Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”- гл. ас. Ивайло Методиев Вангелов

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност “Имунология”, шифър 01.06.23, професионално направление “Биологични науки”, шифър 4.3; област на висше образование “Природни науки математика, информатика”, шифър 4, от докторант  гл. ас. Ивайло Методиев Вангелов, самостоятелна форма на обучение, секция: “Имунология на репродукията”, ИБИР-БАН

 

– на основание:

чл. 9 и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН

* зачислен докторант в самостоятелна форма на обучение: гл. ас. Ивайло Методиев Вангелов

специалност:“Имунология”, шифър 01.06.23, професионално направление “Биологични науки”, шифър 4.3; област на висше образование “Природни науки математика, информатика”, шифър 4.

Тема на дисертацията: „Антиовариални антитела и инфертилитет”,

Научeн консултант: доц. Мария Иванова

-разкрита със Заповед на Директора №– /–.–.—- .

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – виж

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (08.12.2016 г, на основание на заповед № ……. от ……….2016 г. на Директора на ИБИР)

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№57/24.01.2017) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 64/25.01.2017 г.):

 

Външни членове:

Проф. Димитрина Димитрова-Диканарова (МУ-София)

Акад. Богдан Петрунов (НЦЗПБ)

Доц. Мария Иванова-пенсионер, научен консултант

 

 

Вътрешни членове:

Доц. Милена Мурджева (ИБИР-БАН)

Доц. Таня Димова (ИБИР-БАН)

 

Резервни членове:

Проф. Недка Трифонова (МУ-София)

Доц. Павел Рашев (ИБИР-БАН).

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

Проф. Димитрина Димитрова-Диканарова (МУ-София)

Доц. Милена Мурджева (ИБИР-БАН)

 

– Становища:

Акад. Богдан Петрунов (НЦЗПБ)

Доц. Мария Иванова-пенсионер, научен консултант

Доц. Таня Димова (ИБИР-БАН)

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.