Защита на дисертационен труд на докторант Румяна Сусуркова

На 13.12.2023 г. (сряда) от 13:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 3, София  1113, ет. 2) ще се проведе защита на дисертационен труд на тема: „Определяне ролята на Т клетъчните регулаторни механизми за развитието на нормална бременност при човек“, представен от докторант Румяна Сусуркова, при лаборатория „Репродуктивни ОМИКс технологии“ по научна специалост „Имунология“, ш. 01.06.23, професионално направление „Биологически науки“, ш. 4.3, област на висше обазование „Природни науки, математика и информатика“ ш.4., с научен ръководител доц. д-р Велислава Терзиева, дм.

Дисертационният труд е на разположение в библиотеката на ИБИР „Ак. Кирил Братанов“ – БАН, ет. 3.

Поканени са всички заинтересовани!

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.