гл.ас. д-р Таня Георгиева Димова

АРХИВ:

 

Приключена е процедура за заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност „Имунология“ с шифър 01.06.23, професионално направление 4.3. Биологични науки, обявена в Държавен вестник, брой 106/23.12.2014г., за нуждите на секция „Имунобиология на размножаването“ към ИБИР-БАН. Избрано е научно жури в състав:

Вътрешни членове:

Проф. д-р Стефан Радославов Лолов, дмн

Доц. Цветелина Орешкова

Доц. Павел Истилиянова Рашев

Доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дб

Външни членове:

Проф. д-р Мария Християнова Николова, дмн

Проф. Искра Петрова Алтънкова, дмн

Проф. Марин Цвяткова Александров

Документи на кандидата:

CV
Списък с публикации
Списък с участия в научни форуми
Справка цитирания
Авторска справка за приносите

Рецензии и становища:

Рецензия от проф. д-р Стефан Радославов Лолов
Рецензия от проф. д-р Мария Християнова Николова
Становище от проф. Марин Цвятков Александров
Становище от проф. Искра Петрова Алтънкова
Становище от доц. Павел Истилиянов Рашев
Становище от доц. д-р Сорен Бохос Хайрабедян
Становище от доц. Цветелини Орешкова

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.