Доц. Петя Цветкова, дбн

АРХИВ:

 

Приключена е процедура за заемане на академична длъжност „Професор” по научна специалност 01.06.17 физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологични науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  обявен в Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2014 г., стр. 57, за нуждите на  ИБИР-БАН и съгласно писмо-покана на Директора на ИБИР-БАН въз основа на заповед No 124 от 7 април 2014 г от Директора на ИБИР-БАН е избрано Научно жури в състав:
Вътрешни членове:

  • проф. д-р Мария Иванова, дссн
  • доц. д-р Бойко Георгиев
  • доц. Павел Рашев, доктор

Външни членове:

  • акад. д-р Богдан Петрунов
  • проф. д-р Иван Дечев, дм
  • проф. д-р Чавдар Славов, дмн
  • проф. д-р Здравко Каменов, дмн

Дата на обявата – 12.06.2014 г.

Списък на научните трудове и приноси

 

Рецензия проф. д-р Иван Дечев, дм

Рецензия проф. д-р Чавдар Славов, дмн

Рецензия проф. д-р Мария Иванов, дссн

Становище акад. д-р Богдан Петрунов

Становище проф. д-р. Здравко Каменов, дмн

Становище доц. д-р Бойко Георгиев

Становище доц. Павел Рашев, доктор

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.