Защита на дисертационен труд

  • Post by:
  • януари 14, 2020
  • Comments off

На 04.02.2020 /вторник/ от 13:00 часа, в заседателната зала на ИБИР-БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73

ще се проведе  защита на дисертационен труд на тема: “Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки, представен от  редовен докторант  Надя Емилова Петрова, към секция “Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” по научна специалност ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 Животновъдство, област на висше образование – 6  Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Архив

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.