Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти 2017-2018

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018:

На основание заповед № І- 39/ 28.02.2018 г. на председателя на БАН и публикация в Държавен вестник ИБИР-БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти по специалности, както следва:

 

Шифър на научна специалност, брой докторантури:

Редовна форма на обучение:

4.3. Биологически науки (Имунология) – 1 /една/

Задочна форма на обучение:

4.3. Биологически науки (Имунология) – 1 /една/

6.3. Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването) – 1/една/

 

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБИР.

За справки – в ИБИР (тел. (02) 872 00 18; (02) 971 13 95/56, e-mail: ibir@abv.bg; pepa_a@abv.bg) или в БАН-Администрация (ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. (02) 9795260).

Изисквания за кандидатстване:

 

  1.  Молба до директора на ИБИР – БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. Изтегли оттук
  8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

 

– по  специалността                 от  18  до  22.06.2018 година,

– по чужди езици                     от  25  до  29.06.2018  година

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.