Експертна и консултантска дейност

Институтът има готовност да извършва клинично-лабораторни изследвания и консултантска дейност в областта на репродуктивната биология и имунология при животните и човека и да предостави на заинтересовани държавни административни органи, държавни и частни клиники и центрове по размножаване съвременни биотехнологии, отнасящи се до:

  • Качествена преценка на сперма при използване на съвременни методи и техники за клетъчна селекция, морфологичен и функционален анализ на сперматозоидите.
  • Тестиране оплодителната способност на сперматозоидите посредством моделни системи за „ин витро” оплождане; преценка на оплодителните качества на семенна течност от млади животни преди включването им за разплодна дейност.
  • Качествена преценка на прясна и дълбоко замразена сперма от ценни разплодници и при внос от чужбина във връзка с прогнозиране на фертилитета и възможностите за практическото им използване.
  • Консултантска, профилактична и диагностична дейност при нарушения на репродуктивния процес-незаплождане, патологични форми на бременност, аборти и др.
  • Оптимизирани биотехнологии за криоконсервация на сперма от човек и различни видове мъжки животни.
  • Съвременни биотехнологии за изкуствено осеменяване на крави, свине, овце, кобили, биволи и кучета.
  • Диагностични тестове за определяне на антифосфолипидни антитела при жени с рекурентни аборти и с неуспешно „Ин витро оплождане и ембриотрансфер“. Тестове за анти-овариални при инфертилни жени с овариални нарушени и при пациентки с неуспешно „Ин витро оплождане и ембриотрансфер“.
  • Доказване на следи от човешка семенна плазма в следствени случаи за целите на криминологията.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.