• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Архив на обяви

    Конкурс за академичната длъжност "Главен асистент" - Юни 2020

    г. На основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, Протокол № 87/26. 05. 2020 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките/ИБИР – БАН/  обявява конкурси за:

                    I. Академичната длъжност „Главен асистент" по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4.

                    Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Главен асистент" трябва да отговарят на следните условия:

                    Условия за заемане на длъжността:

    Академичната длъжност „главен асистент" се заема само от лице, което отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ и притежава образователната и научна степен „доктор", която за специалностите от регулираните професии съответства на обявения конкурс.

                Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по член 19 от ЗРАСРБ.

                    Документи за участие в конкурса:

                    1. Молба за допускане за участие в конкурса;

                    2. Автобиография по европейски образец.

                    3. Диплом за образователната и научна степен „доктор";

                    4. Медицинско свидетелство;

                    5. Свидетелство за съдимост;

                    6. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;

                    7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

                    8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

                     Допуснат до оценяване в конкурса кандидат: Надя Емилова Петрова - Виж

                     Утвърден участник от НС на ИБИР - БАН - Надя Емилова Петрова

     

    ОБЯВА ЗА КОНКУРС В ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ“ - БАН

                    Академичната длъжност „Доцент" по научна специалност ш. 01. 06. 17 „Физиология на животните и човека“, Професионално направление – „Биологически науки“, ш.4.3, Област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – 1/2 щат.

                    Кандидатите за заемане на академичната длъжност „Доцент" трябва да отговарят на следните условия:

                    Условия за заемане на длъжността:

                    1. Академичната длъжност „Доцент“ се заема от лица, придобили образователна и научна степен „доктор" която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност;

                    2. не по – малко от две години;

                    а) да са заемали академична длъжност „асистент", „главен асистент", , или

                    б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или

                    в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;

                    3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор" и за придобиването на научната степен „доктор на науките".

                    4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 05.05.2018 г.) да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5; 5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 05.05.2018 г.) да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

                    5. За предпочитане е кандидат със  заемана позиция и в индустрията.

                Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от документите по член 19 от ЗРАСРБ, като автобиографията трябва да бъде по европейски образец, и допълнително да има списък на цитиранията. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

                    Документи за участие в конкурса:

                    1. Молба за допускане за участие в конкурса;

                    2. Автобиография по европейски образец.

                    3. Диплом за образователната и научна степен „доктор";

                    4. Медицинско свидетелство;

                    5. Свидетелство за съдимост;

                    6. Удостоверение за стаж по специалността;

                    7. Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;

                    8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правинлника на Българска академия на науките.

                    Срок за подаване на документите – до два месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник, брой 58 от 30. 06. 2020 г., стр. 77 - 78.

                    Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София.

                    За контакти: тел.: 02 8720018; e- mail: ibir@abv.bg

                    Допуснат до оценяване в конкурса кандидат :Таня Владимирова Милачич - Виж процедурата

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата