Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност ” Мая Попова, задочен докторант

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” област на висше образование ш.4. – „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление  4.3.-  „Биологически науки”, научна специалност шифър 01.06.17.- „Физиология на животните и човека” от Мая Начева  Попова, задочен докторант към сек. „Имуноневроендокринология”, ИБИР – БАН .

 

Тема на дисертацията:  „Молекулярна основа на нарушени  фертилни  функции  при  мъжа,  предизвикани от съвременни фактори на околната среда ”

Научeн ръководител: проф. Росица Конакчиева, дбн

 

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 81 от 15.07.2019г.,

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури, утвърдено с решение на НС на ИБИР (Протокол № 81 от 15.07.2019 г. и заповед на директора на ИБИР (№ 90/17.07.2019 г.):

 

Вътрешни членове:

1. Проф.Сорен Бохос Хайрабедян ,дбн – ИБИР-БАН;

2. Доц. Пламен Тодоров Тодоров,дбн – ИБИР-БАН.

 

Резервен член:

Доц. Милена Сергеева Мурджева- ИБИР-БАН

 

Външни членове:

1. Чл. – кор. Румен Панков, дбн – БФ,СУ;

2. Проф. Росица Конакчиева, дбн – БФ,СУ;

3. Проф. Христо Гагов, дбн- БФ,СУ.

 

Резервен член:

Доц.Таня Топузова – БФ,СУ

 2. Първо заседание на Научното жури  на 24. 07. 2019 г. /сряда/ от 14,00 часа в заседателната зала на ИБИР-БАН,гр.София 1113,бул.”Цариградско шосе” № 73, ет.2 .

3. Автореферат –тук

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Христо Гагов, дбн – тук;

Доц. Пламен Тодоров Тодоров,дбн – тук.

 

– Становища:

Чл. – кор. Румен Панков, дбн – тук;

Проф.Сорен Бохос Хайрабедян,дбн – тук;

Проф. Росица Конакчиева, дбн – тук.

Дата на защита на дисертационния труд:  на 17. 10. 2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.