Десислава Анкова

Десислава Петрова Анкова – процедура

Процедура по конкурс на Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН, София за академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Физиология на животните и човека“, професионално направление: ш.4.3 – „Биологически науки“, област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“/Държавен вестник, бр. 28 от 02.04.2024 г.

Заповед за научно жури по обявения конкурс № 48/28.05.2024 г./Протокол №127 от 28.05.2024 г.

 

Допуснат до оценка в конкурса: Десислава Петрова Анкова

 

Научно жури:

Вътрешни членове:
1. Проф. Пламен Тодоров,дбн – секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите“ – ИБИР-БАН
2. Доц. Милена Мурджева,дб – секция „Молекулярна имунология“ – ИБИР-БАН
3. Доц. Теодора Данева,дб – секция „Имунобиология на размножаването“ – ИБИР-БАН

Външни членове:
1. Доц. Димитринка Атанасова-Димитрова,дб – ИНБ
2. Доц. Петя Маркова,дб – ЮЗУ

Резервени членове:
Доц. Елена Стоянова-Петрова,дб – ИБИР-БАН
Доц. Йорданка Глухчева,дб – ИЕМПАМ-БАН

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.