Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в ДВ брой 19 от 05.03.2024 г. Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН обявява следните сводобни места:

– Физиология на животните и човека – 1 място за редовна докторантура;
– Имунология – 1 място за редовна докторантура;
– Ембриология – 2 места за редовна докторантура;
– Клетъчна биология – 1 място за редовна докторантура.

В срок два месеца от 05.03.2024 г. кандидатите подават заявление за участие в конкурса до директора на ИБИР-БАН.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора на ИБИР-БАН, в която кандидатите посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Платежно нареждане (или копие) за платена такса в размер на 40 лв. по банковата сметка на Център за обучение при БАН:

Банкова сметка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG12UNCR 96603120 715116
Основание за плащане: Такса Канд.Докт.Изпит
При превод от сметка, която не е на името на кандидат-докторанта, моля да се попълнят и неговите три имена. Желаещите могат да получат своята фактура при явяването си на изпита по език на адрес:
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж или да се свържат с ЦО.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността – от 10 до 14.06.2024 година,
по чужди езици – от 17 до 21.06.2024 година.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на ИБИР: от 05.03.2024 г. до 05.05.2024 г.

Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16: 00 ч. в Деловодството на ИБИР – БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, ет. 2 гр. София
За контакти: тел.: 02 872 21 64; e- mail: office@ibir.bas.bg

Categories: Събития

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.