Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – асистент Шина Иванова Пашова

Процедура за придобиване на образователна и научната степен „Доктор” по научна специалност „Имуноогия“, шифър 01.06.23, професионално направление Биологични науки, шифър 4.3; област на висше образование Природни науки математика, информатика, шифър 4 от редовен докторант асистент Шина Пашова, Секция: „Молекулярна имунология“, ИБИР-БАН

 

– на основание:

чл. 13 от ЗРАСРБ, чл. 78/1, 2 и 3/ от Правилникана ИБИР

доклад вх. № /17.12.2009 г.

* зачислен задочен докторант: Шина Пашова

специалност: Имунология,шифър 01.06.23, професионално направление по шифър 4.3 – Биологични науки; област на висше образование по шифър 4- Природни науки математика.

Тема на дисертацията: „Антиген-представящи и регулаторни функции на В лимфоцитни субпопулации”,

Научeн ръководител: доц. д-р Анастас Пашов (Институт по микробиология) и доц. Милена Мурджева

-разкрита със Заповед на Директора №1 /04.01.2010 .

 

Материали свързани с процедурата:

– Автореферат  – виж 

 

Ход на процедурата:

1. Проведена апробация (22.10.2015 г, на основание на заповед № 386 от 16.10.2015 г. на Директора на ИБИР)  – виж

2. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№45/27.10.2015) и Заповед на Директора на ИБИР (No. 396/28.10.2015 г.):

 

Външни членове:

проф. Магдалена Чорбаджиева (БФ-СУ)

проф. Мария Николова (НЦЗПБ)

доц. Петя Димитрова (Институт по микробиология – БАН)

 

Вътрешни членове:

проф. Стефан Лолов

доц. Милена Мурджева (научен ръководител)

 

Резервни членове:

Проф. Нина Ивановска (Институт по микробиология – БАН); доц. Цветелина Орешкова.

 

3. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

проф. Магдалена Чорбаджиева – виж

доц. Петя Димитрова – виж

 

– Становища:

проф. Мария Николова – виж

Проф. д-р Стефан Лолов, дм, дмн – виж

доц. Милена Мурджева –виж

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.