Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ – доц. Сорен Бохос Хайрабедян, доктор

Процедура за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Имунология“, шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4,

– на основание:

* чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

* доклад вх. № 435-НО/20.04.2015 г.

– разкрита със Заповед на Директора №6/11.01.2016 за защита на научна степен „Доктор на науките“ от доц. Сорен Хайрабедян, доктор от Лаборатория по „Репродуктивни омикс технологии” при ИБИР -БАН

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (22.01.2016) – вижработна Тема на дисертацията: „Роля на инфламазомната вродена имунна сигнализация за  нарушаване на кръвно-тестисната бариера, като адаптивен механизъм, водещ до развитие на инфертилитета“

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№48/02.02.2016) и Заповед на Директора на ИБИР – БАН (№58/04.02.2016)):

Вътрешни членове:
1. Проф. д-р Мария Иванова, двм, двн (директор на ИБИР)
2. Проф. д-р Стефан Лолов, дмн
3. Доц. д-р Велислава Терзиева, доктор (ИБИР-БАН)

Външни членове:
1. Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн (Заместник-ректор на Медицински университет – Пловдив по Научна дейност)
2. Проф. Румяна Миронова, доктор (Институт по Молекулярна Биология „акад. Румен Цанев“, БАН)
3. Проф. д-р Цветанка Маринова, дмн (Заместник-декан на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ по научната и международна дейност, ръководител на Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“)
4. Доц. д-р Румен Русев, доктор, (Медицински Университет – Плевен)

Резервни членове:
1. Доц. Пламен Тодоров, доктор (ИБИР-БАН)
2. Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова (Медицински Университет – София)

 

3. Постъпили рецензии и становища: (документите са обновени на 12.04.2016)

 – Рецензии:

=  Проф. д-р Мария Иванова, двм, двн        

=  Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн     

=  Проф. Румяна Миронова, дб                     

 

– Становища:

=  Проф. д-р Цветанка Маринова, дмн         

=  Проф. д-р Стефан Лолов, дмн, дмн        

=  Доц. д-р Румен Русев, дм                      

=  Доц. д-р Велислава Терзиева, дм          

 

4. Други материали свързани с процедурата:

– Автореферат::                                             

 

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.