Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Антония Илиева Терзиева – Караиванова, редовен докторант

Процедура за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология”, професионално направление ш.4.3. – „Биологически науки”, област на висше образование -„Природни науки, математика и информатика” ш. 4  от Антония Илиева Терзиева – Караиванова, редовен докторант към секция „Имунобиология на размножаването”, ИБИР – БАН .

 

Тема на дисертацията:  ’’Роля на гама делта Т клетките по време на бременността при жената” .

 

Научeн ръководител: доц. д-р Таня Димова, доктор

 

На основание ЗРАСРБ, чл. 9/2/ и чл. 13 от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН чл.6/2/ и решение на НС на ИБИР, Протокол № 79/09.05.2019 г.

Ход на процедурата:

1. Назначено е Научно жури (Утвърдено с решение на НС на ИБИР (№ 79/09.05.2019 г.) и Заповед на директора на ИБИР (No. 65/10.05.2019 г.):

Външни членове:

  1. Проф. Анастасия Михайлова – Катедра по имунология, МУ – София;
  2. Проф. д-р Мария Николова – Отдел по имунология и алергология, НЦЗПБ;
  3. Проф. д-р Искра Алтънкова – Имунолог в катедра “Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести”, Мед. Факултет, СУ болница “Софиямед”.

Вътрешни членове:

1 Доц. д-р Велислава Терзиева, доктор, ИБИР-БАН;

2. Доц. д-р Таня Димова, доктор, ИБИР – БАН

Резервни членове:

1. Доц. Анастас Пашов, И-т по микробиология ,БАН;

2. Доц. Павел Рашев, доктор, ИБИР-БАН.

 Първо заседание на Научното жури  на 15.05.2019 г. от 11:30 ч.

3. Автореферат – тук

4. Постъпили рецензии и становища:

– Рецензии:

1. Проф. Анастасия Михайлова – Катедра по имунология, МУ – София – тук

2. Доц. д-р Велислава Терзиева, доктор, ИБИР-БАН – София – тук

– Становища:

  1. Проф. д-р Мария Николова – Отдел по имунология и алергология, НЦЗПБ – тук ;
  2. Проф. д-р Искра Алтънкова – Имунолог в катедра “Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести”, Мед. Факултет, СУ болница “Софиямед” – тук.
  3. Доц. д-р Таня Димова, доктор, ИБИР – БАН – София – тук.

 

Дата на защита на дисертационния труд:28. 06. 2019 г., 11:00 ч. в Заседателната зала на ИБИР – БАН, бул. “Цариградско шосе” № 73, 1113 София

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.