипна характеристика на анти-инсулинови автоантитела, 1999

    91. М. Гаджева.Механизъм на ковалентно свързване на СЗ компонента на комплемента, 1999

    92. Г. Иванов.Влияние на не-ензимно гликозилирани протеини върху адхезията на лимфоидни клетки, 1999

    93. Р. Икономова. Екологични проучвания върху биоакумулацията на токсични елементи в ядливи черноморски мекотели с ветеринарно-санитарна преценка, 1999

    94. Ц. Джаркова. Характеристика на антигени,експресирани по време на капацитацията на сперматозоидите, 2000

    95. А. Кендеров.Имунохимични изследвания върху автореактивността срещу протеина на топлинния стрес 90 (НSP 90),  2001

    96. М. Чорбаджиева. Ранни маркери за соматична ембриогенеза в суспензионни култури от D.glomerata L, 2001

    97. В. Манолова. Молекулни механизми на представяне на липидни антигени от CD1, 2002

    98. М. Мурджева. Експресия на атриален натриуретичен  пептид (ANP)  в клетъчни култури и в онтогенезата на репродуктивната система  на плъх, 2003

    99. М. Иванов. Влияние на селенови съединения върху биологични качества на прясна сперма и кинетиката на замразени сперматозоиди от млади бици, 2003

    100. С. Хайрабедян. Ангиогенни фактори и туморни маркери при ендометриоза, 2005

    101. Р. Трифонова. Биологични ефекти на разтворимите форми на лигандите DELTA1 и JAGGED1  при клетъчната сигнализация чрез рецепторите NOTCH, 2005

    102. Н. Гилтяй. Участие на церамид и неутрална сфингомиелиназа в интерлвкин-1бета (IL-1 ) сигналния път в черен дроб, 2005

    103. П. Христов. Определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване на крави, 2005

    104. К. Тодорова. Изследвания върху биомаркери при карцином  на простата с възможно диагностично и терапевтично значение, 2006

    105. П. Рашев. Локални фактори и механизми по време на имплантация и бременност при свинет, 2006

    106. Д. Автански. Инсулин-независими и инсулин-зависими ефекти на тиазолидиндиони в човешки яйчник, 2006

    107. Р. Стефанов. Антиоксидантна защита на сперматозоиди от видовете ovis aries и bos taurus при  in vitro съхранение, 2007

    108. И. Терзиева. Изследвания върху експресията и характеристиката на αВ-кристалин и Hsp27 в нормална и патологична щитовидна жлеза на човек, 2007

    109. Е. Иванова-Тодорова. Имуномодулиращ ефект на прогестерон върху клетки на имунната система, 2008

    110. П. Таушанова-Чорбанова. Идентифициране, биохимична характеристика и физиологична роля на рецептори за мелатонин в първични и вторични имунни органи, 2009

    111. И Бочев. Сравнителни изследвания върху имуномодулиращата активност на човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от различни източници, 2009

    112. А. Куков. Изследване ролята на селектирани спермално плазмени белтъци при in vitro съхранение на сперматозоиди от коч, 2011

    113. Д. Гуленова. Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от умбиликална кръв, 2012

    114. Г. Георгиев. Роля на мелатонин и растежни фактори в паракринната регулация на стероидогенезата и функционални характеристики на човешки репродуктивни клетки, 2012

    115. Н. Манолова. Биохимична характеристикана ендометриозна перитонеална течност, 2012

    116. Д. Даскалова. Анализ на плазмената мембрана и биологичния потенциал на сперматозоиди от вида SUS SCROFA при IN VITRO съхранение на ниски температури, 2013

    117. М. Червенков. Санитарни аспекти на репродуктивните биотехнологии при селскостопанските животни. Изпитване на вещества с антивирусно действие за деконтаминация на свински ооцити, заразени с pseudorabies virus /PRV/, 2014

    118. Д. Абаджиева. Оценка на ефекта от биологично активните хранителрни добавки Spirula Platensis и Вемохерб-Т върху репродукцията на женски зайци, 2015

    119. Е. Стоянова. Получаване и характеристика на индуцирани плурипотентни стволови клетки, 2015

    120. Ш. Пашова. Антиген-представящи и регулаторни функции на В линфоцитни субпопулации, 2015

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата